eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzozów › Przebudowa mostu w ciągu drogi leśnej nr 242/280 w m. KrecówOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa mostu w ciągu drogi leśnej nr 242/280 w m. Kreców

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370014484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Moniuszki 25

1.5.2.) Miejscowość: Brzozów

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: brzozow@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://brzozow.krosno.lasy.gov.pl/en/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa mostu w ciągu drogi leśnej nr 242/280 w m. Kreców

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0fcc63fb-188a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00253326/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa mostu w Krecowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_brzozow za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” lub przy użyciu poczty elektronicznej: brzozow@krosno.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), niniejszym określa wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z udostępnianej przez Zamawiającego Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_brzozow, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące w
szczególności logowania, składania ofert, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje, w zakładce " Instrukcje dla Wykonawców" oraz w Regulaminie korzystania z Platformy, dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_brzozow. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem
w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, a ponadto powinien zapoznać się z Instrukcja składania ofert/wniosków dostępna pod wskazanym wyżej linkiem i stosować się do niej. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub
dokumentów składanych wraz z oferta wynosi 10 plików lub spakowanych folderów, przy maksymalnej wielkości pojedynczego pliku 150 MB. Podczas komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500MB.
8) Ofertę, zamówienia , oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1, jak również inne oświadczenia lub dokumenty składa się opatrzone podpisem elektronicznym o którym mowa w art. 63 pod rygorem nieważności .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1 Stosownie do art.13 ust.1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Brzozów.
2 Z administratorem można skontaktować się: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Brzozów telefonicznie pod numerem 13 434 1524, za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: brzozow@krosno.lasy.gov.pl. Administrator nie wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.
3 Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane w celu prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
4 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
5 Dane osobowe są i będą przetwarzane przez okres czasu wyznaczony przepisami o rachunkowości – nie dłużej niż 6 lat licząc od wystawienia ostatniej faktury, jak również wyznaczony przepisami kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń – podstawowy termin 6 lat od wymagalności roszczenia, jak również przez okres czasu wyznaczony przepisami (w tym wewnętrznymi) o archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, który z tych okresów będzie najdłuższy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
1 żądania od Administratora, na podstawie art. 15 RODO, dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2 żądania od Administratora, na podstawie art. 16 RODO, sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
3 żądania od Administratora, na podstawie art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie przysługuje Państwu prawo do:
1 żądania od Administratora, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
2 prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO;
3 prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że:
1 W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. (art. 74 ust. 3 ustawy Pzp)
2 Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp)
3 W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. (art.75 ustawy Pzp)
4 Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. (art. 76 ustawy Pzp)
5 Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.(art. 19 ust. 3 ustawy Pzp)
6 W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego. (art. 269 ust. 2 ustawy Pzp).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1983675,18 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie mostu w ciągu drogi leśnej nr 242/280 w miejscowości Kreców polegająca na:
- wykonanie oznakowania objazdu tymczasowego,
- wykonanie tymczasowej kładki technologicznej,
- zamknięcie mostu/drogi dla realizacji robót budowlano – montażowych,
- demontaż istniejącego obiektu mostowego polegający na rozbiórce elementów istniejącego mostu, jego nawierzchni, barierek, konstrukcji i podpór wraz z utylizacją odpadów i gruzu,
- wykonanie żelbetowych ław fundamentowych,
- wykonanie żelbetowych przyczółków wraz ze skrzydłami,
- montaż ustroju nośnego,
- wykonanie żelbetowej płyty wraz z poprzecznicami podporowymi,
- wykonanie izolacji i nawierzchni obiektu,
- wykonanie zasypki za przyczółkami i stożków mostu,
- wykonanie nawierzchni na dojazdach do mostu,
- wykonanie umocnień skarp i dna cieku w obrębie obiektu,
- montaż elementów wyposażenia obiektu,
- wykonanie robót porządkowych,
- likwidacja kładki technologicznej,
- dopuszczenie mostu stałego do ruchu,
- likwidacja objazdu tymczasowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – o wartości do 50 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Nazwa kryterium Waga(%)
(C) cena - cena brutto ofert - 60%
(G) wydłużenie okresu gwarancji - 40%
1) W ramach kryterium „Cena” ( C - waga 60%) oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
C = ( C min / C o ) × 60%
gdzie:
C - ilość punktów, jakie otrzyma oferta w kryterium „cena”
C min – wartość brutto przedstawiona w najkorzystniejszej pod tym względem ofercie, czyli najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych;
C o – cena brutto w badanej ofercie.
Za kryterium CENA wykonawca otrzymuje maksymalnie 60 pkt.
2) W ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji - G” (waga 40%) punkty będą przyznawane za długość okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, liczonego od daty bezusterkowego odbioru końcowego.
Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób: niepunktowany wymagany okres gwarancji wynosi 5 lat. Minimalny punktowany okres gwarancji wynosi 5,5 roku maksymalny najwyżej punktowany okres gwarancji 7 lat od daty odbioru prac (tj. podpisania końcowego protokołu odbioru prac).
za 5,5 letni (66 miesięcy) okres gwarancji – 10 punktów
za 6 letni (72 miesiące) okres gwarancji – 20 punkty
za 6,5 letni (78 miesięcy) okres gwarancji – 30 punkty
za 7 letni (84 miesiące) okres gwarancji – 40 punkty
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do „Wydłużenia okresu gwarancji” w okresach podanych powyżej w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ). Brak wskazania w formularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt. Wykonawca może zaproponować okresy gwarancji tylko w przedziałach podanych powyżej. Suma punktów uzyskanych w kryteriach „cena” oraz „ wydłużonego okres gwarancji” stanowić będzie o ogólnej sumie punktów uzyskanych przez ofertę.
2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
4. Jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług , dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans „Ceny” i „Wydłużenia okresu gwarancji”, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w opisany powyżej sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował
– co najmniej dwiema osobami, które posiadają uprawnienia do obsługi: urządzeń technicznych wymienionych w pkt. 4.3 SWZ
– jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności inżynieryjnej uprawniające do kierowania robotami o specjalności mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia wcześniejsze oraz uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646),
2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
doświadczenie Wykonawcy: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej lub większej ilości robót budowlanych ( na podstawie jednej lub większej ilości umów), polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie mostu z płytą żelbetową lub przepustu drogowego o polu przekroju min. 80 cm2 lub średnicy w świetle min. 1 m, o wartości co najmniej 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) brutto.
3. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym
Wykonawca dysponuje (lub będzie dysponować) co najmniej:
- samochodem samowyładowczym o ładowności min. 5 t,
- spycharką gąsienicową o mocy min. 100KM
- koparką o pojemności łyżki min. 0,6 m3,
- układarką do mieszanki mineralno-asfaltowej posiadająca automatyczne sterowanie, pozwalające na ułożenie równej warstwy ustalonej grubości oraz płytę wibracyjną podgrzewaną do wstępnego zagęszczania,
- walcem ogumionym lub kombinowanym, samojezdnym o wadze min 7,5 t.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający żąda : Oświadczenia
wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 O niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
podstaw wykluczenia, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 1) lub 2) ustawy Pzp*,
• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp*,
• art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp*,
• art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp*,
• art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp*,
• art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp*,
• art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp*,
• art. 109 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp*,
• art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp*
• art. 109 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp*,
• art. 109 ust. 1 pkt 9) ustawy Pzp*,
• art. 109 ust. 1 pkt.10) ustawy Pzp*,
W oparciu o art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 tej ustawy albo zamieszczonych w wykazach określonych w rozporządzeniu nr 765/2006 dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) lub rozporządzeniu nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i nie-zależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), stosuje się sankcje polegające na tym, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu spełnienia przez Wykonawce, który został najwyżej oceniony warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej, Zamawiający żąda:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne dokumenty i oświadczenia :
a) formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
b) oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 2 SWZ składa wykonawca, każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. (załącznik nr 3 do SWZ);
c) oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 2 SWZ podmiotu udostepniającego zasoby, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.(załącznik nr 3 do SWZ);
d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy) (załącznik nr 4 do SWZ);
e) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale 8 ust. 1 niniejszego SWZ, potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ);
f) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty: odpowiednie pełnomocnictwo. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców odrębnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy- (załącznik nr 4 do SWZ).
4. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenia, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
4) dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 8 obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
8) Oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz zasad odpowiedzialności wykonawców z tytułu rękojmi (Umowa Konsorcjum musi zostać zawarta na czas nie krótszy, niż czas trwania Umowy w sprawie zamówienia, z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi za wady).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych poniżej okoliczności:
1) spowodowanych warunkami zewnętrznymi, w szczególności:
a. klęskami żywiołowymi, w tym w szczególności epidemią wirusa Sars-Cov-2, warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od naturalnych (np. ponadprzeciętne opady deszczu lub śniegu, długotrwała susza, zjawiska nietypowe dla danej strefy klimatycznej);
2) spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
a. odnalezieniem niewypałów i niewybuchów,
3) będących następstwem zdarzeń leżących po stronie Zamawiającego, takich jak w szczególności:
a. wstrzymaniem robót przez Zamawiającego,
b. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w STWIOR;
4) będących następstwem działania organów administracji, w szczególności takich jak np.:
a odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w STWIOR,
b wstrzymaniem robót budowlanych przez organy nadzoru;
5 stanowiących inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac takie jak np. błędy oraz niedopatrzenia powstałe w wyniku działalności człowieka, których skutki mogą doprowadzić do znacznej modyfikacji pierwotnie założonych robót budowlanych.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1)-5) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, stosowanie do okresu trwania tych okoliczności oraz skutków, które te okoliczności wywołały.
2 Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
1 zmiany technologiczne, w szczególności:
a konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w STWIOR, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,
b możliwość zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w STWIOR, w sytuacji, gdyby zastosowanie zamiennych rozwiązań umożliwiało uzyskanie parametrów równoważnych, a także zwiększało lub dawało zamawiającemu nowe korzyści eksploatacyjne,
c konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa
Zmiany wskazywane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.
Każda ze wskazywanych w lit. a – c zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony.
W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2.1 lit. a)-c) dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmiany terminu realizacji umowy.3. Pozostałe zmiany:
1 zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę.
2 rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
4 Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu określa SWZ. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie wymaga również od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.
Wszystkie prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie dłużej niż do 15.12.2022 r.
Zamawiający nie wymaga dostępu do narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne, o którym mowa w art. 69 ust. 1ustawy;
W postępowaniu zamawiający wymaga plików ogólnodostępnych.
Zamawiający nie uwzględnia art. 100 ust. 1, art. 101 ust. 1, art. 104 ustawy.
Zamawiający nie uwzględnia aspektów art. 242 ust. 2, art. 104 art. 245 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.