eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Cyfryzacja dokumentów planistycznych Miasta Jasła stanowiąca część II przedsięwzięcia "System zarządzania rozwojem i usługami Miasta Jasła: Etap IIOgłoszenie z dnia 2022-08-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Cyfryzacja dokumentów planistycznych Miasta Jasła stanowiąca część II przedsięwzięcia „System zarządzania rozwojem i usługami Miasta Jasła: Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jasło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://um.jaslo.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Cyfryzacja dokumentów planistycznych Miasta Jasła stanowiąca część II przedsięwzięcia „System zarządzania rozwojem i usługami Miasta Jasła: Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6a312ff-194d-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302233

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028413/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.24 Cyfryzacja dokumentów planistycznych Miasta Jasła stanowiąca część II przedsięwzięcia „System zarządzania rozwojem i usługami Miasta Jasła: Etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://um-jaslo.logintrade.net/zapytania_email,96022,baaedcdb844cfad4d960c9df351fd807.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Miasta Jasła
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – Ajar
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
• dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
• dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
• dla Windows 8: Internet Explorer 11
• dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas,
w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FE.042.24.2022:2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie plików APP, GML oraz zbiory plików GML dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wykonanie wektorowego rejestru mapowego dla decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosków o sporządzenie lub zmianę MPZP i SUIKZP.
Zamówienie składa się z 8 zadań podzielonych na 3 etapy:
Etap I
– Weryfikacja zasobów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
– Digitalizacja i wektoryzacja rysunków planów miejscowych oraz studium.
– Digitalizacja tekstów uchwał oraz przygotowanie wypisów z mpzp oraz SUIKZP.
– Utworzenie jednolitego standardu rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnego z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Etap II
– Utworzenie plików GML oraz zbiorów danych przestrzennych dla planów miejscowych raz studium.
– Utworzenie bazy plików geotiff.
Etap III
– Digitalizacja decyzji o warunkach zabudowy (ok. 594 decyzji), decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (ok. 186 decyzji) oraz utworzenie bazy danych zgodnej z wymaganiami Zamawiającego (Zamawiający przekaże wejściową bazę danych do uzupełnienia).
– Digitalizacja wniosków o sporządzenie lub zmianę MPZP i SUIKZP (ok. 147 wniosków) oraz utworzenie bazy danych zgodnej z wymaganiami Zamawiającego (Zamawiający przekaże wejściową bazę danych do uzupełnienia).

