eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciechanowiec › Prowadzenie zajęć, spotkań, treningów i prelekcji w ramach projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec".Ogłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prowadzenie zajęć, spotkań, treningów i prelekcji w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ciechanowiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza

1.5.2.) Miejscowość: Ciechanowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862771145

1.5.8.) Numer faksu: 862111066

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@ciechanowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciechanowiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie zajęć, spotkań, treningów i prelekcji w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-900595e5-1724-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303820

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027057/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Prowadzenie zajęć, spotkań, treningów i prelekcji w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/Zam_publiczne/zamowienia-publiczne-2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: info@ciechanowiec.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie "korespondencją”) Zamawiający i
Wykonawcy przekazują powołując się na numer ogłoszenia (BZP) lub numer referencyjny postępowania tj. SG.271.6.2022) lub nr ID postępowania z miniPortalu za pośrednictwem dedykowanego formularza udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub dostępnego na ePUAP, drogą elektroniczną na adres: info@ciechanowiec.pl. Przy czym Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Sposób
złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy - zakup wyposażenia pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy miniPortalu oraz e-PUAP).
7. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Oferta oraz podmiotowe środki dowodowe muszą być składane w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu jest: Gmina Ciechanowiec,
ul. Mickiewicza 1, 18- 230 Ciechanowiec, reprezentowana przez Burmistrza Ciechanowca.
2. W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu – Wiśniewska Dorota, za pomocą adresu e-mail: iod@ciechanowiec.pl, lub tel. 86 2771145 w 35.
3. Administrator danych osobowych – Gmina Ciechanowiec - przetwarza Pani/Pana dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 1 i 2 lit. a), b) i g) RODO) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Prowadzenie zajęć, spotkań, treningów i prelekcji w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”Prowadzenie zajęć, spotkań, treningów i prelekcji w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych, dalej zwaną „ustawa Pzp”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, względnie przez okres gwarancji/rękojmi wynikający z zawartej umowy albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków europejskich.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258825/01 z dnia 2022-07-18
2022-07-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje Ogłoszenie nr z dnia Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (Administrator może żądać wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie zadania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania/daty zakończonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego), prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo to nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych
(art.17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (art. 21 RODO).
3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Administrator danych osobowych nie stosuje wobec Pani/Pana danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SG.271.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 19

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Specjalistyczne spotkanie z psychologiem
- Zadanie obejmuje przeprowadzenie poniżej wymienionych zajęć dla uczestników Projektu. Zaję-cia należy dostosować do potrzeb i możliwości seniorów.
1. Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.
2.Zakres merytoryczny zadania:
– zdrowe nawyki
– poznanie osobowości
– doskonalenie umiejętności interpersonalnych
– komunikacja werbalna i niewerbalna
– komunikacja międzypokoleniowej
– techniki relaksacyjne
3. Ilość uczestników: według zapotrzebowania (15 osób łącznie) – indywidualne zgłoszenia.
4. Ilość godzin: 96 (łączna pula godzin do zrealizowania przez Wykonawcę), średnio 8 w miesiącu
5. Forma realizacji (zajęcia grupowe / zajęcia indywidualne): zajęcia indywidualne
6. Wymagania w stosunku do prowadzącego: wykształcenie wyższe o kierunku psychologia, do-świadczenie w powadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia.
7. Miejsce realizacji: Klub Seniora w Czajach-Wólce, Czaje-Wólka 33, 18-230 Ciechanowiec

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)
W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia" ocenione zostanie doświadczenie zawodowe kadry Wykonawcy. Minimalny poziom doświadczenia to 1 rok. Doświadczenie będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym, niż 5 lat i obejmuje pełne lata. Punkty za doświadczenie zawodowe będą obliczane wg wzoru:
• ponad 1 roku do 3 lat – 20 pkt,
• od 3 do 5 lat – 40 pkt.
W celu otrzymania punktów, Wykonawca zaznacza odpowiednią opcję w formularzu oferty. Niezaznaczenie powyższego w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego, zostanie odczytane przez Zamawiającego jako brak zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia kadry i tym samym będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zajęcia z treningu pamięci
• Zadanie obejmuje przeprowadzenie poniżej wymienionych zajęć dla uczestników Projektu. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości seniorów.
• Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.
• Zakres merytoryczny zadania:
• skupienie uwagi, pamięć, kojarzenie i selekcjonowanie informacji,
• analizowanie oraz logiczne myślenie
• trenowanie zdolności zapamiętywania
• trening umiejętności selekcjonowania bodźców, wybierania informacji istotnych i ignorowania tych, które w danym momencie są zakłócające i zbędne
• Ilość uczestników: 15 osób
• Ilość godzin: 96 (łączna pula godzin do zrealizowania przez Wykonawcę, niezależnie od podziału uczestników na grupy), 1 raz w tygodniu po 1 godzinie.
• Forma realizacji (zajęcia grupowe / zajęcia indywidualne): zajęcia grupowe
• Wymagania w stosunku do prowadzącego: wykształcenie wyższe psychologiczne, medyczne . Doświadczenie w powadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia
• Miejsce realizacji: Klub Seniora w Czajach-Wólce, Czaje-Wólka 33, 18-230 Ciechanowiec

