eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › USŁUGI - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej generalnego remontu segmentów A, B i D budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. H. Dąbrowskiego 23/35Ogłoszenie z dnia 2022-08-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGI – Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej generalnego remontu segmentów A, B i D budynku Sądu Okręgowego
w Częstochowie przy ul. H. Dąbrowskiego 23/35

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000571576

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343684430

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@czestochowa.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar Sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGI – Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej generalnego remontu segmentów A, B i D budynku Sądu Okręgowego
w Częstochowie przy ul. H. Dąbrowskiego 23/35

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61ad91b5-197b-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303075

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00092099/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 USŁUGI - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 (segmenty A i D)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-61ad91b5-197b-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Platformą e-Zamówienia.
2. Platforma e-Zamówienia jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia, ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
4. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie e-Zamówienia konta podmiotu „Wykonawca” odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
Pozostałe informacje określa Rozdział VI SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia – posiadanie:
1) komputera PC o parametrach minimalnych Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD, umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
a) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 59.00 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Safari w ver. 11.1 i późniejsze, Microsoft Edge ver 11.0 i późniejsze,
b) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safarii, Edge. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
c) system operacyjny: MS Windows 7 i późniejsze lub OSX/Mac OS 10.10 lub Ubuntu 14.04.
lub
2) Tabletu/Telefonu o minimalnych parametrach: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3,
umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
a) Przeglądarka Chrome w ver. 61 i późniejsze.
2. Dla posiadania możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Platformy e-Zamówienia może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz cookies.
3. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
3) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Sąd Okręgowy w Częstochowie z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 175a, art. 175c, art. 175da, art. 175db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dane kontaktowe administratora:
Sąd Okręgowy w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, nr. tel.: 343684410,
e-mail: so.czestochowa@czestochowa.so.gov.pl, ePUAP: /w9rv52dy3e/SkrytkaESP ;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w celu realizacji zamówienia publicznego i w związku z niezbędnością wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie przepisów prawa (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz.U.2019.1145 ze zm., Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz.U.2021 poz. 305 ze zm., Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.), Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021 poz. 217) );
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ze względu na niezbędność wykonania umowy oraz niezbędności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4) Z Inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym w Częstochowie można skontaktować się telefonicznie 34 36-84-426 lub poprzez e-mail: iod@czestochowa.so.gov.pl.
5) Dane osobowe przetwarzać będziemy przez okres trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji zawartych umów na usługi, dostawy, roboty budowlane. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń, następnie zostaną zarchiwizowane, a usunięte zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu będziemy postępować zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną. w zw.
z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp;
6) Informacje o odbiorcach danych. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, z uwzględnieniem przepisów szczególnych. Ponadto Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie usług, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych, dla których administratorem jest Sąd Okręgowy w Częstochowie.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W przypadku nie podania przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych, nie będziemy mogli skutecznie przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz realizować obowiązków wynikających z zawartych umów w wyniku udzielenia zamówienia.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
Pozostałe informacje zawiera Rozdz. I. ust. 4 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR-260-07.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są usługi opracowania i przygotowania dokumentacji projektowej remontu z elementami przebudowy, dostosowującymi segmenty A, B i D budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie, do planowanych zmian w strukturze organizacyjnej sądów, dla Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz Zamawiającego („dokumentacja”) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.
2) Zamówienie realizowane będzie w trzech nw. etapach:
A) I etap obejmujący:
a) wykonanie inwentaryzacji w 2 (dwóch) egzemplarzach, przy wykorzystaniu inwentaryzacji posiadanej przez Zamawiającego,
b) przedstawienie koncepcji podziału pomieszczeń, zastosowanych materiałów i uzyskanie akceptacji zamawiającego,
c) uzyskanie ewentualnych odstępstw, niezbędnych opinii,
d) wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego z kompletem opinii i uzgodnień w 5 (pięciu) egzemplarzach,
e) uzyskanie w imieniu Zamawiającego zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, o ile okaże się to niezbędne dla wykonania robót przewidzianych dokumentacją.
B) II etap obejmujący wykonanie:
a) projektów technicznych i wykonawczych w 5 (pięciu) egzemplarzach,
b) specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót w 3 (trzech) egzemplarzach,
c) przedmiaru robót w 2 (dwóch) egzemplarzach,
d) kosztorysu inwestorskiego w 2 (dwóch) egzemplarzach,
e) innych opracowań, których wykonanie okaże się konieczne dla prawidłowego sporządzenia dokumentacji,
C) III etap obejmujący pełnienie nadzoru autorskiego.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. do SWZ.
4) Wspólny słownik zamówień CPV:
71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją
5) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia, w szczególności kluczowych części przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 220 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 o wartości nieprzekraczającej 20% zamówienia
podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, gdzie sumowane będą punkty z nw. kryteriów wg wzoru: Kc + Kbup, przy założeniu, że maksymalna liczba punktów wynosi 100. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
uzyska największą łączną liczbę punktów. Punkty przyznawane będą w poszczególnych kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba wykonanych dokumentacji projektowych budynków użyteczności publicznej , spełniających warunek udziału w postępowaniu (tj. o wartości min. 120 000,00 PLN brutto)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP):
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP):
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP):
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy PZP):
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
A) w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie usługi, polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu i/lub budowy budynku, o wartości dokumentacji nie mniejszej niż 120 000,00 złotych (sto dwadzieścia
tysięcy złotych 00/100) brutto każda z tych usług;
B) dysponuje co najmniej:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, sporządziła (autor lub współautor) co najmniej 2 dokumentacje projektowe lub koncepcje obejmujące przebudowę/budowę/remont budynku,
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. branży,
c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. branży,
d) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych (minimalnie w telekomunikacji przewodowej) oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. branży
UWAGA!
􀀀 Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako „ustawa Pb”) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
􀀀 Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Pb lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
􀀀 Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy Pb, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
􀀀 W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: A. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) i 4) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2) lit a i b i pkt 3) Ustawy PZP, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
B. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ.
C. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
D. Zaświadczenie albo inny dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
E. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale IX ust. 2 pkt 4 lit. A SWZ
– załącznik nr 6 do SWZ.
B. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz o podstawie dysponowania tymi osobami – potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale IX ust. 2 pkt 4 lit. B SWZ – załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie są wymagane

