eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Kawęczyn › Remont dróg gminnych 115316E Marianów - Dukaczew - gr. gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew - Marianka do dr. woj. 707Ogłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dróg gminnych 115316E Marianów – Dukaczew – gr. gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew – Marianka do dr. woj. 707

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowy Kawęczyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148383

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowy Kawęczyn

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Kawęczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-115

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 8314289

1.5.8.) Numer faksu: 46 8314289

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugkaweczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkaweczyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg gminnych 115316E Marianów – Dukaczew – gr. gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew – Marianka do dr. woj. 707

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1362538c-195c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302283

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037004/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remont dróg gminnych 115316E Marianów – Dukaczew – gr. gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew – Marianka do dr. woj. 707

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugkaweczyn.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem: https://ugkaweczyn.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Instrukcja korzystania z Platformy jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu.
4. W przypadku korzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
5. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
A. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie Gminy Nowy Kawęczyn https://ugkaweczyn.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl.
B. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
C. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) rejestracja Wykonawcy może potrwać maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
D. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. Komputer klasy PC lub MAC, z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa wspierana przez producenta MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
4. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, pdf, doc, xls, docx, zip, 7z, tar, gz, xml, XAdES.
6. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gmina Nowy Kawęczyn tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Aleksandra Sitarek, Izabela Kalińska.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.
UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowy Kawęczyn reprezentowana przez Wójta Gminy,
Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn.
II. Inspektor Ochrony Danych
Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za
pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@ugkaweczyn.pl z dopiskiem „Gmina Nowy Kawęczyn” lub
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września
2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania ofertowego i podpisania umowy na realizację zadania
publicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,1598).
IV. Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania Pani/Pana danych, zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane oraz od obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności okresy przetwarzana danych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
V. Odbiorcy danych
Do Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym
lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych, oraz odbiorcom,
którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do
PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym. Osoba,
której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości
przeprowadzenia postępowania przetargowego.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): : 1) W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu
następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
usunięcia, prawo do przenoszenia.
2) Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa że doszło do naruszenia ochrony
danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na
ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz robót drogowych na zadaniu pn. „Remont dróg gminnych 115316E Marianów – Dukaczew – gr. gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew – Marianka do dr. woj. 707”.
Parametry techniczne:
• kategoria ruchu – KR2
• klasa drogi – D
• prędkość projektowa – 30 km/h
• długość jezdni - odcinek A: 1.422,00 m
- odcinek B: 3.170,00 m
• szerokość jezdni – 2,90 – 4,00 m w ist. pasie drogowym
• odwodnienie – powierzchniowe

Planowana inwestycja mieści się w granicach pasa drogowego. Remont jezdni przewiduje się istniejącym śladem. W ramach inwestycji nie będą wykonywane nowe pobocza, należy jedynie uzupełnić ubytki powstałe po ułożeniu warstwy bitumicznej w istniejącym pasie drogowym. Prace polegać będą na remoncie istniejącej nawierzchni bitumicznej, czyli odtworzeniu jej pierwotnych parametrów, na całej szerokości jezdni w istniejącym pasie drogowym.
Powierzchnia remontowanej jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosi - odcinek A: 5.190,00 m2
- odcinek B: 12.046,00 m2
Razem: 17.236,00 m2
Konstrukcja: 4 cm – remontowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, remontowana warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 125 kg/m2.
Niweleta: z uwagi na fakt, iż trasa remontowanej jezdni w planie przebiega po starym śladzie jezdni bitumicznej nie przewidziano korekt wysokościowych planowanej inwestycji. W celu nadania pierwotnych spadków poprzecznych i podłużnych należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni.
Odwodnienie: Wody opadowe będą odprowadzane tak jak dotychczas za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych po terenie przyległym w pasie drogowym.

Zakres prac:
• remont warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego
• remont warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
• uzupełnienie istniejących poboczy,
• uporządkowanie terenu.

Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:
1. wykonania operatu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót;
2. opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach;
3. zapewnienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń;
4. zorganizowania we własnym zakresie zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów/odpadów;
5. w przypadku wszelkich awarii szkód powstałych na terenie prowadzonych robót do natychmiastowego ich usunięcia w sposób docelowy i skuteczny;
6. ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej – jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca na swój koszt, w sposób docelowy i skuteczny, w trybie natychmiastowym, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność;
7. prowadzanie prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz przestrzegania zasad ochrony środowiska;
8. prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę gleby, ziemi, powietrza i stanu akustycznego środowiska oraz w sposób zabezpieczający przed awariami;
Koszty powyższych zadań należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót i przyległym, w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymogi zamawiającego i warunki wykonania określają: niniejsza specyfikacja warunków zamówienia, zwana SWZ, wzór umowy stanowiący załącznik nr 6, dokumentacja projektowa - załącznik nr 13
Ponadto przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania zawiera przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, SST, formularzu ofertowym, wzorze umowy, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 Ustawy PZP – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przed dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne co zaproponowane przez Zamawiającego.
Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody materiałów, urządzeń, systemów, technologii, itp.

W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. Innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. Opisanym w SWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. Opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.

Wykonawca, który oferuje metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienie, zobowiązany jest tę równoważność wskazać. Stosownie do punktu 35 Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2018-07-12, C-14/7, w tym celu wymaga się złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów i oświadczeń potwierdzających np. karty katalogowe /specyfikacje techniczne / opisy itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która nie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 Pzp oraz spełni wszystkie postawione w niniejszej Specyfikacji warunki a także uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P= C+G
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
C – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „rozszerzenie okresu gwarancji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
b) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
d) zdolności technicznej lub zawodowej
• Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i drogowego, a także prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze i zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia polegające na budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie drogi o długości jezdni nie krótszej niż 4,5 km.
• Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, posiadająca aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

3. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na okoliczności, o których mowa w art. 108 ust 1. Pzp Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego złożyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego- zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni, złożyć następujące dokumenty:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej SWZ;
*jeżeli Wykonawca powołuję się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien zawierać roboty, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył
*jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenia nabyte w ramach kontraktu (zamówienia bądź umowy)realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, np. konsorcjum, Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegała na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli bezpośrednio nie uczestniczył w wykonaniu robót, które wykazuje jako własne doświadczeni. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w tym zakresie oraz przedstawianie stosownych dowodów, np. umowy konsorcjum której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości bądź kierowanie robotami budowlanym w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz osób o których mowa w dziale X niniejszej specyfikacji wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ;
b) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2,
c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw wykluczenia z postępowania składane przez Podmiot na zasoby, którego powołuje się Wykonawca składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 – jeśli dotyczy
e) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11– jeśli dotyczy;
f) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw wykluczenia z postępowania składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, składane na podstawie art. 125 ust. 4, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2,3 , zgodnie z Działem XII SWZ
g) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, z którego wynika które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 – jeśli dotyczy
h) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnice przedsiębiorstwa;
i) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której wynika przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł, słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Spółdzielczym w Skierniewicach, Oddział w Nowym Kawęczynie, nr konta 88 9297 0005 0200 0130 2012 0017. Przelew winien być zatytułowany „Wadium w postępowaniu nr RG.271.20.2022 pn. Remont dróg gminnych 115316E Marianów – Dukaczew – gr. gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew – Marianka do dr. woj. 707”.
3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Wadium winno być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający zaleca dołączyć do ofert składanej przez Wykonawcę dokument potwierdzający wniesienie wadium.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej aniżeli pieniądz, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, w formie w jakiej otrzymał od ubezpieczyciela lub banku.
7. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie w sposób nieskuteczny zostanie odrzucona.
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą;
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 5 Działu XVII niniejszej SWZ.
3. Celem wskazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenia i dokumenty zgodnie z Działem XVII SWZ
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 9
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga podpisów prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie i powinno zostać załączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
7. Oferta składania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także umowa w sprawie zamówienia publicznego powinny być podpisana przez ustanowionego przez nich pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 6
8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

6. Wykonawca, o którym mowa w pkt. 3 ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 6 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://ugkaweczyn.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „ZADAJ PYTANIE” lub przy użyciu zakładki „KORESPONDENCJA”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "PYTANIE WYSŁANE";
3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie wniosków/pytań bez konieczności podpisywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż cztery dni przed otwarciem ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz ewentualne zmiany treści SWZ Zamawiający zamieści na stronie prowadzonego postępowania.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.