eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnickie Pole › Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Legnickie Pole.Ogłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Legnickie Pole.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LEGNICKIE POLE

1.3.) Oddział zamawiającego: GMINA LEGNICKIE POLE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647481

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera, 1

1.5.2.) Miejscowość: Legnickie Pole

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-241

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768582860

1.5.8.) Numer faksu: 768582812

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: org1@legnickiepole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.legnickiepole.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Legnickie Pole.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-edef5284-196c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302973

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008779/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Legnickie Pole

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.legnickiepole.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do „Formularza do komunikacji".
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://bip.legnickiepole.pl/ , https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w pkt. 30.3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Legnickie Pole (59-241 Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1), zwany dalej Administratorem.
 W Urzędzie Gminy Legnickie Pole Inspektorem Ochrony Danych jest Mariusz Kania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, można skontaktować się z nim pod adresem: iod@centrumbip.pl. Inspektor czuwa nad bezpieczeństwem Państwa danych osobowych w urzędzie.
 Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 ( art.6 ust.1 pkt c RODO czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz art.10 RODO (dane o wyrokach skazujących lub naruszeniach prawa w przypadku niektórych oferentów). Czasami może się zdarzyć, że będziemy prosili Państwa o dodatkowe dane (np. numer telefonu, numer poczty mail) w celu ułatwienia kontaktu. Wtedy poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. Taka zgoda może być w każdej chwili przez Państwo wycofana. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody określa art. 6 ust. 1 pkt a. RODO.
 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
 Nie przewidujemy aby Państwa dane osobowe przekazywać do państw trzecich ( czyli poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy).
 Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
 W żaden sposób nie będziemy profilować Państwa danych osobowych
 Posiadają Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROG.271.12.2021.U.TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Legnickie Pole przez okres obowiązywania umowy tj. od 01.01.2023 do 31.12.2023 r na świadczenie usług w powyższym zakresie, wszystkich wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości zamieszkałych. Odbiór i transport odpadów komunalnych (zmieszanych, selektywnie zebranych i wielkogabarytowych) z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Legnickie Pole na których zamieszkują mieszkańcy gminy Legnickie Pole a także organizację zbiórki mobilnej oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy zlokalizowanej przy ul. Rzeszotarskiej, 59-220 Legnica (załącznik nr 9 do SWZ – porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi), tj. instalacji komunalnej w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888), w szacunkowej ilości ok. 2 216,46 Mg w okresie 12 miesięcy trwania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejsze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) Cena ofertowa - 60%
2) Termin płatności - 40 %
Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Sposób przyznawania punktów.
1) Cena
C= Cmin/C bad X 60
gdzie:
C - ilość punktów oferty w badanym kryterium cena.
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert.
Cbad - cena brutto badanej oferty
2) Kryterium „termin płatności” za fakturę waga 40%(P)
Zamawiający przyjmuje następujący sposób obliczania wartości punktowej w w/w kryterium:
Oferowany termin płatności Liczba punktów
14 dni 0 pkt
21 dni 20 pkt
30 dni 40 pkt

2. Łączna oceny oferty
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlagających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
W = C + P
W - wskaźnik oceny oferty.
C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena.
P– termin płatności
Ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zamieszczonej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w formularzu oferty oferowany termin płatności faktur 14 dni, 21 dni lub 30 dni. Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie innych terminów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 2 ppkt 1) lit. a) SWZ.
2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w V pkt 2 ppkt 1) lit. b) SWZ.
3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w V pkt 2 ppkt 1) lit. c) SWZ, jeżeli wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000 PLN.
4. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w V pkt 2 ppkt 1) lit. d) SWZ, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał lub wykonuje nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegającą na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych , o łącznej masie nie mniejszej niż 1000 Mg/rok
b) posiada lub dysponuje sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu zmówienia, w ilości co najmniej:
- jednym samochodem ciężarowy bezpylny typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t;
- jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
- co najmniej jednym pojazdem lekkim umożliwiający wjazd na drogi, o masie całkowitej do 6 ton.
c) posiada lub będzie posiadać odpowiednią do przedmiotu zamówienia, bazę transportową w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Legnickie Pole z zapleczem techniczno-biurowym, spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska. Baza transportowa ma zapewniać możliwość garażowania taboru samochodowego na jej terenie, a zaplecze techniczno-biurowe ma umożliwiać codzienny kontakt Wykonawcy z przedstawicielem Zamawiającego.
d) pojazdy oraz baza transportowa o których mowa w pkt a i b musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 12. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
c) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
d) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
e) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021 poz. 1745),
f) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
g) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w Rozdziale VI pkt 3. SWZ Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 7.1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale VI pkt. 4. SWZ zamawiający żąda od wykonawcy:
a) zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem oferty z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnością podatków oraz z ZUS o niezaleganiu z płatnością składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
b) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wielkości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ
d) wykazu sprzętu jakim wykonawca dysponuje do realizacji zamówienia według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

wpis do rejestru działalności regulowanej (prowadzonej przez Wójta Gminy Legnickie Pole) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Legnickie Pole, zgodnie z przepisami art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz.U. z 2022 poz. 1297 ze zm.)
- posiadają aktualne zezwolenie właściwego organu na transport odpadów obejmujące odpady (w zakresie objętym przedmiotem zamówienia)
c) ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w :
- oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- dokumencie potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Legnickie Pole.
- posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

c) Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. W tym Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz wykonanych usług,
Załącznik nr 6 do SWZ - wykaz osób,
Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz posiadanego sprzętu,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt. 7.3 a), dotyczy robót budowlanych w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).
7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.6, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy
zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp.
2. Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy:
1) termin wykonania zamówienia:
- wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego,
2) terminy płatności i wysokość wynagrodzenia
- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
- zmiana obowiązującej stawki podatku VAT od towarów i usług
3) zmiana zakresu/sposobu realizacji świadczenia usługi :
- w przypadku odmiennych od przyjętych w SWZ warunków wykonania zamówienia
Zmiana wynagrodzenia wywołana powyższymi przypadkami będzie mogła nastąpić w przypadku gdy spowodują one wzrost kosztów wykonywania zamówienia o więcej niż 10% w okresie realizacji umowy. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części, która pozostała do wykonania i nie może przekroczyć łącznie 5% wartości zamówienia pozostałego do wykonania.
4) parametry przedmiotu zamówienia:
- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym do prawa miejscowego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https:/miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.