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)
W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia" ocenione zostanie doświadczenie zawodowe kadry Wykonawcy. Minimalny poziom doświadczenia to 1 rok. Doświadczenie będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym, niż 5 lat i obejmuje pełne lata. Punkty za doświadczenie zawodowe będą obliczane wg wzoru:
• ponad 1 roku do 3 lat – 20 pkt,
• od 3 do 5 lat – 40 pkt.
W celu otrzymania punktów, Wykonawca zaznacza odpowiednią opcję w formularzu oferty. Niezaznaczenie powyższego w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego, zostanie odczytane przez Zamawiającego jako brak zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia kadry i tym samym będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prelekcje z pielęgnacji ciała
• Zadanie obejmuje przeprowadzenie poniżej wymienionych zajęć dla uczestników Projektu. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości seniorów.
• Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.
• Zakres merytoryczny zadania:
Zajęcia teoretyczne:
• typy skóry i stan skóry, mycie skóry,
• kosmetyki do pielęgnacji ciała,
• związek stanu skóry, włosów i paznokci z aktywnością zasady pielęgnacji twarzy, ciała, dłoni i stóp;
• omówienie typów urody;
• dobór kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała;
• najczęstsze problemy dotyczące skóry, włosów i paznokci( wrastające paznokcie, modzele, odciski i nagniotki;
• różnicowanie makijażu dziennego od wieczorowego
Zajęcia praktyczne:
• korzystny wizerunek;
• profesjonalny pokaz kosmetyczny;
• ćwiczenia uczestników w zakresie aplikacji kosmetyków, masażu twarzy, makijażu;
• wykonanie makijażu dziennego i wieczorowego- praktyczne wskazówki;
• omówienie błędów w makijażu;
• pielęgnacja dłoni domowymi sposobami;
• Ilość uczestników: 15 osób
• Ilość godzin: 24 (łączna pula godzin do zrealizowania przez Wykonawcę, niezależnie od podziału uczestników na grupy), 1 raz w miesiącu po 1 godzinie.
• Forma realizacji (zajęcia grupowe / zajęcia indywidualne): zajęcia grupowe
• Wymagania w stosunku do prowadzącego: wykształcenie wyższe z zakresu kosmetologii lub kierunek medyczny, doświadczenie w prowadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia.
• Miejsce realizacji: Klub Seniora w Czajach-Wólce, Czaje - Wólka 33, 18-230 Ciechanowiec

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)
W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia" ocenione zostanie doświadczenie zawodowe kadry Wykonawcy. Minimalny poziom doświadczenia to 1 rok. Doświadczenie będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym, niż 5 lat i obejmuje pełne lata. Punkty za doświadczenie zawodowe będą obliczane wg wzoru:
• ponad 1 roku do 3 lat – 20 pkt,
• od 3 do 5 lat – 40 pkt.
W celu otrzymania punktów, Wykonawca zaznacza odpowiednią opcję w formularzu oferty. Niezaznaczenie powyższego w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego, zostanie odczytane przez Zamawiającego jako brak zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia kadry i tym samym będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Spotkania z ekspertem z wybranej branży: prawo, medycyna, dietetyka, kosmetologia, farmaceutyka
• Zadanie obejmuje przeprowadzenie poniżej wymienionych zajęć dla uczestników Projektu. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości seniorów.
• Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.
• Zakres merytoryczny zadania:
Prawnik
• zawieranie umów i odstępowanie od nich
• sprawy spadkowe, testamenty
• prawa i obowiązki pacjenta
• prawo rodzinne i opiekuńcze
• ochrona praw lokatorów prawa konsumenta
Medycyna
• schorzenia wieku podeszłego np. cukrzyca, choroby układu krążenia
• zasady pierwszej pomocy
• zasady prawidłowego stosowania leków
• porady jak zadbać o zdrowy kręgosłup
• zapobieganie dolegliwościom wieku starczego
• wczesne rozpoznawanie schorzeń oraz minimalizacja skutków następstw różnych chorób
Kosmetologia
Program zajęć powinien składać się z części teoretycznej i praktycznej
• higiena i podstawowe zabiegi pielęgnacyjne skóry twarzy i ciała
• jak być pięknym w podeszłym wieku : zasady jakimi należy kierować się w trosce o siebie
• pielęgnacja dłoni
• zabiegi odżywcze, peelingi, maseczki, masaże relaksacyjne
Dietetyk
Warsztaty teoretyczno-praktyczne
• świadome zakupy
• wpływ diety na stan zdrowia
• planowanie jadłospisów i zalecenia dietetyczne dla osób starszych
• przygotowywanie prostych i zdrowych posiłków
• Ilość uczestników: 15 osób
• Ilość godzin: 96 (łączna pula godzin do zrealizowania przez Wykonawcę), 1 raz w tygodniu po 1 godzinie.
• Forma realizacji (zajęcia grupowe / zajęcia indywidualne): zajęcia grupowe
• Wymagania w stosunku do prowadzącego: wykształcenie wyższe prawnicze; wyższe medyczne/zawodowe w specjalizacji zgodnej do prowadzonych porad/zajęć/zabiegów.
• Miejsce realizacji: Klub Seniora w Czajach-Wólce, Czaje-Wólka 33, 18-230 Ciechanowiec.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)
W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia" ocenione zostanie doświadczenie zawodowe kadry Wykonawcy. Minimalny poziom doświadczenia to 1 rok. Doświadczenie będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym, niż 5 lat i obejmuje pełne lata. Punkty za doświadczenie zawodowe będą obliczane wg wzoru:
• ponad 1 roku do 3 lat – 20 pkt,
• od 3 do 5 lat – 40 pkt.
W celu otrzymania punktów, Wykonawca zaznacza odpowiednią opcję w formularzu oferty. Niezaznaczenie powyższego w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego, zostanie odczytane przez Zamawiającego jako brak zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia kadry i tym samym będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Trening z bankowości cyfrowej
• Zadanie obejmuje przeprowadzenie poniżej wymienionych zajęć dla uczestników Projektu. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości seniorów.
• Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.
• Zakres merytoryczny zadania:
Bezpieczne korzystanie z urządzeń i systemów teleinformatycznych
– Zasady bezpiecznego posługiwania się hasłami do systemów informatycznych
– Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń i systemów informatycznych
– Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych (smartfonów)

