eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błonie › "Usługa ochrony fizycznej stałej i doraźnej, obsługa recepcji oraz obsługa stacji monitorowania w budynku Centrum Kultury w Błoniu"Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa ochrony fizycznej stałej i doraźnej, obsługa recepcji oraz obsługa stacji monitorowania w budynku Centrum Kultury w Błoniu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kultury w Błoniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142511762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 1B

1.5.2.) Miejscowość: Błonie

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-870

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 752 63 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@centrumkultury.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumkultury.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa ochrony fizycznej stałej i doraźnej, obsługa recepcji oraz obsługa stacji monitorowania w budynku Centrum Kultury w Błoniu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2376217e-19b6-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303619

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00303169/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Usługa ochrony fizycznej stałej i doraźnej, obsługa recepcji oraz obsługa stacji monitorowania w budynku Centrum Kultury w Błoniu”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.blonie.bip.gmina.pl/index.php?id=296

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: a) składanie, zmiana oraz wycofanie
ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy Pzp, poprzez:
- miniPortal dostępny pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,
- ePUAP dostępny pod adresem : https://epuap.gov.pl/wps/portal
b) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności:
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, wezwań do złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia
oświadczeń lub dokumentów, zadawanie pytań, jak i udzielanie odpowiedzi odbywa się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej
Zamawiającego na adres e-mail: sekretariat@centrumkultury.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu zamieszczonej na stronie
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie:
Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i
oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem
UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0, Mozilla FireFox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20,
Microsoft Edge

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od
Wykonawcy w ramach wykonywania niniejszej Umowy jest Zamawiający.
2. W ramach wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO,
Wykonawca poinformuje osoby, których jakiekolwiek dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu, o posiadaniu i przetwarzaniu danych osobowych tych osób przez Zamawiającego w
celu wykonywania niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest także poinformować osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości
skorzystania z innych uprawnień przewidzianych unormowaniami RODO.
4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CKB.01.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 284550 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa ochrony fizycznej stałej i doraźnej, obsługa recepcji oraz obsługa stacji monitorowania w budynku Centrum Kultury w Błoniu. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie wykonywanie usług polegających na:

1. Obserwacji obrazu na monitorach z kamer monitoringu.
2. Dozorze centralki ppoż.
3. Sprawdzaniu prawidłowego zamknięcia i zabezpieczenia drzwi i okien w poszczególnych pomieszczeniach Centrum Kultury po ich opuszczeniu przez pracowników Zamawiającego.
4. Wydawaniu i przyjmowaniu kluczy zdeponowanych w pomieszczeniu recepcji i odzwierciedlanie tego w przeznaczonej do tego celu książce.
5. Udzielaniu informacji interesantom i gościom Centrum Kultury i kierowaniu ich do odpowiednich pomieszczeń/osób.
6. W przypadkach niezgodnego z prawem zachowania się gości tj.; zakłócania porządku, dewastacji mienia, agresji w stosunku do innych osób, podejmowanie interwencji adekwatnej do zaistniałej sytuacji.
( W sytuacji kiedy interwencja taka okaże się nieskuteczna, za pomocą przycisku antynapadowego - wezwanie zmotoryzowanej załogi interwencyjnej.)
7. Przeprowadzanie wewnętrznych i zewnętrznych obchodów budynku.
8. Ochronie bezpośredniej 24h na dobę/7 dni w tygodniu/ 365 dni w roku.
Szczegółowy opis zamówienia, wytyczne i wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia ( OPZ ), który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi, w kryterium jakościowym przyzna punkty zgodnie z pkt. 15.1.B) SWZ tj. 40 pkt
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie kryterium ceny i kryterium jakościowym.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym
kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium jakościowe usług - za posiadanie rekomendacji organizacji skupiającej pracodawców branży ochrony

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa
w art. 112 ust.2 ustawy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu ( na podstawie zapisów w pkt. 21 niniejszej SWZ, dotyczących podstaw wykluczenia )

b) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, pozwalającą na świadczenie usług ochroniarskich objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dn.22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz.838 t. j. 2020.05.12)