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą, sporządzoną na Formularzu Ofertowym (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ)
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
A. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:
a) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
b) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
Informacje zawarte w ww. oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
B. Pełnomocnictwo/upoważnienie, o ile dotyczy;
C. Przedmiotowe środki dowodowe w postaci: NIE SĄ WYMAGANE

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych zero groszy);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Katowicach
nr konta: 85 1130 1017 0021 1000 4490 0004
Sumy depozytowe Minister Finansów – Sąd Okręgowy w Częstochowie
z dopiskiem:
„Wadium w postępowaniu znak: IR-260-07.2022
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku
Uwaga!
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust 4 tego Rozdziału SWZ, przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Sąd Okręgowy w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy PZP).
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnikiem jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim
profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1).A tego Rozdziału SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, który zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy PZP). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Pełnomocnik, o którym mowa powyżej (pkt 1), pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 9 projektu umowy_Załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, poprzez zakładkę „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty, umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij i upuść”).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następujących terminach:
1) etap I – w terminie 120 dni od dnia podpisania Umowy,
2) etap II – w terminie 100 od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego/uzyskaniu
pozwoleniu na budowę.
3) etap III – w okresie wykonywania robót budowlanych aż do dnia usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego tych robót, z zastrzeżeniem zawartym w § 12 ust.4 projektu Umowy.
2. W okresie oczekiwania Wykonawcy na rozstrzygnięcie innych organów, od których uzależnione jest prawidłowe wykonanie zamówienia, terminy określone w ust.1 punkt 1) i 2) nie biegną. Czas wstrzymania biegu terminów określany
będzie na podstawie okazanych przez Wykonawcę potwierdzeń wystąpienia do danego organu oraz otrzymania decyzji rozstrzygającej tego organu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.