Korzystanie z bankowości internetowej, mobilnej i kart płatniczych Zasady bezpiecznego posługiwania się hasłami do systemów informatycznych
– Korzystanie z bankowości internetowej i mobilnej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
– Korzystanie z kart płatniczych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
– Zasady korzystania z kart płatniczych przy płatnościach w terminalu, bankomacie i Internecie

Ochrona tożsamości w cyberprzestrzeni
– Ochrona swoich danych identyfikacyjnych przed ujawnieniem osobom niepowołanym
Zapewnianie bezpieczeństwa dokumentom identyfikacyjnym
• Ilość uczestników: 15 osób
• Ilość godzin: 48 (łączna pula godzin do zrealizowania przez Wykonawcę, niezależnie od podziału uczestników na grupy), 2 razy w miesiącu po 1 godzinie.
• Forma realizacji (zajęcia grupowe / zajęcia indywidualne): zajęcia grupowe
• Wymagania w stosunku do prowadzącego: wykształcenie wyższe kierunkowe/ technik programista lub informatyk. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia.
• Miejsce realizacji: Klub Seniora w Czajach-Wólce, Czaje-Wólka 33, 18-230 Ciechanowiec

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)
W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia" ocenione zostanie doświadczenie zawodowe kadry Wykonawcy. Minimalny poziom doświadczenia to 1 rok. Doświadczenie będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym, niż 5 lat i obejmuje pełne lata. Punkty za doświadczenie zawodowe będą obliczane wg wzoru:
• ponad 1 roku do 3 lat – 20 pkt,
• od 3 do 5 lat – 40 pkt.
W celu otrzymania punktów, Wykonawca zaznacza odpowiednią opcję w formularzu oferty. Niezaznaczenie powyższego w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego, zostanie odczytane przez Zamawiającego jako brak zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia kadry i tym samym będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Specjalistyczne spotkanie z psychologiem
• Zadanie obejmuje przeprowadzenie poniżej wymienionych zajęć dla uczestników Projektu. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości seniorów.
• Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.
• Zakres merytoryczny zadania:
• zdrowe nawyki
• poznanie osobowości
• doskonalenie umiejętności interpersonalnych
• komunikacja werbalna i niewerbalna
• komunikacja międzypokoleniowej
• techniki relaksacyjne
• Ilość uczestników: według zapotrzebowania (15 osób łącznie) – indywidualne zgłoszenia.
• Ilość godzin: 96 (łączna pula godzin do zrealizowania przez Wykonawcę), średnio 8 w miesiącu
• Forma realizacji (zajęcia grupowe / zajęcia indywidualne): zajęcia indywidualne
• Wymagania w stosunku do prowadzącego: wykształcenie wyższe o kierunku psychologia, doświadczenie w powadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia.
• Miejsce realizacji: Klub Seniora w Malcu, Malec 32 c, 18-230 Ciechanowiec.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)
W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia" ocenione zostanie doświadczenie zawodowe kadry Wykonawcy. Minimalny poziom doświadczenia to 1 rok. Doświadczenie będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym, niż 5 lat i obejmuje pełne lata. Punkty za doświadczenie zawodowe będą obliczane wg wzoru:
• ponad 1 roku do 3 lat – 20 pkt,
• od 3 do 5 lat – 40 pkt.
W celu otrzymania punktów, Wykonawca zaznacza odpowiednią opcję w formularzu oferty. Niezaznaczenie powyższego w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego, zostanie odczytane przez Zamawiającego jako brak zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia kadry i tym samym będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zajęcia z treningu pamięci
• Zadanie obejmuje przeprowadzenie poniżej wymienionych zajęć dla uczestników Projektu. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości seniorów.
• Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.
• Zakres merytoryczny zadania:
• skupienie uwagi, pamięć, kojarzenie i selekcjonowanie informacji,
• analizowanie oraz logiczne myślenie
• trenowanie zdolności zapamiętywania
• trening umiejętności selekcjonowania bodźców, wybierania informacji istotnych i ignorowania tych, które w danym momencie są zakłócające i zbędne
• Ilość uczestników: 15 osób
• Ilość godzin: 96 (łączna pula godzin do zrealizowania przez Wykonawcę, niezależnie od podziału uczestników na grupy), 1 raz w tygodniu po 1 godzinie.
• Forma realizacji (zajęcia grupowe / zajęcia indywidualne): zajęcia grupowe
• Wymagania w stosunku do prowadzącego: wykształcenie wyższe psychologiczne, medyczne . Doświadczenie w powadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia.
• Miejsce realizacji: Klub Seniora w Malcu, Malec 32 c, 18-230 Ciechanowiec.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = -------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)

