eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ustrzyki Dolne › KOMPLEKSOWE USŁUGI PRANIA BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ DLA SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCHOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KOMPLEKSOWE USŁUGI PRANIA BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ DLA SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W USTRZYKACH DOLNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370444598

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 29 Listopada 57

1.5.2.) Miejscowość: Ustrzyki Dolne

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spzoz-ustrzyki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-ustrzyki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KOMPLEKSOWE USŁUGI PRANIA BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ DLA SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c977a735-189c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302219

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00110547/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pranie bielizny szpitalnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spzoz-ustrzyki.ezamawiajacy.pl/pn/spzoz-ustrzyki/demand/79650/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace. Wejście na platformę poprzez link: https://spzoz-ustrzyki.ezamawiajacy.pl/pn/spzoz-ustrzyki/demand/79650/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego:
https://spzoz-ustrzyki.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestracje w procesie złożenia oferty wraz z załącznikami w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty wraz załącznikami w postępowaniu.
5) Korzystanie z platformy Marketplanet OnePlace jest bezpłatne.
6) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja jest udostępniona na platformie Marketplanet OnePlace.
7) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Marketplanet OnePlace, tel.: (22) 257 2223 (infolinia dostępna w dni robocze w godz. 9:00 do 17:00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl
8) Szczegółowe wymagania zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych, z siedzibą przy ulicy 29 Listopada 57, 38-700 Ustrzyki Dolne oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
https://spzoz-ustrzyki.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
2. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kontakt: iod@spzoz-ustrzyki.pl , telefon 13-476-91-28
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: ZP.261.1.5.2022;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.1.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi prania bielizny i odzieży szpitalnej (dezynfekcja, pranie, prasowanie lub maglowanie, szycie itp.) dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych.
2. Przewidywana ilość kilogramów bielizny i odzieży oddawanej do prania w okresie 24 miesięcy wynosi 55.000 kg.
3. Szczegółowy opis – zakres usług określa Załącznik nr 1A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

98315000-4 - Usługi prasowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu. Uzna spełnienie tego warunku w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi:
- Opinię sanitarną wydaną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą, że pralnia w której będą świadczone usługi posiada barierę higieniczną i spełnia wymagania w zakresie prania bielizny dla jednostek służby zdrowia, lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz
- minimum jeden protokół kontroli Inspektora Sanitarnego z okresu ostatnich 12 miesięcy, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości odnośnie w/w wymagań.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu. Uzna spełnienie tego warunku w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał minimum jedną usługę polegającą na świadczeniu usług prania bielizny i odzieży szpitalnej a wartość zrealizowanej usługi jest nie mniejsza niż 100.000 zł, oraz udokumentuje należyte wykonanie tych usług załączając referencje lub dokument o podobnym charakterze;

- dysponuje co najmniej dwoma środkami transportu przeznaczonymi do przewozu brudnej i czystej bielizny szpitalnej, zatwierdzonymi pozytywnie przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze Oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
b) Opinia sanitarna wydana przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzająca, że pralnia w której będą świadczone usługi posiada barierę higieniczną i spełnia wymagania w zakresie prania bielizny dla jednostek służby zdrowia, lecznictwa otwartego i zamkniętego;
c) Minimum jeden protokół kontroli Inspektora Sanitarnego z okresu ostatnich 12 miesięcy, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości odnośnie w/w wymagań;
d) Dokument potwierdzający, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał minimum jedną usługę polegającą na świadczeniu usług będących przedmiotem zamówienia a wartość zrealizowanej usługi jest nie mniejsza niż 100.000 zł, oraz udokumentuje należyte wykonanie tych usług załączając referencje lub dokument o podobnym charakterze, potwierdzający, że usługi te zostały wykonane należycie – Załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia nw. przedmiotowych środków dowodowych:

