eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › "Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kuńkowce, Grochowce, Witoszyńce, Nehrybka, Bełwin, Grochowce, Hermanowice oraz Łętownia."Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kuńkowce, Grochowce, Witoszyńce, Nehrybka, Bełwin, Grochowce, Hermanowice oraz Łętownia.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przemyśl

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900298

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Borelowskiego

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 0-16 670 48 00

1.5.8.) Numer faksu: 0-16 670 52 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gminaprzemysl@home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaprzemysl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kuńkowce, Grochowce, Witoszyńce, Nehrybka, Bełwin, Grochowce, Hermanowice oraz Łętownia.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0544eab5-1a03-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303372

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054969/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

1.1.11 Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej dz. nr 168 w m. Bełwin

1.1.12 Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej dz. nr 574 w m. Grochowce

1.1.13 Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej dz. nr 417 w m. Grochowce

1.1.14 Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej dz. nr 41 w m. Hermanowice

1.1.15 Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr. 489 w m. Łętownia

1.1.16 Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 303 w m. Nehrybka

1.1.19 Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych zlokalizowanych na dz. nr 321/1 i 296 w m. Witoszyńce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminaprzemysl.bip.gov.pl/2022-r/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
w zakresie merytorycznym: Piotr Wujec, tel 16 888 94 28, e-mail: p.wujec@gminaprzemysl.pl
w zakresie merytorycznym: Mateusz Szczurko tel. 16 888 94 31 e-mail: m.szczurko@gminaprzemysl.pl
w zakresie proceduralnym: Edyta Głuszek tel. 16 888 94 30 e-mail: egluszek@gminaprzemysl.pl
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania z miniPortalu jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows 10. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
1) Mozilla Firefox (zaktualizowana)
2) Google Chrome (zaktualizowana)
3) Microsoft Edge (zaktualizowana)
Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.:
Podpis zaufany – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.);
Podpis osobisty – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemyśl, 37-700 Przemyśl ul Borelowskiego 1;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@gminaprzemysl.pl, tel.16 888 94 03; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IG.271.9.ZP.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na dz. nr 360/23 i 362 w m. Kuńkowce
Ogólny zakres robót obejmuje:
• wykonanie profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. w-wy po zagęszczenie 15 cm i szer. 3,7 m
• wykonanie nawierzchni bitumicznej, w-wa wiążąca o grub. 4 cm i szer. 2,70 m
• wykonanie nawierzchni bitumicznej, w-wa ścieralna o grub. 4 cm i szer. 2,70 m
• wykonanie obustronnych poboczy z materiału kamiennego o grub. 8cm i szer. 0,5 m

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert. Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt:
1) Kryterium Cena Brutto oferty C0 – waga 60%, gdzie punkty wyliczone zostaną wg następującego wzoru:
* 60 pkt
C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium „Cena 60%”
CMIN – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
CB – zaproponowana cena oferty badanej
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi 60 pkt.
2) Kryterium Okres gwarancji Go – waga 40%, gdzie punkty wyliczone zostaną wg następującego wzoru:
* 40 pkt
G0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), w kryterium gwarancja 40%
GB – zaproponowany okres gwarancji w ofercie badanej
GMAX – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
UWAGA:
Kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia oceniany będzie na podstawie podanego w miesiącach okresu gwarancji podanego w formularzu ofertowym.
Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy zaś maksymalny na 48 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
Maksymalna ilość punktów ( 40) otrzyma wykonawca, który zobowiązuje się udzielić gwarancji na okres 48 miesięcy.
Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany i do oceny ofert zostanie przyjęte 48 miesięcy.
Zaoferowany przez Wykonawcę krótszy okres gwarancji niż 36 miesięcy lub brak wskazania okresu gwarancji w formularzu ofertowym spowoduje, że Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C0 + G0
gdzie:
C0 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena brutto,
G0 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Okres gwarancji,
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Zamawiający dokona oceny oddzielnie każdej części zamówienia i udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na realizację danej części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza udzielenia zamówienia na cztery części jednemu wykonawcy, jeżeli oferty na realizację poszczególnych części zamówienia zostaną ocenione najwyżej. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Grochowce i Witoszyńce
a) Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 417 w m. Grochowce
Ogólny zakres robót obejmuje:
 km 0+009 – 0+084
• wykonanie profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. w-wy po zagęszczenie 15 cm i szer. 3,50 m
• wykonanie nawierzchni bitumicznej, w-wa wiążąca o grub. 4 cm i szer. 2,50 m
• wykonanie nawierzchni bitumicznej, w-wa ścieralna o grub. 4 cm i szer. 2,50 m
• wykonanie obustronnych poboczy z materiału kamiennego o grub. 8 cm i szer. 0,50 m
 km 0+084 – 0+109
• wykonanie profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. w-wy dolnej po zagęszczenie 15 cm i szer. 3,50 m
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. w-wy górnej po zagęszczenie 8 cm i szer. 3,50 m
• wykonanie nawierzchni bitumicznej, w-wa wiążąca o grub. 4 cm i szer. 2,50 m
• wykonanie nawierzchni bitumicznej, w-wa ścieralna o grub. 4 cm i szer. 2,50 m
• wykonanie obustronnych poboczy z materiału kamiennego o grub. 8 cm i szer. 0,50 m

b) Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 574 w m. Grochowce
• wykonanie profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
• wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniu jezdni
• podbudowa z kruszyw naturalnych (warstwa odsączająca) o grub. w-wy po zagęszczenie 10 cm – poszerzenie jezdni
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. w-wy po zagęszczenie 20 cm – poszerzenie jezdni
• wykonanie oczyszczenia mechanicznego nawierzchni drogowych (bitumicznych) wraz z jej skropieniem asfaltem
• wykonanie nawierzchni bitumicznej, w-wa wiążąca o grub. 4 cm i szer. 7,50 m
• wykonanie nawierzchni bitumicznej, w-wa ścieralna o grub. 4 cm i szer. 7,50 m
• wykonanie obustronnych poboczy z materiału kamiennego o grub. 8 cm i szer. 0,25 m

c) Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych zlokalizowanych na dz. nr 321/1 i 296 w m. Witoszyńce
Ogólny zakres robót obejmuje:
 km 0+425 – 0+590
• wykonanie profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. w-wy po zagęszczenie 15 cm i szer. 3,50 m
• wykonanie nawierzchni bitumicznej, w-wa wiążąca o grub. 4 cm i szer. 2,50 m
• wykonanie nawierzchni bitumicznej, w-wa ścieralna o grub. 4 cm i szer. 2,50 m
• wykonanie obustronnych poboczy z materiału kamiennego o grub. 8 cm i szer. 0,50 m
 km 0+001 – 0+048
• wykonanie profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. w-wy dolnej po zagęszczenie 15 cm i szer. 3,50 m
• wykonanie nawierzchni bitumicznej, w-wa wiążąca o grub. 4 cm i szer., 2,50 m
• wykonanie nawierzchni bitumicznej, w-wa ścieralna o grub. 4 cm i szer., 2,50 m
• wykonanie obustronnych poboczy z materiału kamiennego o grub. 8 cm i szer. 0,50 m

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert. Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt:
1) Kryterium Cena Brutto oferty C0 – waga 60%, gdzie punkty wyliczone zostaną wg następującego wzoru:
* 60 pkt
C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium „Cena 60%”
CMIN – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
CB – zaproponowana cena oferty badanej
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi 60 pkt.
2) Kryterium Okres gwarancji Go – waga 40%, gdzie punkty wyliczone zostaną wg następującego wzoru:
* 40 pkt
G0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), w kryterium gwarancja 40%
GB – zaproponowany okres gwarancji w ofercie badanej
GMAX – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
UWAGA:
Kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia oceniany będzie na podstawie podanego w miesiącach okresu gwarancji podanego w formularzu ofertowym.
Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy zaś maksymalny na 48 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
Maksymalna ilość punktów ( 40) otrzyma wykonawca, który zobowiązuje się udzielić gwarancji na okres 48 miesięcy.
Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany i do oceny ofert zostanie przyjęte 48 miesięcy.
Zaoferowany przez Wykonawcę krótszy okres gwarancji niż 36 miesięcy lub brak wskazania okresu gwarancji w formularzu ofertowym spowoduje, że Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C0 + G0
gdzie:
C0 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena brutto,
G0 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Okres gwarancji,
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Zamawiający dokona oceny oddzielnie każdej części zamówienia i udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na realizację danej części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza udzielenia zamówienia na cztery części jednemu wykonawcy, jeżeli oferty na realizację poszczególnych części zamówienia zostaną ocenione najwyżej. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Nehrybka i Hermanowice
a) Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 303 w m. Nehrybka
Ogólny zakres robót obejmuje:
• wykonanie profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. w-wy po zagęszczenie 15 cm i szer. 3,0 m
• wykonanie nawierzchni bitumicznej, w-wa wiążąca o grub. 4 cm i szer. 2,50 m
• wykonanie nawierzchni bitumicznej, w-wa ścieralna o grub. 4 cm i szer. 2,50 m
• wykonanie obustronnych poboczy z materiału kamiennego o grub. 8 cm i szer. 0,25 m
• regulacja pionowa zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek dla włazów kanałowych wraz z montażem pierścieni odciążających

b) Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 41 w m. Hermanowice
Ogólny zakres robót obejmuje:
• wykonanie profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
• wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniu jezdni
• podbudowa z kruszyw naturalnych (warstwa odsączająca) o grub. w-wy po zagęszczenie 10 cm – poszerzenie jezdni
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. w-wy dolnej po zagęszczenie 20 cm – poszerzenie jezdni
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. w-wy górnej po zagęszczenie 15 cm – poszerzenie jezdni
• wykonanie nawierzchni bitumicznej, w-wa wiążąca o grub. 4 cm i szer. 3,00 m
• wykonanie nawierzchni bitumicznej, w-wa ścieralna o grub. 4 cm i szer.3,00 m
• wykonanie obustronnych poboczy z materiału kamiennego o grub. 8 cm i szer. 0,25 m