W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia" ocenione zostanie doświadczenie zawodowe kadry Wykonawcy. Minimalny poziom doświadczenia to 1 rok. Doświadczenie będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym, niż 5 lat i obejmuje pełne lata. Punkty za doświadczenie zawodowe będą obliczane wg wzoru:
• ponad 1 roku do 3 lat – 20 pkt,
• od 3 do 5 lat – 40 pkt.
W celu otrzymania punktów, Wykonawca zaznacza odpowiednią opcję w formularzu oferty. Niezaznaczenie powyższego w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego, zostanie odczytane przez Zamawiającego jako brak zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia kadry i tym samym będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prelekcje z pielęgnacji ciała
• Zadanie obejmuje przeprowadzenie poniżej wymienionych zajęć dla uczestników Projektu. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości seniorów.
• Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.
• Zakres merytoryczny zadania:
Zajęcia teoretyczne:
• typy skóry i stan skóry, mycie skóry,
• kosmetyki do pielęgnacji ciała,
• związek stanu skóry, włosów i paznokci z aktywnością zasady pielęgnacji twarzy, ciała, dłoni i stóp;
• omówienie typów urody;
• dobór kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała;
• najczęstsze problemy dotyczące skóry, włosów i paznokci( wrastające paznokcie, modzele, odciski i nagniotki;
• różnicowanie makijażu dziennego od wieczorowego
Zajęcia praktyczne:
• korzystny wizerunek;
• profesjonalny pokaz kosmetyczny;
• ćwiczenia uczestników w zakresie aplikacji kosmetyków, masażu twarzy, makijażu;
• wykonanie makijażu dziennego i wieczorowego- praktyczne wskazówki;
• omówienie błędów w makijażu;
• pielęgnacja dłoni domowymi sposobami
• Ilość uczestników: 15 osób
• Ilość godzin: 24 (łączna pula godzin do zrealizowania przez Wykonawcę, niezależnie od podziału uczestników na grupy), 1 raz w miesiącu po 1 godzinie.
• Forma realizacji (zajęcia grupowe / zajęcia indywidualne): zajęcia grupowe
• Wymagania w stosunku do prowadzącego: wykształcenie wyższe z zakresu kosmetologii lub kierunek medyczny, doświadczenie w prowadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia.
• Miejsce realizacji: Klub Seniora w Malcu, Malec 32 c, 18-230 Ciechanowiec.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)
W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia" ocenione zostanie doświadczenie zawodowe kadry Wykonawcy. Minimalny poziom doświadczenia to 1 rok. Doświadczenie będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym, niż 5 lat i obejmuje pełne lata. Punkty za doświadczenie zawodowe będą obliczane wg wzoru:
• ponad 1 roku do 3 lat – 20 pkt,
• od 3 do 5 lat – 40 pkt.
W celu otrzymania punktów, Wykonawca zaznacza odpowiednią opcję w formularzu oferty. Niezaznaczenie powyższego w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego, zostanie odczytane przez Zamawiającego jako brak zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia kadry i tym samym będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Spotkania z ekspertem z wybranej branży: prawo, medycyna, dietetyka, kosmetologia, farmaceutyka
• Zadanie obejmuje przeprowadzenie poniżej wymienionych zajęć dla uczestników Projektu. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości seniorów.
• Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.
• Zakres merytoryczny zadania:
Prawnik
• zawieranie umów i odstępowanie od nich
• sprawy spadkowe, testamenty
• prawa i obowiązki pacjenta
• prawo rodzinne i opiekuńcze
• ochrona praw lokatorów prawa konsumenta

Medycyna
• schorzenia wieku podeszłego np. cukrzyca, choroby układu krążenia
• zasady pierwszej pomocy
• zasady prawidłowego stosowania leków
• porady jak zadbać o zdrowy kręgosłup
• zapobieganie dolegliwościom wieku starczego
• wczesne rozpoznawanie schorzeń oraz minimalizacja skutków następstw różnych chorób

Kosmetologia
Program zajęć powinien składać się z części teoretycznej i praktycznej
• higiena i podstawowe zabiegi pielęgnacyjne skóry twarzy i ciała
• jak być pięknym w podeszłym wieku : zasady jakimi należy kierować się w trosce o siebie
• pielęgnacja dłoni
• zabiegi odżywcze, peelingi, maseczki, masaże relaksacyjne

