eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Wielkopolska › Zakup energii elektrycznej do obiektów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąOgłoszenie z dnia 2022-08-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej do obiektów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Średzki Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 10

1.5.2.) Miejscowość: Środa Wielkopolska

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 612854031

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalsredzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalsredzki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej do obiektów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-710e401d-195f-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302274

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictem platformazakupowa.pl, dalej: „platforma”. Link do prowadzonego postępowania znajduje się na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą udostępnionego na platformie, w linku postępowania, formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
4. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki (na dole strony) oraz uznaje go za wiążący.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, oświadczeń oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w zakładce prowadzonego postępowania.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego” lub poprzez pocztę elektroniczną). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
8.Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@szpitalsredzki.pl (za wyjątkiem przekazania oferty z załącznikami).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury10, kod pocztowy 63-000 Środa Wielkopolska tel. 61 285 40 31. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o. o. jest Pani Monika Goińska-Roszyk; e-mail: kancelaria@goinskaroszyk.pl
• Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/14/22 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z: obwiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
• Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
• W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) aby móc wykonywać usługi. Przekazywanie Państwa danych nastąpi podmiotom przetwarzającym z którymi spółka zawarła umowy. Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
• Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
• Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących**;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych***;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO****;
Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
• Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
• W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/14/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przez Wykonawcę energii elektrycznej (umowa sprzedażowa) do obiektów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający wykaz punktów poboru określony został w załączniku nr 1 do Specyfikacji. Zamawiający posiada zawarte umowy z OSD (operator systemu dystrybucyjnego) na dystrybucję energii elektrycznej. Przedmiot zamówienia dotyczy wyłącznie sprzedaży przez Wykonawcę energii elektrycznej czynnej.
2. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać określone, zgodne z obowiązującymi przepisami standardy jakościowe – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r., nr 93 poz. 623 ze zmianami). Energia elektryczna musi spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r poz. 1385 ze zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie jednego roku (365 dni) wynosi 624 015 KWh.
4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest posiadać zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający informuje, że Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest: ENEA Operator Sp. z o.o.
5. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących czynności:
1) złożenia w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedażowej (sprzedaż energii elektrycznej), zgodnie z jej warunkami. Zamawiający posiada obecnie umowę, zawartą ze sprzedawcą Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
2) powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej,
3) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w sprawach związanych z procesem zmiany sprzedawcy - dotyczy punktów poboru zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SWZ,
4) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w sprawach związanych z procesem zgłoszenia sprzedawcy dla nowych punktów poboru energii elektrycznej, na które Zamawiający otrzymał od OSD numer umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
6. Płatność z tytułu realizacji umowy odbywać się będzie na podstawie faktur VAT, z dołu, według faktycznego zużycia. Termin płatności faktur: 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Określona w załączniku nr 1 do SWZ prognozowana wielkość zużycia energii elektrycznej (szacunkowe zapotrzebowanie) ma charakter orientacyjny. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zakupi w okresie obowiązywania umowy energię elektryczną w wysokości 75 % łącznego zapotrzebowania, o którym mowa w załączniku nr 1 do SWZ. W przypadku konieczności zapewnienia energii elektrycznej w okresie trwania umowy, w wielkości większej niż określona w załączniku nr 1 do SWZ, Wykonawca gwarantuje zakup tej energii, po cenie określonej w przedłożonej w postępowaniu ofercie, bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Ewentualne zwiększone zapotrzebowanie nie przekroczy 30 % zapotrzebowania, o którym mowa w załączniku nr 1 do SWZ oraz wynikać może ono ze zwiększenia przez Zamawiającego punktów poboru energii.
Zwiększenie/zmniejszenie (dodanie/odjęcie) ilości punktów poboru energii, co wpłynie na wielkość zużycia energii – wymaga złożenia przez Zamawiającego do Wykonawcy jednostronnego oświadczenia woli. Zmiana ilości PPE wynikać może w szczególności z likwidacji PPE (punktu poboru energii), powstania/nabycia nowego PPE, zmiany właściwości technicznych PPE, zmiany stanu prawnego lub technicznego PPE, zmiany w zakresie nabywcy, odbiorcy, płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem, przy którym znajduje się dane PPE, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego. Oświadczenie zostanie przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany w umowie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli ten wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (o ile taki wpis jest wymagany).
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie precyzuje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie określa się

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem (w przypadku przedsiębiorców mających swoją siedzibę na terytorium RP będzie to: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),
2) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie określa się.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- pełnomocnictwo, o ile jest konieczne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Ustala się wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 zł).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nr: 22 1440 1101 00000000 1584 9045 (w tytule wpisać: wadium –Zakup energii elektrycznej do obiektów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.
7. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium za spełniony jeżeli
1) przed upływem terminu składania ofert rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium (w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu);
2) dokument wadium będzie zawierał co najmniej elementy wymienione w ust. 8 poniżej i jego oryginał zostanie złożony zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 5 przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna).
8. Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy:
1) nazwę i dokładny adres gwaranta (poręczyciela),
2) określenie nazwy postępowania, dla którego wystawiany jest dokument,
3) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na pierwsze żądanie, wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej
odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy,
4) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty,
5) okres ważności wadium - który musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SWZ,
6) wskazanie, że do rozstrzygania wszelkich sporów zastosowanie będzie miało prawo polskie,
7) wskazanie, że wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego (Beneficjenta).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienia.
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo dla pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza się odpowiednio do wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza przypadkami wymienionymi w art 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje następujące zmiany Umowy:
1) ceny netto (tj. cena bez podatku VAT) tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym,
2) ceny brutto tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym,
3) na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów (punktów poboru) wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, które będzie dokonywane na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika bez konieczności renegocjowania warunków umowy - o ile w przypadku nowych punktów poborów zostaną im przypisane grupy taryfowe wskazane w załączniku nr 1 do Umowy,
4) w przypadku konieczności ustalenia nowej lub zmiany grupy taryfowej określonej dla punków poboru, w załączniku nr 1 do umowy, na grupę taryfową nieujętą w załączniku nr 1 do umowy, odpowiednio z ustaleniem ceny netto za kWh, dla nowej taryfy,
4) zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, powodujące dokonanie zawartych w umowie zmian nazw, adresów itp.,
5) w sytuacji wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
6) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego,
7) zmiany w przypadku interwencji Państwa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na obniżenie kosztów realizacji przedmiotowej umowy.
2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 7, która obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.