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert. Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt:
1) Kryterium Cena Brutto oferty C0 – waga 60%, gdzie punkty wyliczone zostaną wg następującego wzoru:
* 60 pkt
C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium „Cena 60%”
CMIN – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
CB – zaproponowana cena oferty badanej
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi 60 pkt.
2) Kryterium Okres gwarancji Go – waga 40%, gdzie punkty wyliczone zostaną wg następującego wzoru:
* 40 pkt
G0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), w kryterium gwarancja 40%
GB – zaproponowany okres gwarancji w ofercie badanej
GMAX – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
UWAGA:
Kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia oceniany będzie na podstawie podanego w miesiącach okresu gwarancji podanego w formularzu ofertowym.
Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy zaś maksymalny na 48 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
Maksymalna ilość punktów ( 40) otrzyma wykonawca, który zobowiązuje się udzielić gwarancji na okres 48 miesięcy.
Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany i do oceny ofert zostanie przyjęte 48 miesięcy.
Zaoferowany przez Wykonawcę krótszy okres gwarancji niż 36 miesięcy lub brak wskazania okresu gwarancji w formularzu ofertowym spowoduje, że Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C0 + G0
gdzie:
C0 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena brutto,
G0 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Okres gwarancji,
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Zamawiający dokona oceny oddzielnie każdej części zamówienia i udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na realizację danej części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza udzielenia zamówienia na cztery części jednemu wykonawcy, jeżeli oferty na realizację poszczególnych części zamówienia zostaną ocenione najwyżej. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Bełwin i Łętownia
a) Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 168 w m. Bełwin
Ogólny zakres robót obejmuje:
• wykonanie profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. w-wy po zagęszczenie 15 cm i szer. 3,0 m
• wykonanie nawierzchni bitumicznej, w-wa wiążąca o grub. 4 cm i szer. 2,50 m
• wykonanie nawierzchni bitumicznej, w-wa ścieralna o grub. 4 cm i szer. 2,50 m
• wykonanie obustronnych poboczy z materiału kamiennego o grub. 8 cm i szer. 0,25 m
• regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych

b) Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 489 w m. Łętownia
Ogólny zakres robót obejmuje:
• wykonanie profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. w-wy po zagęszczenie 15 cm i szer. 3,0 m
• wykonanie nawierzchni bitumicznej, w-wa wiążąca o grub. 4 cm i szer., 2,50 m
• wykonanie nawierzchni bitumicznej, w-wa ścieralna o grub. 4 cm i szer., 2,50 m
• wykonanie obustronnych poboczy z materiału kamiennego o grub. 8 cm i szer. 0,25 m
• regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert. Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt:
1) Kryterium Cena Brutto oferty C0 – waga 60%, gdzie punkty wyliczone zostaną wg następującego wzoru:
* 60 pkt
C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium „Cena 60%”
CMIN – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
CB – zaproponowana cena oferty badanej
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi 60 pkt.
2) Kryterium Okres gwarancji Go – waga 40%, gdzie punkty wyliczone zostaną wg następującego wzoru:
* 40 pkt
G0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), w kryterium gwarancja 40%
GB – zaproponowany okres gwarancji w ofercie badanej
GMAX – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
UWAGA:
Kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia oceniany będzie na podstawie podanego w miesiącach okresu gwarancji podanego w formularzu ofertowym.
Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy zaś maksymalny na 48 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
Maksymalna ilość punktów ( 40) otrzyma wykonawca, który zobowiązuje się udzielić gwarancji na okres 48 miesięcy.
Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany i do oceny ofert zostanie przyjęte 48 miesięcy.
Zaoferowany przez Wykonawcę krótszy okres gwarancji niż 36 miesięcy lub brak wskazania okresu gwarancji w formularzu ofertowym spowoduje, że Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C0 + G0
gdzie:
C0 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena brutto,
G0 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Okres gwarancji,
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Zamawiający dokona oceny oddzielnie każdej części zamówienia i udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na realizację danej części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza udzielenia zamówienia na cztery części jednemu wykonawcy, jeżeli oferty na realizację poszczególnych części zamówienia zostaną ocenione najwyżej. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
w zakresie dysponowania osobami:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze - Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej uprawnienia wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ,
− w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców,
− w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, należy dołączyć oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. dane umożliwiające dostęp do tych środków. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Zgodnie z art. 117 ust. 4 p.z.p. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4.Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę lub przez notariusza.
5.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 p.z.p. oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących Załącznik nr8 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835) zwanej dalej „ustawą” wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy zwanym dalej „rozporządzeniem 765/20006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających zwanym dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.”
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ppkt 1-3.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy wykluczonego na podstawie okoliczności określonych powyżej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.