Dietetyk
Warsztaty teoretyczno-praktyczne
• świadome zakupy
• wpływ diety na stan zdrowia
• planowanie jadłospisów i zalecenia dietetyczne dla osób starszych
• przygotowywanie prostych i zdrowych posiłków
• Ilość uczestników: 15 osób
• Ilość godzin: 96 (łączna pula godzin do zrealizowania przez Wykonawcę), 1 raz w tygodniu po 1 godzinie.
• Forma realizacji (zajęcia grupowe / zajęcia indywidualne): zajęcia grupowe
• Wymagania w stosunku do prowadzącego: wykształcenie wyższe prawnicze; wyższe medyczne/zawodowe w specjalizacji zgodnej do prowadzonych porad/zajęć/zabiegów; doświadczenie w prowadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia.
• Miejsce realizacji: Klub Seniora w Malcu, Malec 32 c, 18-230 Ciechanowiec.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = -------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)
W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia" ocenione zostanie doświadczenie zawodowe kadry Wykonawcy. Minimalny poziom doświadczenia to 1 rok. Doświadczenie będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym, niż 5 lat i obejmuje pełne lata. Punkty za doświadczenie zawodowe będą obliczane wg wzoru:
• ponad 1 roku do 3 lat – 20 pkt,
• od 3 do 5 lat – 40 pkt.
W celu otrzymania punktów, Wykonawca zaznacza odpowiednią opcję w formularzu oferty. Niezaznaczenie powyższego w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego, zostanie odczytane przez Zamawiającego jako brak zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia kadry i tym samym będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Trening z bankowości cyfrowej
• Zadanie obejmuje przeprowadzenie poniżej wymienionych zajęć dla uczestników Projektu. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości seniorów.
• Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.
• Zakres merytoryczny zadania:
Bezpieczne korzystanie z urządzeń i systemów teleinformatycznych
• Zasady bezpiecznego posługiwania się hasłami do systemów informatycznych
• Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń i systemów informatycznych
• Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych (smartfonów)

Korzystanie z bankowości internetowej, mobilnej i kart płatniczych Zasady bezpiecznego posługiwania się hasłami do systemów informatycznych
• Korzystanie z bankowości internetowej i mobilnej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
• Korzystanie z kart płatniczych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
• Zasady korzystania z kart płatniczych przy płatnościach w terminalu, bankomacie i Internecie

Ochrona tożsamości w cyberprzestrzeni
• Ochrona swoich danych identyfikacyjnych przed ujawnieniem osobom niepowołanym
• Zapewnianie bezpieczeństwa dokumentom identyfikacyjnym

• Ilość uczestników: 15 osób
• Ilość godzin: 48 (łączna pula godzin do zrealizowania przez Wykonawcę, niezależnie od podziału uczestników na grupy), 2 razy w miesiącu po 1 godzinie.
• Forma realizacji (zajęcia grupowe / zajęcia indywidualne): zajęcia grupowe
• Wymagania w stosunku do prowadzącego: wykształcenie wyższe kierunkowe/ technik programista lub informatyk. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia.
• Miejsce realizacji: Klub Seniora w Malcu, Malec 32 c, 18-230 Ciechanowiec.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)
W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia" ocenione zostanie doświadczenie zawodowe kadry Wykonawcy. Minimalny poziom doświadczenia to 1 rok. Doświadczenie będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym, niż 5 lat i obejmuje pełne lata. Punkty za doświadczenie zawodowe będą obliczane wg wzoru:
• ponad 1 roku do 3 lat – 20 pkt,
• od 3 do 5 lat – 40 pkt.
W celu otrzymania punktów, Wykonawca zaznacza odpowiednią opcję w formularzu oferty. Niezaznaczenie powyższego w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego, zostanie odczytane przez Zamawiającego jako brak zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia kadry i tym samym będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Spotkanie z pedagogiem
• Zadanie obejmuje przeprowadzenie poniżej wymienionych zajęć dla uczestników Projektu. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości dzieci.
• Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.
• Zakres merytoryczny zadania:
• jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami
• warsztaty motywacyjne
• wspomaganie rozwoju emocjonalnego
• rozwijanie pozytywnej samooceny, umacnianie poczucia własnej wartości
• problematyka uzależnień
• radzenie sobie ze złością
• rozbudzanie motywacji do nauki
• Ilość uczestników: 30 osób
• Ilość godzin: 192 (łączna pula godzin do zrealizowania przez Wykonawcę),
• Forma realizacji (zajęcia grupowe / zajęcia indywidualne): zajęcia grupowe
• Wymagania w stosunku do prowadzącego: studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, oraz przygotowanie pedagogiczne. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia.
• Miejsce realizacji: Świetlica Środowiskowa w Ciechanowcu, ul. 11 Listopada 5/1, 18-230 Ciechanowiec