a) Pozytywna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego dopuszczająca co najmniej dwa środki transportu do przewozu brudnej i czystej bielizny szpitalnej oraz wykaz środków transportu, które będą używane do realizacji zamówienia ze wskazaniem formy rozdzielenia transportu bielizny czystej i brudnej;
b) Wykaz środków piorących i dezynfekujących jakich Wykonawca zamierza używać do wykonania zamówienia wraz z określeniem dozowania tych środków, ulotkami informacyjnymi środków oraz kartami charakterystyki (w wersji elektronicznej) potwierdzającymi wymagane spektrum działania (zał. 1A: Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia pkt.10) oraz oświadczenie, że są one przeznaczone do użytku profesjonalnego i posiadają wymagane przepisami prawa dopuszczenia i certyfikaty, a w przypadku środków do prania bielizny noworodkowej i niemowlęcej – posiadają pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub innej równoważnej instytucji;
c) Opis procedur prania wodnego i dezynfekcji według własnego schematu Wykonawcy zgodnie z podziałem asortymentu ujętego w załączniku do SWZ;
d) Aktualne wyniki badań mikrobiologicznych wykonane w pralni celem potwierdzenia skuteczności dezynfekcji w procesie prania dla asortymentu pościel-bielizna.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Pozytywna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego dopuszczająca co najmniej dwa środki transportu do przewozu brudnej i czystej bielizny szpitalnej oraz wykaz środków transportu, które będą używane do realizacji zamówienia ze wskazaniem formy rozdzielenia transportu bielizny czystej i brudnej;
b) Wykaz środków piorących i dezynfekujących jakich Wykonawca zamierza używać do wykonania zamówienia wraz z określeniem dozowania tych środków, ulotkami informacyjnymi środków oraz kartami charakterystyki (w wersji elektronicznej) potwierdzającymi wymagane spektrum działania (zał. 1A: Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia pkt.10) oraz oświadczenie, że są one przeznaczone do użytku profesjonalnego i posiadają wymagane przepisami prawa dopuszczenia i certyfikaty, a w przypadku środków do prania bielizny noworodkowej i niemowlęcej – posiadają pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub innej równoważnej instytucji;
c) Opis procedur prania wodnego i dezynfekcji według własnego schematu Wykonawcy zgodnie z podziałem asortymentu ujętego w załączniku do SWZ;
d) Aktualne wyniki badań mikrobiologicznych wykonane w pralni celem potwierdzenia skuteczności dezynfekcji w procesie prania dla asortymentu pościel-bielizna.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

NA OFERTĘ SKŁADA SIĘ:

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1A do SWZ;
3) Oświadczenia Wykonawcy– Załącznik nr 2 do SWZ;
4) Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 3 do SWZ;
5) Opinia sanitarna pralni, o której mowa w Dziale XII pkt. 1b)
6) Min. jeden protokół kontroli, o którym mowa w Dziale XII pkt. 1c)
7) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Dziale XII pkt. 7
8) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS/ CEIDG/ inny rejestr) (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza);
9) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w art. 117.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem opisanych w niniejszym rozdziale przypadków oraz przesłanek wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian w zakresie:
1) zmiana danych podmiotowych stron (np. w wyniku przekształcenia, zmiany adresu itp.);
2) wydłużenia okresu trwania umowy w przypadku niewykorzystania szacunkowej wartości umowy w okresie jej obowiązywania – na pisemny wniosek Zamawiającego umowa ulega przedłużeniu na okres wskazany przez Zamawiającego we wniosku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania wartości umowy;
3) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostanie niezmieniona, a cena brutto ulegnie zmianie o wielkość proporcjonalną do zmienionej stawki podatku VAT. Zmiana cen następuje z dniem wejścia w życie przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących stawek VAT i nie wymaga zawierania przez strony pisemnych aneksów do umowy;
4) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt. 3
3. W przypadku Umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny towaru, na podstawie aneksu do Umowy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności określonych w art. 436 pkt 4 ustawy Pzp, tj. zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- pod warunkiem wykazania Zamawiającemu przez Wykonawcę, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia oraz wykazania wysokości tych dodatkowych kosztów.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, dokonywane będą na wniosek.
5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2)-4) dodatkowe koszty wykonania zamówienia mogą dotyczyć wyłącznie kosztów, jakie Wykonawca jest zobowiązany ponieść w związku z koniecznością dostosowania wynagrodzeń do zmiany przepisów. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających rzeczywisty wpływ zmiany przepisów na wzrost kosztów wykonania zamówienia (np. deklaracji ZUS) zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet OnePlace, dostępnej pod adresem: https://spzoz-ustrzyki.ezamawiajacy.pl/pn/spzoz-ustrzyki/demand/79650/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.