eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jedlnia-Letnisko › Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-LetniskuOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-Letnisku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jedlnia-Letnisko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223787

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Radomska 43

1.5.2.) Miejscowość: Jedlnia-Letnisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-630

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 384 84 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jedlnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlnia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-Letnisku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92766ee6-1970-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302904

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030090/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa drogi Myśliszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacynki)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jedlnia.biuletyn.net/?bip=1&cid=1217

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej „RODO” informuję, że:
a) Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Gmina Jedlnia – Letnisko, ul. Radomska 43, 26 – 630 Gmina Jedlnia – Letnisko, e – mail: sekretariat@jedlnia.pl Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e – mail: iodo@jedlnia.pl.
b) Dane osobowe Wykonawców będą przetwarzane na podstawie zgody – art. 6 ust 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
c) Odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej ”ustawa Pzp”;
d) Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U z 2020 r. poz.164);
e) Obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
f) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawców decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do at. 22 RODO;
g) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, Wykonawcy posiadają prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
h) Wykonawcy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
i) Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, Wykonawcy zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego;
j) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZPŚZ.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 8219709,92 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa drogi DG35054W Myśliszewice – Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce i budową oświetlenia
Modernizacja drogi gminnej nr 350504 Myśliszewice - Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce oraz budowa oświetlenia na odcinku L=1350 m. W ramach modernizacji zaprojektowano jezdnię o szer. 5m, betonową nawierzchnię, przepusty, rowy przydrożne oraz liczne zjazdy. W ramach zadania przewidziano rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę nowego projektowanego mostu drogowego o następujących parametrach: rozpiętość 9m, szerokość użytkowa 2x 2,5m, ścieżka pieszo – rowerowa lewostronna 3,7m. Most zaprojektowano jako jednoprzęsłowy, płytowy, podpory w formie ścian żelbetowych. Most wykonany będzie z betonowych prefabrykatów i stali. Wzdłuż projektowanej drogi wykonać należy oświetlenie.
Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków
Modernizacja drogi gminnej nr DG350516W od km 3+778 w m. Sadków. dł. modernizowanego odcinka wynosi L=400mb szerokość jezdni dwupasmowej 5m o przekroju daszkowym, pobocze str. prawa i lewa kruszywo 0,75m. Obecnie droga posiada nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości około 5,0m. Na podstawie oceny wizualnej swierdzono występowanie: licznych spękań podłużnych i poprzecznych, ubytki materiału bitumicznego, miejscowe liczne naprawy, lokalne odkształcenia i deformacje w postaci kolein i fałd. Modernizacja drogi gminnej nr DG350503W m. Sadków (od lotniska przez Sadków). Trasa remontowanego odcinka drogi o długości L=1400mb zaczyna się od km 3+324 charakteryzuje się przekrojem poprzecznym o następujących parametrach geometrycznych.: droga dwukierunkowa o szerokości jezdni zmiennej od 4,5m do 5,0m. Nawierzchnię jezdni drogi stanowi zdegradowana nawierzchnia bitumiczna. Wprowadzane geometryczne rozwiązania projektowe drogi klasy technicznej L. Utrzymana zostanie dotychczasowa funkcja drogi i dostępność do niej bez ograniczeń poprzez zjazdy oraz skrzyżowania. Projektowane konstrukcje nawierzchni omawianych odcinków: Przebudowa nawierzchni jezdni polega na wymianie warstw istniejących. Konstrukcja zmodernizowanych nawierzchni jezdni: Sfrezowanie nawierzchni na długości co najmniej L=400 – odcinek DG350503W oraz DG350516W L=1400. Pobocze gruntowe – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr.10 cm. Oba odcinki dróg graniczą z nowo budowanym Portem Lotniczym Warszawa - Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane minimalne parametry techniczne opisane zostały w załączniku nr 5 do niniejszej SWZ. Dokumentacja techniczna służy do ustalenia planowanych kosztów robót budowlanych czyli przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczania ceny oferty.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także:

- doprowadzenie terenu w miejscach prowadzenia robót do stanu pierwotnego /nawierzchnie dróg utwardzonych i nieutwardzonych, tereny działek itp./,
- projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, który podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez właściwy organ, odtworzenie dróg i ogrodzeń - jeśli wystąpią w tym etapie,
- sporządzenia kompletnej dokumentacji odbiorowej, na którą składa się dokumentacja powykonawcza w tym protokół odbioru, certyfikaty, atesty dotyczące wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki prób i badań;
- oraz wszystkie elementy wymienione w dowolnej części dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji, a mających wpływ na cenę ofertową (rozliczenie powykonawcze) przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostów