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)
W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia" ocenione zostanie doświadczenie zawodowe kadry Wykonawcy. Minimalny poziom doświadczenia to 1 rok. Doświadczenie będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym, niż 5 lat i obejmuje pełne lata. Punkty za doświadczenie zawodowe będą obliczane wg wzoru:
• ponad 1 roku do 3 lat – 20 pkt,
• od 3 do 5 lat – 40 pkt.
W celu otrzymania punktów, Wykonawca zaznacza odpowiednią opcję w formularzu oferty. Niezaznaczenie powyższego w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego, zostanie odczytane przez Zamawiającego jako brak zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia kadry i tym samym będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Spotkanie z psychologiem
• Zadanie obejmuje przeprowadzenie poniżej wymienionych zajęć dla uczestników Projektu. Zajęcia należy dostosować do potrzeb i możliwości dzieci.
• Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.
• Zakres merytoryczny zadania:
• techniki relaksacyjne
• komunikacja werbalna i niewerbalna
• jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami
• warsztaty motywacyjne
• wspomaganie rozwoju emocjonalnego
• rozwijanie pozytywnej samooceny, umacnianie poczucia własnej wartości
• problematyka uzależnień
• radzenie sobie ze złością
• rozbudzanie motywacji do nauki
• indywidualna diagnoza, porady
• Ilość uczestników: 30 osób
• Ilość godzin: 96 (łączna pula godzin do zrealizowania przez Wykonawcę, niezależnie od podziału uczestników na grupy).
• Forma realizacji (zajęcia grupowe / zajęcia indywidualne): zajęcia grupowe
• Wymagania w stosunku do prowadzącego: wykształcenie wyższe o kierunku psychologia, doświadczenie w powadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia.
• Miejsce realizacji: Świetlica Środowiskowa w Ciechanowcu, ul. 11 Listopada 5/1, 18-230 Ciechanowiec.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)
W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia" ocenione zostanie doświadczenie zawodowe kadry Wykonawcy. Minimalny poziom doświadczenia to 1 rok. Doświadczenie będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym, niż 5 lat i obejmuje pełne lata. Punkty za doświadczenie zawodowe będą obliczane wg wzoru:
• ponad 1 roku do 3 lat – 20 pkt,
• od 3 do 5 lat – 40 pkt.
W celu otrzymania punktów, Wykonawca zaznacza odpowiednią opcję w formularzu oferty. Niezaznaczenie powyższego w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego, zostanie odczytane przez Zamawiającego jako brak zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia kadry i tym samym będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Trening budżetowy
• Zadanie obejmuje przeprowadzenie poniżej wymienionych zajęć dla uczestników Projektu.
• Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.
• Zakres merytoryczny zadania:
• planowanie finansów domowych
• dobre praktyki oszczędzania
• świadomy konsument
• przychody i wydatki w budżecie domowym
• zarządzenie sytuacjami kryzysowymi
• Ilość uczestników: 8 osób
• Ilość godzin: 15 (łączna pula godzin do zrealizowania przez Wykonawcę, niezależnie od podziału uczestników na grupy).
• Forma realizacji (zajęcia grupowe / zajęcia indywidualne): zajęcia grupowe
• Wymagania w stosunku do prowadzącego: wykształcenie wyższe, kierunek ekonomia, doświadczenie w powadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia.
• Miejsce realizacji: Świetlica Środowiskowa w Ciechanowcu, ul. 11 Listopada 5/1, 18-230 Ciechanowiec.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)
W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia" ocenione zostanie doświadczenie zawodowe kadry Wykonawcy. Minimalny poziom doświadczenia to 1 rok. Doświadczenie będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym, niż 5 lat i obejmuje pełne lata. Punkty za doświadczenie zawodowe będą obliczane wg wzoru:
• ponad 1 roku do 3 lat – 20 pkt,
• od 3 do 5 lat – 40 pkt.
W celu otrzymania punktów, Wykonawca zaznacza odpowiednią opcję w formularzu oferty. Niezaznaczenie powyższego w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego, zostanie odczytane przez Zamawiającego jako brak zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia kadry i tym samym będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Terapia rodzinna
• Zadanie obejmuje przeprowadzenie poniżej wymienionych zajęć dla uczestników Projektu.
• Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.
• Zakres merytoryczny zadania:
• komunikacja w rodzinie, relacje z biskimi
• jak poradzić sobie z kryzysem w związku
• sfera uczuć jako podstawa psychologicznej wymiany między ludźmi
• akceptacja samego siebie i innych we wzajemnych relacjach
• rodzina a problem uzależnień
• porozumienie i szacunek
• Ilość uczestników: 8 rodzin
• Ilość godzin: 216 (łączna pula godzin do zrealizowania przez Wykonawcę, niezależnie od podziału uczestników na grupy).
• Forma realizacji (zajęcia grupowe / zajęcia indywidualne): zajęcia grupowe
• Wymagania w stosunku do prowadzącego: studia magisterskie lub studia medyczne związane
z psychoterapią, doświadczenie w powadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia.
• Miejsce realizacji: Świetlica Środowiskowa w Ciechanowcu, ul. 11 Listopada 5/1, 18-230 Ciechanowiec.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)
W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia" ocenione zostanie doświadczenie zawodowe kadry Wykonawcy. Minimalny poziom doświadczenia to 1 rok. Doświadczenie będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym, niż 5 lat i obejmuje pełne lata. Punkty za doświadczenie zawodowe będą obliczane wg wzoru:
• ponad 1 roku do 3 lat – 20 pkt,
• od 3 do 5 lat – 40 pkt.
W celu otrzymania punktów, Wykonawca zaznacza odpowiednią opcję w formularzu oferty. Niezaznaczenie powyższego w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego, zostanie odczytane przez Zamawiającego jako brak zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia kadry i tym samym będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Warsztaty z kompetencji rodzicielskich
• Zadanie obejmuje przeprowadzenie poniżej wymienionych zajęć dla uczestników Projektu.
• Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.
• Zakres merytoryczny zadania:
• prawidłowości rozwojowe dziecka, rozwój społeczny i emocjonalny
• postawy rodzicielskie i metody wychowawcze
• model pracy obejmujący strategię wspierania dziecka w procesie edukacyjnym
• umiejętności radzenia sobie z sytuacjach wystąpienia trudności wychowawczych
• zasady współpracy ze szkołą
• dysponowanie budżetem domowym
• zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom

