eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem lub aktualizacją wymaganych dla realizacji celu uzgodnień i decyzji administracyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiegoOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem lub aktualizacją wymaganych dla realizacji celu uzgodnień i decyzji administracyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Filharmonia Zielonogórska

1.3.) Oddział zamawiającego: FZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Powstańców Wielkopolskich 10

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-075

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@filharmoniazg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: filharmoniazg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem lub aktualizacją wymaganych dla realizacji celu uzgodnień i decyzji administracyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d075e680-1957-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303103

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (składanie ofert) lub poczty elektronicznej e-mail: przetarg@inveni.pl (pozostała korespondencja).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1. administratorem danych osobowych jest Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda, Plac Powstańców Wlkp. 10, 65-075 Zielona Góra. Inspektorem ochrony danych osobowych w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda jest Pan Paweł Lipka, mail: iod@filharmoniazg.pl tel. 601 442 851.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiadają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-5/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem lub aktualizacją wymaganych dla realizacji celu uzgodnień i decyzji administracyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania DOKOŃCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKTU PN.: „ROZBUDOWY I MODERNIZACJI BUDYNKU FILHARMONII ZIELONOGÓRSKIEJ – ETAP I”.
Wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie dokumentacji projektowej.
Przez „Projekt” należy rozumieć całość przedsięwzięcia realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie, tj. „Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – Etap I”.
1. Zakres zamówienia na dokumentację obejmuje opracowanie wszelkich niezbędnych do dokończenia robót budowlanych dokumentacji, decyzji i materiałów na podstawie istniejącego PFU oraz projektu budowlanego i w miarę możliwości bez zmiany pozwolenia na budowę kompletną dokumentację wykonawczą w podziale na zadania inwestycyjne.
1.2. Zadania inwestycyjne:
Zadanie 1. Klimatyzacja i wentylacja mechaniczna całego zakresu inwestycji;
Zadanie 2. Oddymianie klatki schodowej w budynku administracyjno-hotelowym wraz z pracami wykończeniowymi;
Zadanie 3. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych i odprowadzenie wody deszczowej z dachu sali koncertowej;
Zadanie 4. Przebudowa i rozbudowa przyziemia oraz parteru budynku administracyjno-hotelowego z wykończeniem zewnętrznym i wewnętrznym całości inwestycji. W zakresie Zadania znajduje się w szczególności: przebudowa i rozbudowa przyziemia oraz parteru budynku (branże architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne), zagospodarowanie terenu, remont magazynu na instrumenty muzyczne i podnośnik na fortepian, zestawienie mebli i urządzeń.
2. Zakres pełnienia nadzoru autorskiego będzie obejmował w szczególności:
2.2. stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z projektem,
2.3. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, a także ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,
2.4. czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu, wymagającej zamiennego pozwolenia na budowę,
2.5. uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
2.6. na wezwanie Zamawiającego – udział w komisjach i naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym budowy, próbach instalacji itp.,
2.7. kontrolę zgodności realizacji robót z dokumentacją,
2.8. rozwiązywanie zagadnień i problemów nieprzewidzianych dokumentacją projektową,
2.9. projektant główny i projektanci branżowi zobowiązani są sprawować nadzór autorski osobiście,
2.10. przewiduje się 20 pobytów na budowie (po 5 pobytów na każde zadanie inwestycyjne),
2.11. w kosztach nadzoru autorskiego, pobytów należy uwzględnić koszt dojazdu, delegacji itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W kryterium rozpatrywane będzie doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę w formularzu oferty na stanowisku projektanta w branży sanitarnej, tj. posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu obowiązków projektanta.
Przy ocenie wg tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę informacje wpisane do odpowiedniej pozycji Formularza oferty.
Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wykaże dodatkowego doświadczenia zawodowego dla ww. osoby, Zamawiający przyjmie, że wskazana osoba posiada minimalne wymagane doświadczenie i przyzna w tym kryterium 0 pkt.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 Pzp, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 19.6., oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: DOŚWIADCZENIE OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA - doświadczenie zawodowe projektanta w branży sanitarnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
3.1. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunków:
4.1. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże że posiada doświadczenie:
Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) wykonał w sposób zgody z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej i ukończył w terminie minimum 2 (dwie) usługi polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, przy czym:
- każda usługa obejmowała swoim zakresem opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub przebudowy lub remont budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego,
- w skład każdej dokumentacji wchodziły projekty wykonawcze dla wszystkich branż objętych zakresem robót,
- w ramach projektów wykonawczych dla branży sanitarnej zaprojektowano instalacje wentylacji oraz klimatyzacji,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.
4.2. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie oraz podstawę do dysponowania następującymi osobami:
- dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 (jedną) osobę przeznaczoną na funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków projektanta, która wykonała min. 1 (jedną) usługę opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budowy/rozbudowy/remontu budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, przy czym w skład tej dokumentacji wchodziły projekty wykonawcze;
- dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 (jedną) osobę przeznaczoną na funkcję głównego projektanta branży architektonicznej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania, a także posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu;
- dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 (jedną) osobę przeznaczoną na funkcję projektanta posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlane, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania, a także posiadającego co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu;
- dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 (jedną) osobę przeznaczoną na funkcję projektanta posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania, a także posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu.
*wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
**Zmiana osób wyznaczonych do realizacji zamówienia możliwa jest wyłącznie za zgodą zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej, a nowa osoba musi spełniać co najmniej te same wymagania.
***Warunek ten oceniany będzie na podstawie wykazu osób (stanowiący załącznik do SWZ).


Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według załącznika do SWZ;
b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
o których mowa w:
• Art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy,
• Art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• Art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wg załącznika do SWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 9 pkt 9.2. i 9.8. (jeżeli dotyczy).
3. Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt. 10.3. SWZ (jeżeli dotyczy).
4. Dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w innej
5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być przekazane w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

*Ofertę i oświadczenie sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (za pomocą e-dowodu osobistego z certyfikatem podpisu osobistego), przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W taki wypadku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub elektronicznej kopii, poświadczonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez notariusza.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
1) w pieniądzu;
2) w gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z warunkami opisanymi w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunki wprowadzenia zmian określono we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Na stronie internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin opracowania dokumentacji projektowej: 90 dni od daty podpisania umowy. Projektantowi zostaje zagwarantowany dodatkowy czas dla potrzeb trwania procedury uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych/dokonania zgłoszeń w przypadku konieczności uzyskania nowej bądź zamiennej decyzji pozwolenie na budowę (od dnia złożenia wniosku do uprawomocnienia decyzji/zgłoszenia). Przy czym we wskazanym czasie opracowania dokumentacji projektowej należy złożyć wszystkie kompletne wnioski.
Nadzoru autorskiego: 47 miesięcy od daty podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.