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. cena* - waga kryterium 60%
2. przedłużenie gwarancji** - waga kryterium 20 %
* - ocenie będzie podlegała łączna cena oferty brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty,
** - ocenie będzie podlegała ilość miesięcy przedłużająca wymaganą gwarancję (36 miesięcy),

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Dysponowanie minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę konstrukcji mostowej. 2. Dysponowanie minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę drogi. 3. Dysponowanie minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności - instalacyjnej w zakresie sieci energetycznych, uprawnienia SEP w zakresie pomiarów i dozorów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę linii oświetlenia ulicznego. 4. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi wraz z obiektem mostowym o łącznej wartości min. 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SWZ – na zasadach określonych w sekcji 7 SWZ. 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SWZ – na zasadach określonych w sekcji 7 SWZ. 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ. 3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 PZP) – wg załącznika Nr 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

9.1 Składający ofertę winien wnieść wadium w wysokości 123 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).
9.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020 poz. 299).

9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Pionkach Oddział w Jedlni-Letnisko
Nr 90 9141 0005 0117 0107 2000 0030
Tytułem: Wadium w post. Nr RZPŚZ.271.17.2022

Ze względów księgowych w postępowaniach podzielonych na części uprasza się nie o sumowanie wadiów, a o wpłacanie wadium oddzielnymi przelewami.
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego.
9.4 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
9.5 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (wersję papierową) lub dołączyć do oferty (wersję podpisaną elektronicznie).
9.6 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności:
9.6.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 98. ust. 6 Prawa Zamówień Publicznych,
9.6.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji warunków zamówienia.
9.7 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności:
9.7.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 Prawa Zamówień Publicznych
9.7.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
9.8 Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.9 Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
11.9.1 Oświadczenia i dokumenty wymagane w sekcji 5-7 specyfikacji warunków zamówienia.
11.9.2 Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną wraz z cenami całkowitymi netto oraz brutto zawierające wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z niniejszej SWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
11.9.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).
11.9.4 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
11.9.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie zaliczki musi obejmować kwotę równą (100%) kwocie udzielanej zaliczki. Dokument gwarancji (lub poręczenia) musi bezwarunkowo gwarantować wypłatę na rzecz Zamawiającego całej kwoty zaliczki. Ważność dokumentu gwarancyjnego powinna mijać nie wcześniej niż w dniu zakończenia przedmiotu umowy. Treść zabezpieczenia zaliczki musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed udzieleniem zaliczki. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone po zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu umowy na podstawie końcowej faktury VAT oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, przy czym z kwoty faktury wystawionej po zrealizowaniu pełnego zakresu robót odliczona zostanie kwota udzielonej zaliczki. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przekazać Zamawiającemu fakturę zaliczkową.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności:
1) Terminu wykonania umowy jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe
z uwagi na:
a) Siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od wykonawcy bądź Zamawiającego,
b) Wykonanie nieprzewidzianych zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia Zamawiający,
2) Z uwagi na niezależne od stron okoliczności, nieprzewidziane zmiany organizacyjne, wypadki losowe, choroby dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy.
3) Zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów a w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub o wyższych parametrach użytkowych, które lepiej będą zaspokajać potrzeby zamawiającego, w tym pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
c) zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub warunki terenowe skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
e) konieczność wykonania robót zamiennych, z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

4) Zmiany ceny ofertowej
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia
b) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
d) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),
e) w przypadkach określonych w § 3 ust. 7 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

[...] pozostałe zapisy patrz rozdz. 17 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Jedlni-Letnisko, ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko, pok. 121 /sala konferencyjna/ dnia 14.09.2022 roku, godz. 10:30. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji online do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA: Zamawiający informuje, że wysokość przeznaczonych środków na realizację tego zadania jest ściśle określona poprzez budżet jednostki, i w nadchodzących latach płatności nie mogą przekroczyć:
a) w 2022 r. - 500 000,00 zł brutto (nie więcej niż 5% kwoty wynagrodzenia)
b) w 2023 r. - 9 500 000,00 zł brutto (po zakończeniu zadania)

chyba że Zamawiający podejmie decyzję o zwiększeniu środków na to zadanie i zamknięcie zadania w przypadku jego wcześniejszego zrealizowania przez Wykonawcę odpowiednio wcześniej. Wykonawca musi wziąć powyższe pod uwagę na etapie sporządzania harmonogramu rzeczowo-finansowego robót uzgadnianego przed podpisaniem umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.