eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › "Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe (szambo) i towarzyszącą infrastrukturę technicznąOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe (szambo) i towarzyszącą infrastrukturę techniczną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Chrzanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272536089

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oświęcimska 31

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: chrzanow@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzanow.katowice.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe (szambo) i towarzyszącą infrastrukturę techniczną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3052c04c-1a18-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303829

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00186213/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe (szambo) i towarzyszącą infrastrukturę techniczną

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej za pomocą platformy miniPortal, zostały opisane na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl.
Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 PZP tj. Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452 z
dnia 2020.12.31)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych,
dalej: RODO) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo
Chrzanów z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 31, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 23 40, fax
32 623 41 54, e-mail: chrzanow@katowice.lasy.gov.pl.We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można
kontaktować się z
inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl
21.3 Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
21.4 Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich
wniesienia.
21.5 Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone
wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są
obowiązane do zachowania ich w poufności.
21.6 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania
postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
21.7 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania
zostanie udostępniona w oparciu o art. 8-8a oraz 96 ust. 3-3b PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem
niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
21.9 Niezależnie od postanowień pkt 8, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
21.10 Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać
przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym
usługi prawne, konsultingowe i informatyczne.
21.11 Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany.
21.12 Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane
osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo
to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy
RODO.
21.13 Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
21.14 Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku
z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21
RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
21.15 Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub
innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do
podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są
przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZB.270.36.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 402643,18 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zbiornikiem na ścieki sanitarne w Bukownie, obręb 0003 Podlesie, dz. nr: 45/3 i 47/1.
Projektowany obiekt w rzucie zawiera się w kształcie prostokąta. Budynek o konstrukcji szkieletowej drewnianej, ocieplony
wełną mineralną elewacyjną gr. 5cm + 20cm + 5cm. Zaprojektowana bryła złożona jest z jednej części składowej tworząc
jedną zwartą zabudowę, przykrytą dachem czterospadowym o kącie nachylenia 37˚ przykrytym blachodachówką.
Na funkcję budynku składa się pomieszczenie biurowe wraz z wydzielonym zapleczem socjalnym, hall - poczekalnia dla
interesantów, pomieszczenie gospodarcze, węzeł sanitarny oraz wiatrołap, wejście do budynku od strony elewacji wschodniej poprzez schody zewnętrzne i pochylnię przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262310-7 - Zbrojenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty na wykonanie zadania – Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
1) Cena ofertowa (C) – 60 %,
2) Okres gwarancji (G) – 40 %,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej
SWZ. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania warunku określonego w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 PZP
dotyczącego:
13.1.1.Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
13.1.2.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeśli wykaże, że:
• dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową – w kwocie nie mniejszej niż: 300 000,00 zł;
• posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 400 000,00 zł ważną przez cały okres
obowiązywania umowy lub odnawianą w trakcie trwania umowy.
13.1.3Zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), Wykonawca
składający ofertę wykaże, że:
1) zrealizował przynajmniej dwie oddzielne roboty budowlane polegające na budowie budynku mieszkalnego lub budynku
użyteczności publicznej, lub budynku rekreacyjnego w technologii murowanej wraz z instalacjami sanitarnymi i
elektrycznymi za kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł brutto każda (za 1 budynek) z podaniem ich wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
2.Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże:
1) dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane, bez ograniczeń, w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,
2) dysponowanie kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane, bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3) dysponowanie kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane, bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
4) dysponowanie min. 5 pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę biorącymi czyny udział przy realizacji
tego zamówienia zgodnie z pkt. 7.6 rozdział 3 SWZ.
2.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
2.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
2.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (na podstawie
oświadczenia o którym mowa w ust. 9.6 rozdziału 9 SWZ, składanego wraz z ofertą).
2.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zamieszczone w SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zamieszczone w SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

zamieszczone w SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł.
informacja o warunkach wniesienia wadium w SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zawarte w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

w załączniku nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy przetargowej miniPortal dostępnego na stronie http://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.