eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Modernizacja pawilonu H" - "Modernizacja części zachodniej budynku z zapleczem sanitarnymOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja pawilonu H" - "Modernizacja części zachodniej budynku
z zapleczem sanitarnym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OLEŚNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000189575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 67/69

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsz.olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsz.olesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja pawilonu H" - "Modernizacja części zachodniej budynku
z zapleczem sanitarnym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d9c5ce6-f577-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303173

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00058853/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja części zachodniej pawilonu H z zapleczem sanitarnym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00225102/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSZ/ZPO3/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres prac obejmuje
Zakres rzeczowy przewidywanych prac modernizacyjnych obejmuje:
– rozebranie ścianek działowych i posadzek w części sanitarno – szatniowej,
– rozebranie posadzek w części magazynowo – gospodarczej,
– wykonanie (na nowych ławach fundamentowych) ceramicznych ścianek działowych w części sanitarno – socjalnej (cegła
dziurawka K-15),
– wykonanie podłoży, izolacji oraz nowych posadzek w pomieszczeniach modernizowanych,
– odgrzybianie i impregnację grzybobójczą oraz przeciwwilgociową ścian w części sanitarnej,
– remont tynków wewnętrznych polegający na wymianie śr. ok. 75% ich powierzchni,
– wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV wraz z montażem
nowych parapetów wewnętrznych,
– montaż 4-ch nowych okien w części sanitarnej (po rozebraniu przybudówki)
z wykorzystaniem zamurowanych niegdyś w ścianie północnej otworów okiennych,
– wymianę w pełnym zakresie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,
– wykonanie drzwi (przejścia) w ścianie pomiędzy pomieszczeniami nr 1 i 2 z wymianą istniejącego nadproża (otwór
drzwiowy został w latach ubiegłych zamurowany),
– wykonanie sufitów podwieszanych z systemowych kształtowników aluminiowych,
– wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych, gładzi gipsowych, posadzek oraz robot malarskich,
– ocieplenie ścian elewacji styropianem,
– wykończenie ścian: tynk strukturalny silikatowo - silikonowy TD336 baranek 1,5 mm barwiony w masie, kolory wg projektu,
– odtworzenie na ociepleniu dotychczasowej formy podłużnych pasów elewacyjnych,
– wykończenie krawędzi ościeży otworów i innych naroży wypukłych aluminiowym kątownikiem ochronnym,
– montaż profili podparapetowych PH942 z siatką zbrojącą przed wykonaniem spadków podokiennych pod parapety,
– wymianę podokienników zewnętrznych na elementy z blachy powlekanej,
– wymiana obróbek blacharskich oraz wykonanie nowych w niezbędnym zakresie rzeczowym,
– przełożenie głównych rur spustowych z wymianą uchwytów mocujących na obejmy
o przedłużonych wspornikach mocujących,
– montaż nowej rury spustowej (po rozebraniu przybudówki gospodarczej).
Roboty pozostałe:
– rozebranie przybudówki w części północno – zachodniej obiektu,
– wymiana i uzupełnienie brakujących opasek przyściennych przy budynku,
– zamontowanie daszku nad wejściem do zaplecza budynku,
– rozebranie istniejącej i wykonanie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej,
– wykonanie nowych instalacji wewnętrznych wody i kanalizacji sanitarnej z wymianą rur przyłącza sanitarnego i jego
modernizacją techniczną,
– wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w części modernizowanej.
W zakres prac wchodzi również rozbiórka dobudówki do ściany północnej pawilonu „H”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ – dokumentacja projektowa wykonana przez
USŁUGI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWE
I WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO, inż. Zdzisław Sikora, 56-400 Oleśnica, ul. Sikorskiego 1e/4
3. W ofercie należy wycenić wszystkie roboty ujęte w dokumentacji projektowej, poprzez wypełnienie załączonego
przedmiaru robót – rozliczenie kosztorysem powykonawczym wg stawek jednostkowych kosztorysu ofertowego.
Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
4. Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę dwóch faktur częściowych – po wykonaniu prac o wartości 30 i
60% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 wzoru umowy.
5. Zamawiający dołożył wszelkich starań żeby opis przedmiotu zamówienia był zgodny z ustawą. W przypadku określenia w
dokumentacji projektowej nazwy, marki itp. wskazań, należy traktować je jako rozwiązania przykładowe, wzorcowe, a
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
6. Zamówienie jest/nie jest podzielone na części. Przyczyny nie podzielenia zamówienia na części: zamówienie o
stosunkowo niewielkiej wartości, odpowiednie dla małych i średnich przedsiębiorstw, podział zamówienia nie jest
uzasadniony funkcjonalnie i organizacyjnie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 645174,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 735646,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 645174,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Ogólnobudowlany Henryk Grabowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930574570

7.3.3) Ulica: Ul. Zielona 9d/2

7.3.4) Miejscowość: Bierutów

7.3.5) Kod pocztowy: 56-420

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 645174,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.