• Ilość uczestników: 8 rodzin
• Ilość godzin: 30 (łączna pula godzin do zrealizowania przez Wykonawcę, niezależnie od podziału uczestników na grupy).
• Forma realizacji (zajęcia grupowe / zajęcia indywidualne): zajęcia grupowe
• Wymagania w stosunku do prowadzącego: wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, doświadczenie w powadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia.
• Miejsce realizacji: Świetlica Środowiskowa w Ciechanowcu, ul. 11 Listopada 5/1, 18-230 Ciechanowiec.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)
W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia" ocenione zostanie doświadczenie zawodowe kadry Wykonawcy. Minimalny poziom doświadczenia to 1 rok. Doświadczenie będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym, niż 5 lat i obejmuje pełne lata. Punkty za doświadczenie zawodowe będą obliczane wg wzoru:
• ponad 1 roku do 3 lat – 20 pkt,
• od 3 do 5 lat – 40 pkt.
W celu otrzymania punktów, Wykonawca zaznacza odpowiednią opcję w formularzu oferty. Niezaznaczenie powyższego w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego, zostanie odczytane przez Zamawiającego jako brak zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia kadry i tym samym będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne
• Zadanie obejmuje przeprowadzenie poniżej wymienionych zajęć dla uczestników Projektu.
• Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.
• Zakres merytoryczny zadania:
• diagnozowanie problemu, nakierowanie na umożliwienie samodzielnego rozwiązania problemu
• kształtowanie odpowiedzialności osobistej za siebie, innych, materialnej – za wspólne mieszkanie i sprzęt;
• trening umiejętności funkcjonowania w grupie w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zdolności przyjmowania perspektywy i interesu innych współmieszkańców, poszanowania ich prawa do prywatności, intymności, odpoczynku, indywidualnych preferencji, pracy;
• doskonalenie znajomości i zdolności respektowania zasad i norm moralnych i ogólnospołecznych ze szczególnym uwzględnieniem zachowań publicznych, zgodnych z wiekiem metrykalnym i ogólnie przyjętymi standardami;
• praca nad podtrzymaniem więzi rodzinnych oraz usprawnianiem wewnątrzrodzinnej komunikacji
• Ilość uczestników: 2 osoby
• Ilość godzin: 24 (łączna pula godzin do zrealizowania przez Wykonawcę, niezależnie od podziału uczestników na grupy).
• Forma realizacji (zajęcia grupowe / zajęcia indywidualne): zajęcia indywidualne
• Wymagania w stosunku do prowadzącego: wykształcenie wyższe o kierunku psychologia, doświadczenie w powadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia.
• Miejsce realizacji: Świetlica Środowiskowa w Ciechanowcu, ul. 11 Listopada 5/1, 18-230 Ciechanowiec.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)
W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia" ocenione zostanie doświadczenie zawodowe kadry Wykonawcy. Minimalny poziom doświadczenia to 1 rok. Doświadczenie będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym, niż 5 lat i obejmuje pełne lata. Punkty za doświadczenie zawodowe będą obliczane wg wzoru:
• ponad 1 roku do 3 lat – 20 pkt,
• od 3 do 5 lat – 40 pkt.
W celu otrzymania punktów, Wykonawca zaznacza odpowiednią opcję w formularzu oferty. Niezaznaczenie powyższego w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego, zostanie odczytane przez Zamawiającego jako brak zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia kadry i tym samym będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rehabilitacja
• Zadanie obejmuje przeprowadzenie poniżej wymienionych zajęć dla uczestników Projektu.
• Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.
• Zakres merytoryczny zadania:
- rehabilitacja indywidualna – zwiększająca samodzielność i samoobsługę poprzez naukę technik poruszania się, pokonywania barier architektonicznych, zwiększanie siły, wytrzymałości i aktywności,
- funkcjonalna rehabilitacja adaptacyjna usprawniająca funkcje całego ciała poprzez ćwiczenia bierne i czynne oraz masaże,
– zajęcia rekreacji ruchowej usprawniające ciało i zwiększającą samodzielność,
• Ilość uczestników: 2 osoby
• Ilość godzin: 288 (łączna pula godzin do zrealizowania przez Wykonawcę, niezależnie od podziału uczestników na grupy). 3 razy w tygodniu po 1 godzinie.
• Forma realizacji (zajęcia grupowe / zajęcia indywidualne): zajęcia indywidualne
• Wymagania w stosunku do prowadzącego: wykształcenie wyższe kierunek fizjoterapia, doświadczenie w powadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia
• Miejsce realizacji: Mieszkania chronione, ul. Podlaska 1A, 18-230 Ciechanowiec