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający wymaga - aby Wykonawca wykazał, że:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 50.000,00 zł


4) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

a. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje - w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej 2 zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każde, polegające na świadczeniu usług ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem obiektów ze stałym patrolem interwencyjnym.


b. skierował do realizacji zamówienia publicznego:

- min. 1 koordynatora usług ochroniarskich z min. 5 letnim doświadczeniem, posiadającego wpis na „listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” w rozumieniu ustawy o ochronie fizycznej osób i mienia, spełniający wymogi zgodnie z art. 25, 26 i 27 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142), pełniący nadzór nad agentami ochrony fizycznej,

- min. 2 kwalifikowanych pracowników ochrony z min. 3 letnim doświadczeniem, którzy będą pełnić ochronę na terenie Centrum Sportu w Błoniu, wpisanych na „listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” prowadzoną zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

*Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Zastępczy dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wymagane przez Zamawiającego dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415)
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w pkt 22 SWZ, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzający wykonanie - co najmniej 2 zamówień o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każde, polegające na świadczeniu usług ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem obiektów ze stałym patrolem interwencyjnym, wraz z podaniem, przedmiotu, wartości, dat wykonania (okresu realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami w przypadku zamówień na usługi są:
– referencje,
– inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów to oświadczenie Wykonawcy,

Uwaga! W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

*Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.
* W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji tzn. jest wykonywana, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert w postępowaniu okres świadczenia usługi będzie nie krótszy niż 3 miesiące.

b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

zawierający co najmniej :

- min. 1 koordynatora usług ochroniarskich z min. 5 letnim doświadczeniem, posiadającego wpis na „listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” w rozumieniu ustawy o ochronie fizycznej osób i mienia, spełniający wymogi zgodnie z art. 25, 26 i 27 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142), pełniący nadzór nad agentami ochrony fizycznej,

- min. 2 kwalifikowanych pracowników ochrony z min. 3 letnim doświadczeniem, którzy będą pełnić ochronę na terenie Centrum Sportu w Błoniu, wpisanych na „listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” prowadzoną zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia.

c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie min. 50.000,00 zł,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

* W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, na zasoby innych podmiotów należy
złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu w kwocie min.
50.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego powyższych dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 12.7 lit. d) SWZ, wykonawca składa inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) *Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r. – prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. (*jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 2 do oferty.


b) *Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia podpisane: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby. ( *jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 3 do oferty.

c) *Oświadczenie, z którego wynika które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ( *jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 4 do oferty.

d) * kopia rekomendacji organizacji skupiającej pracodawców branży ochrony ( np. Polskiego
Związku Pracodawców Ochrony, Polskiej Izby Ochrony )
( *o ile Wykonawca posiada ) Dokument ten będzie załącznikiem Nr 6 do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są dołączyć do oferty dokument (pismo, oświadczenie)
wskazujący ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie
upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 445 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 10.1a) SWZ.
Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:
a) warunek określony w pkt 10.1.4) lit. a musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców
(Partnerów), składających ofertę wspólną,
b) pozostałe warunki określone powyżej musi spełniać co najmniej jeden z Partnerów składających ofertę
wspólną lub Partnerzy składający ofertę wspólną spełniają łącznie.
W przypadku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (w tym konsorcjum) Zamawiający dokonywać będzie
bezpośrednich rozliczeń tylko z liderem konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający określa w szczególności następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy odnośnie wydłużenia terminu realizacji z pkt. 5.1 SWZ:

1. Z uwagi na masowe występowanie choroby zakaźnej ludzi (w szczególności koronawirus/COVID-19, etc.) mające bezpośredni lub pośredni wpływ na terminową realizację niniejszego zadania.
2. Z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
3. Z przyczyn zależnych i niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie ( na wniosek wykonawcy ), w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz.1074 i 1572) ,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Wszelkie zmiany do umowy wprowadzone zostaną na podstawie aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

A) Cena – waga kryterium – 60 %
B) Kryterium jakościowe usług – waga kryterium – 40%

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.