Opis Etapu I
I. Weryfikacja zasobów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
1) Miasto posiada 49 Obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 42 plany zostały wstępnie zwektoryzowane i umieszczone w posiadanym przez Zamawiającego systemie PolaMap firmy GIAP sp. z o. o.
2) W ramach zadania Wykonawca przeanalizuje posiadane przez Zamawiającego zasoby danych. Weryfikacji podlegać będą bazy danych wektorowych oraz rastrowe rysunki planów miejscowych oraz studium SUIKZP.
3) Bazy danych należy zweryfikować pod względem poprawności topologicznej oraz poprawności merytorycznej. Należy przeanalizować każdy rysunek, sprawdzając, czy wprowadzone zostały wszystkie elementy dokumentu. W przypadku stwierdzenia braków, Wykonawca zobligowany będzie uzupełnić brakujące elementy oraz naprawić błędy topologiczne.
4) Posiadane przez Zamawiającego rysunki rastrowe planów należy przeanalizować pod względem jakości skanowania i czytelności. W przypadku niskich parametrów jakościowych rysunków, Wykonawca zobligowany jest je zeskanować tak, aby spełniały minimalne wymagania Zamawiającego. Minimalne parametry rysunków rastrowych to 300 dpi, przy stopniu kompresji 90%, lub mniejszej, tak, aby możliwe było dokładne odczytanie wszystkich elementów opracowania.
II. Digitalizacja i wektoryzacja rysunków planów miejscowych oraz studium.
1) W ramach zadania należy zeskanować rysunki o niskich parametrach technicznych a także zeskanować rysunki 13 miejscowych planów, 7 zmian planów oraz Studium SUIKZP
2) Jeżeli w czasie trwania umowy, zostanie uchwalony nowy plan lub studium, zadaniem Wykonawcy będzie włączenie dokumentu do opracowania.
3) Minimalne parametry rysunków rastrowych to 300 dpi, przy stopniu kompresji 90%, lub mniejszej, tak, aby możliwe było dokładne odczytanie wszystkich elementów opracowania. Rysunki powinny być zeskanowane do formatu tiff z głębią 256 kolorów. Dla każdego rysunku planu należy wykonać również skan legendy do formatu pdf (legenda umieszczona w pliku wielkości A4 w orientacji pionowej). Oba dokumenty powinny posiadać identyczną nazwę, aby możliwe było jednoznaczne zidentyfikowanie danego planu.
4) Wydanie i zwrot materiałów udostępnionych przez Zamawiającego nastąpi protokolarnie.
5) Niedopuszczalne jest występowanie przeskoków lub innych zniekształceń powodowanych przez mechanizm skanujący. Dopuszcza się działania uszlachetnienia rastra celem otrzymania maksymalnej czytelności skanowanych załączników graficznych
6) Dla wszystkich skanowanych rysunków planu należy wykonać georeferencję
w obowiązującym układzie odniesienia PUWG 2000 str. 7 z dokładnością RMS <0,2mm
w skali mapy, format georeferencji *.geotiff oraz oryginalna rozdzielczość głębi kolorów. Transformacja pojedynczego rastra powinna zawierać plik *points z punktami dopasowania rastra. Wszelkie wątpliwości Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić, opisać
i udokumentować w sposób postępowania z nimi oraz przyjęte z Zamawiającym rozwiązanie w formie raportu z kalibracji dla danego dokumentu planistycznego w pliku w formacie *pdf. Raport ma zawierać opis rodzaju użytej transformacji pliku, liczbę punktów dopasowania, błędy dopasowania na każdym punkcie wyrażone w metrach, średni błąd dopasowania, listę i rozkład punktów dopasowania, a także informacje o zastosowanych, po uzgodnieniu
z Zamawiającym, odstępstwach wynikających z braku uzyskania oczekiwanej jakości materiału.
7) Dla wszystkich rysunków należy dokonać kadrowania istniejącego lub uzyskanego pliku rastrowego do zasięgu granic mpzp – zapis pliku format *.geotiff z układem współrzędnych PL-2000 strefa 7 i kompresją JPG,
8) Wektoryzacja. Zadanie obejmuje wektoryzację rysunków, o których mowa w pk.1 a także wszystkich planów, dla których weryfikacja wskazała błędy topologiczne lub braki merytoryczne (łącznie 97 aktów planistycznych - 51 planów w tym 2 plany do uchwalenia, 26 zmian, 19 tekstów jednolitych, 1 SUiKZP)
9) Wektoryzację należy wykonać zgodnie ze strukturą systemu posiadanego przez Zamawiającego (PolaMap). W czasie wektoryzacji należy możliwie maksymalnie dociągać wektory do węzłów działek ewidencyjnych. W razie wątpliwości należy rozwiązanie konsultować z Zamawiającym.
10) Wszelkie wątpliwości Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić, opisać i udokumentować sposób postępowania z nimi oraz przyjęte z Zamawiającym rozwiązanie w formie raportu wektoryzacji dla danego dokumentu planistycznego w pliku w formacie *pdf.
11) Obowiązuje zachowanie topologii (np. styczność obiektów, nienakładanie się wykluczających się wzajemnie obiektów),
12) Wektoryzacji należy dokonać w Układzie współrzędnych PL-2000 strefa 7.
13) Obowiązuje Kodowanie tabeli atrybutów w formacie UTF-8.
14) Po wektoryzacji Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić tabelę atrybutów zgodne
z informacjami zawartymi na wektoryzowanym dokumencie oraz powiązanym z nim załącznikiem tekstowym - uchwałą MPZP oraz legendą.
15) Zasilenie bazy danych. Zadaniem Wykonawcy jest zasilenie posiadanego przez Zamawiającego systemu (PolaMap, GIAP sp. z o. o.) tak, aby system zawierał poprawnie wprowadzone wszystkie obowiązujące akty planistyczne.
16) Zasilona poprawnie baza danych powinna zawierać wszystkie symbole oryginalnych rysunków planów miejscowych. Symbolika powinna być tożsama z oryginalnie uchwaloną
w zakresie kolorystyki symboli, rodzaju symboli oraz grubości linii. Wszystkie atrybuty systemu powinny być poprawnie wypełnione.
III. Digitalizacja tekstów uchwał
1) Należy dokonać digitalizacji tekstów mpzp zgodnie z listą wyszczególnioną w opisie Etapu I pkt 2 ppkt 1oraz dla wszystkich 19 tekstów jednolitych.
2) Należy dokonać kodowania tekstów uchwał, a następnie zasilenia systemu, tak aby możliwe było automatyczne generowanie wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium.
IV. Utworzenie jednolitego standardu rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia
2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1) Należy wykonać standaryzację rysunków MPZP zgodnie z nowymi wytycznymi wynikającymi
z rozporządzenia w taki sposób, aby Zamawiający mógł stosować zamiennie symbolizację oryginalną i ustandaryzowaną,
2) Zastosowane przez Wykonawcę symbole muszą być zapisane w bibliotece symboli do pliku danej warstwy.
Po zakończeniu etapu I Wykonawca zobligowany jest przekazać Zamawiającemu protokół przeprowadzonych prac do zatwierdzenia.
Opis Etapu II
Drugim etapem opracowania jest wykonanie danych przestrzennych i zbiorów danych przestrzennych dla wszystkich dokumentów planistycznych Miasta Jasło (97 dokumentów).
W tym celu Wykonawca wykona pliki APP GML oraz zbiory plików GML dla dokumentów planistycznych, dokona walidacji opracowanych plików, a także przygotuje zbiory plików geotiff
w celu udostępnienia ich zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pliki powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
Po zakończeniu etapu II Wykonawca zobligowany jest przekazać Zamawiającemu protokół przeprowadzonych prac do zatwierdzenia.
Opis Etapu III
Wykonanie wektorowego rejestru mapowego dla decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosków o sporządzenie lub zmianę MPZP i SUIKZP:
1) Decyzje o warunkach zabudowy od 2014 r. do 30 maja 2022 r. (ok. 594 decyzji)
2) Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego od 2014 r. do 30 maja 2022 r.
(ok. 186 decyzji)
3) Wnioski o sporządzenie lub zmianę MPZP i SUIKZP od 2014 r. do 30 maja 2022 r.
(ok. 147 wniosków)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 4.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71354100-5 - Usługi odwzorowania cyfrowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79999100-4 - Usługi skanowania

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że:
wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę w zakresie migracji danych GIS lub wektoryzację danych GIS.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.