eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębno › "Dostawa wraz z montażem 30 szt. okien drewnianych w budynku biurowym Nadleśnictwa Dębno, ul. Racławicka 33, 74-400 Dębno, nr inw. 144/00079"Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa wraz z montażem 30 szt. okien drewnianych w budynku biurowym Nadleśnictwa Dębno, ul. Racławicka 33, 74-400 Dębno, nr inw. 144/00079”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO DĘBNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Racławicka 33

1.5.2.) Miejscowość: Dębno

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 95 756 1420

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: debno@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://debno.szczecin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa wraz z montażem 30 szt. okien drewnianych w budynku biurowym Nadleśnictwa Dębno, ul. Racławicka 33, 74-400 Dębno, nr inw. 144/00079”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3de93b0-1872-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303546

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadl.debno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nadl.debno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy SmartPZP. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w zakładce „Korespondencja”. W celu skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/nadl.debno po kliknięciu na przycisk„Załóż konto”. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji
oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:złożenia,zmiany,wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 100 MB.
Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. Ofertę oraz oświadczenia, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP
sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisemzaufanym lub podpisem osobistym. złożenie, zmiana i wycofanie oferty następujewyłącznie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy. do założenia konta na Platformie nie wymagany jest certyfikat kwalifikowany.Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem
Platformy, klikając w zakładce„Oferty” przycisk „Złóż ofertę”. Po kliknięciu wykonawca zostanie przeniesiony na stronę składania odpowiednio oferty, na której można załączyć formularz Oferty oraz inne pliki składające się na ofertę oraz pliki niestanowiące treści oferty, składane wraz z ofertą, aby wysłać ofertę należy kliknąć przycisk„Wyślij ofertę”. Zamawiający informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi.przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio . png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf,.zip,.rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg,
.xades, .tar, .7z, .eml, .msg. wymagania
sprzętowe - przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lubOpera ver. 58i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11, system operacyjny Windows 7 i późniejsze,zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),w przypadku przeglądarek Opera,Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,stały dostęp do
sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,oprogramowanie SzafirHostwsystemie operacyjnym,komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GBRAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0,Windows 7 iMacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń orazinformacjiprzekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w udostępnionym Regulaminie korzystania zPlatformy.wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wrozumieniu ustawy z
dnia16kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz zjednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. w zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołączado Platformy uprzedniopodpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny)dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES, Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES. Pozostałe informacje w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UEL119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Z-cy informuje, iż administratorem
danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Dębno. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, panią Karolinę Kaczmarek, z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznejpod adresem
rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie wybierając numer +48 91 432 8712.Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wsposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Z-cy udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do
upływuterminu do ich wniesienia.Dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 i 310 PZP– w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania oudzielenie zamówienia i jego archiwizacji.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona woparciu o przepisy PZP, a także napodstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.Daneosobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane,zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 10
lat od dnia zakończenia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazanepodmiotom świadczącymusługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.Osoba,
której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniemniniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:dostępudo swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w przypadku
korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Z-cego, z uprawnienia, o którym mowa wart. 15 ust. 1 -3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego,do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czymskorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może
skutkować zmianąwyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w sprawiezamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników,do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2RODO,przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO
nie ogranicza przetwarza danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdywniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa
wart. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Z-cy nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 18ust. 2 RODO. Pozostałe informacje w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż starych okien PCV i dostawa wraz montażem 30 szt. nowych okien drewnianych w budynku biurowym Nadleśnictwa Dębno, ul. Racławicka 33, 74-400 Dębno. Wszelkie roboty budowlane związane z montażem okien , mają w tym przypadku charakter robót towarzyszących, dodatkowych i niezbędnych z punktu widzenia montażu okien – „Przedmiot zamówienia”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44221100-6 - Okna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421132-8 - Instalowanie okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: cena - 60%, okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady - 20%, Termin wykonania - 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i zakresem zadaniom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna dostawę stolarki okiennej, drzwiowej do budynków mieszkalnych, lub użyteczności publicznej o wartości minimum 50 000,00 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potw. br. podst. do wykluczenia, Zam. przed udzieleniem zamó., działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wwyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, akt. na dzień złożenia następujących podmiotowych środkówdowodowych: a)ośw. Wyk., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty luboferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ,b)odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. c)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 1-2, b) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, c) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem śr.zapobiegawczego, d) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wyko.porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, e) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, f) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), g) art. 109 ust. 7-8 i 10 PZP , h) art. 7 ust. 1 pkt 1 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i w rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, dalej: „Specustawa”).; i) art. 7 ust. 1 pkt 2 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy; j) art. 7 ust. 1 pkt 3 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz dostaw, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane - (wzór wykazu zrealizowanych dostaw stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia
w którym upływa termin składnia ofert.
b) dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BPO/Dębno, nr rachunku: 02 1020 1954 0000 7402 0048 1580 z dopiskiem: „Dostawa wraz z montażem 30 szt. okien drewnianych w budynku biurowym Nadleśnictwa Dębno, ul. Racławicka 33, 74-400 Dębno, nr inw. 144/00079”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia(konsorcjum): 1) w formularzu Oferty (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 SWZ) należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich W-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SWZ)oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub wpostaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3.obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia5) wszyscy W-cy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;6) W-cy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego(lidera),upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;7) Z-cy może w
ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.8)Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym W-ca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni W-cy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i Z-cy zaleca złożyć to oświadczenie
właśnie na tym formularzu,oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP – z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (Z-cy zaleca złożenie tego oświadczenia w
treści formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ). Pełen i szczegółowy opis w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy: 1)zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, stosownie do zmiany stawki podatku; cena netto nie ulegnie zmianie. 2)zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach: a)wystąpienia działań i zaniechań organów, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji Przedmiotu umowy, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym deycjze te powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, b)zdarzeń występujących po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności działanie siły wyższej. Za zdarzenia siły wyższej mogą być uznane w szczególności wojny, akty terroru, epidemie, klęski żywiołowe, powodzie, kryzysy o charaktewrze ogólnoświatowym, strajki (jednakże poza strajkami mającymi miejsce u Stron, Podwykonawców) oraz inne zdarzenia spełniające powyższe przesłanki, c) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych na realizację Przedmiotu Umowy; d)wstrzymania prac lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; e)wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, f)w okolicznościach, wskazanych w pkt 3) poniżej. 3)zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub wynagrodzenia możliwa jest w następujących przypadkach: a)wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa; b)rozszerzenia lub ograniczenia zakresu dostawy, spowodowanego uwarunkowaniami techniczno-eksploatacyjnymi; c) zastosowania nowych lub innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy, 2.Inicjatorem Zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja dotycząca wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 3.Każda zmiana i uzupełnienie Umowy będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian upoważnionych przedstawicieli stron. 4.W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) - f), termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych zaistniałych przeszkód. 5.W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3) zmiana wysokości Wynagrodzenia będzie polegała na jego zwiększeniu albo zmniejszeniu odpowiednio do zwiększonego lub zmniejszonego zakresu prac i zostanie ustalona w drodze negocjacji m.in. w oparciu o Zestawienie cen jednostkowych. 6.Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość:
a) zmian redakcyjnych Umowy oraz
b) zmian danych Strony ujawionych w rejestrach publicznych, nie stanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-30 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy SMARTPZP https://portal.smartpzp.pl/nadl.debno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełen i szczegółowy opis warunków zamówienia w SWZ dostępny na stronie https://portal.smartpzp.pl/nadl.debno

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.