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)
W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia" ocenione zostanie doświadczenie zawodowe kadry Wykonawcy. Minimalny poziom doświadczenia to 1 rok. Doświadczenie będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym, niż 5 lat i obejmuje pełne lata. Punkty za doświadczenie zawodowe będą obliczane wg wzoru:
• ponad 1 roku do 3 lat – 20 pkt,
• od 3 do 5 lat – 40 pkt.
W celu otrzymania punktów, Wykonawca zaznacza odpowiednią opcję w formularzu oferty. Niezaznaczenie powyższego w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego, zostanie odczytane przez Zamawiającego jako brak zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia kadry i tym samym będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Fizjoterapeuta
• Zadanie obejmuje przeprowadzenie poniżej wymienionych zajęć dla uczestników Projektu.
• Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.
• Zakres merytoryczny zadania:
• ogólna poprawa kondycji ruchowej,
• zmniejszenie bądź likwidację dolegliwości bólowych,
• utrzymanie bądź poprawa sprawności i wydolności organizmu,
• minimalizowanie ryzyka upadków,
• wspomaganie samodzielności,
• zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, choroby układu krążenia).
• Ilość uczestników: 2 osoby
• Ilość godzin: 192 - 2 razy w tygodniu po 1 godzinie.
• Forma realizacji (zajęcia grupowe / zajęcia indywidualne): zajęcia indywidualne
• Wymagania w stosunku do prowadzącego: wykształcenie wyższe kierunek fizjoterapia, doświadczenie w powadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia
• Miejsce realizacji: Mieszkania chronione, ul. Podlaska 1A, 18-230 Ciechanowiec

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)
W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia" ocenione zostanie doświadczenie zawodowe kadry Wykonawcy. Minimalny poziom doświadczenia to 1 rok. Doświadczenie będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym, niż 5 lat i obejmuje pełne lata. Punkty za doświadczenie zawodowe będą obliczane wg wzoru:
• ponad 1 roku do 3 lat – 20 pkt,
• od 3 do 5 lat – 40 pkt.
W celu otrzymania punktów, Wykonawca zaznacza odpowiednią opcję w formularzu oferty. Niezaznaczenie powyższego w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego, zostanie odczytane przez Zamawiającego jako brak zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia kadry i tym samym będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pielęgniarka
• Zadanie obejmuje przeprowadzenie poniżej wymienionych zajęć dla uczestników Projektu.
• Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.
• Zakres merytoryczny zadania:
• wsparcie w zakresie zdrowotnym,
• koordynacja leczenia oraz przyjmowania leków,
• wsparcie w kontaktach z lekarzami,
• wykonywanie zabiegów pielęgniarskich zgodnie z potrzebami mieszkańców
• Ilość uczestników: 2 osoby
• Ilość godzin: 96 (łączna pula godzin do zrealizowania przez Wykonawcę, niezależnie od podziału uczestników na grupy). 1 raz w tygodniu po 1 godzinie.
• Forma realizacji (zajęcia grupowe / zajęcia indywidualne): zajęcia indywidualne
• Wymagania w stosunku do prowadzącego: wykształcenie wyższe kierunek pielęgniarstwo, doświadczenie w powadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia
• Miejsce realizacji: Mieszkania chronione ul. Podlaska 1A, 18-230 Ciechanowiec

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)
W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia" ocenione zostanie doświadczenie zawodowe kadry Wykonawcy. Minimalny poziom doświadczenia to 1 rok. Doświadczenie będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym, niż 5 lat i obejmuje pełne lata. Punkty za doświadczenie zawodowe będą obliczane wg wzoru:
• ponad 1 roku do 3 lat – 20 pkt,
• od 3 do 5 lat – 40 pkt.
W celu otrzymania punktów, Wykonawca zaznacza odpowiednią opcję w formularzu oferty. Niezaznaczenie powyższego w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego, zostanie odczytane przez Zamawiającego jako brak zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia kadry i tym samym będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia" ocenione zostanie doświadczenie zawodowe kadry Wykonawcy. Minimalny poziom doświadczenia to 1 rok. Doświadczenie będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym, niż 5 lat i obejmuje pełne lata. Punkty za doświadczenie zawodowe będą obliczane wg wzoru:
• ponad 1 roku do 3 lat – 20 pkt,
• od 3 do 5 lat – 40 pkt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem minimalnych wymagań określonych w SWZ oraz deklaracją Wykonawcy w zakresie doświadczenia w. wym. osób.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.