eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiegoOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pilski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570799480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: aleja Niepodległości 33/35

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@powiat.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pila.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f2eef5d-194d-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302155

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028453/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/650746

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/650746

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) odbywała się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zalecenia:
1) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”;
2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip .7Z ;
4) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
6) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
7) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
8) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
9) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
10) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
11) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
12) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
13) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
14) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
15) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
16) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w pkt 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Starosta Pilski z siedzibą przy alei Niepodległości 33/35, 64-920 Piła;
2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych następujący sposób:
− drogą elektroniczną: iod@powiat.pila.pl;
− pisemnie: adres siedziby Administratora danych;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w celu prowadzenia zamówienia publicznego o nr sprawy WZP.272.56.2022.I, zawarcia i wykonania umowy;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień, dalej „ustawa Pzp” oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz nie krócej niż przez okres przewidywany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; w przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie zrealizowanie zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sawki 2, 00-193 Warszawa;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.272.56.2022.I

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego”.
2. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na cztery części:
1) pierwsza część zamówienia: wykonanie robót budowlanych pn. polegających na remoncie dróg powiatowych nr 1179P w miejscowości Równopole oraz 1180P w miejscowości Osiek nad Notecią, o łącznej długości 1 670 mb;
2) druga część zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg powiatowych (na terenie gmin: Szydłowo, Ujście, Białośliwie, Łobżenica) o łącznej długości 7 580 mb;
3) trzecia część zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg powiatowych (na terenie gmin Wyrzysk, Łobżenica) o łącznej długości 8 600mb;
4) czwarta część zamówienia: pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego”.
3. Zamówienie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4. Przedmiot zamówienia dla części pierwszej stanowi wykonanie robót budowlanych.
5. Pierwsza część zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg powiatowych o łącznej długości 1 670 mb:
1) numer drogi 1179P, gmina Kaczory, odcinek: Równopole, długość (mb): 1410, szerokość (m): 6,0,
2) numer drogi 1180P, gmina Wyrzysk, odcinek: Osiek nad Notecią, długość (mb): 260, szerokość (m): 5,5.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 3 do SWZ (Załącznik nr 3.1. dla części pierwszej).
7. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, uwzględniającego utrzymanie ruchu na drodze a także do utrzymania ruchu publicznego na drodze objętej zamówieniem w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zapewnienia obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót, utrzymania ruchu publicznego w okresie realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w ruchu pieszym i pojazdami mechanicznymi. Wykonawca winien dysponować znakami pionowymi i innymi urządzeniami zabezpieczającymi na czas realizacji robót w celu zgodnego z przepisami oznakowania prowadzonych robót objętych zamówieniem.
8. Materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. Zamawiający przewiduje możliwość pobrania próbek nawierzchni do badań laboratoryjnych. W przypadku rozbieżności wyników próbek w stosunku do zaakceptowanej przez Zamawiającego recepty koszty badań obciążą Wykonawcę.
9. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu nadzoru nad realizacją robót dysponował kierownikiem robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane kierownika robót niezwłocznie przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych.
11. Okres gwarancji i rękojmi – minimum 36 miesięcy (okres gwarancji i rękojmi jest kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 16 SWZ).
12. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów materiałów lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji projektowej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty lub deklaracje właściwości użytkowych). Dopuszcza się równoważne materiały pod warunkiem, że:
1) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej i SWZ,
2) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji projektowej i SWZ.
13. Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że materiały przeznaczone do wbudowania są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Jeżeli materiały nie potwierdzą równoważności, Wykonawca nie będzie uprawniony do ich zastosowania i na własny koszt wymieni na materiały spełniające warunki równoważności.
14. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa i szkody, które mogą zaistnieć w związku z realizacją zamówienia.
15. Użycie materiałów bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. W przypadku zamontowania materiału, który nie będzie spełniać ww. wymagań wykonawca będzie zobowiązany do ich demontażu, a odmowa wykonania takich działań będzie skutkować bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.
16. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami mogą być certyfikaty lub sprawozdania z badań, deklaracje zgodności CE lub deklaracje właściwości użytkowych.
17. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia – do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.
18. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.
19. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
Część pierwsza:
a) obsługa układarki mas bitumicznych;
b) obsługa walca drogowego;
c) obsługa koparko-ładowarki;
d) roboty brukarskie.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 4.1. do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 390 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt 16.1. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego”.
2. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na cztery części:
1) pierwsza część zamówienia: wykonanie robót budowlanych pn. polegających na remoncie dróg powiatowych nr 1179P w miejscowości Równopole oraz 1180P w miejscowości Osiek nad Notecią, o łącznej długości 1 670 mb;
2) druga część zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg powiatowych (na terenie gmin: Szydłowo, Ujście, Białośliwie, Łobżenica) o łącznej długości 7 580 mb;
3) trzecia część zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg powiatowych (na terenie gmin Wyrzysk, Łobżenica) o łącznej długości 8 600mb;
4) czwarta część zamówienia: pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego”.
3. Zamówienie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4. Przedmiot zamówienia dla części drugiej stanowi wykonanie robót budowlanych.
5. Druga część zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg powiatowych o łącznej długości 7 580 mb. Wykaz dróg powiatowych objętych zamówieniem:
1) Numer drogi: 1159P, gmina: Szydłowo, Odcinek: Kotuń - Piła, długość (mb): 1 980, szerokość (m): 5,0 - 6,0,
2) Numer drogi: 1186P, gmina: Białośliwie, Odcinek: Nieżychowo - Białośliwie, długość (mb): 2 780, szerokość (m): 5,2,
3) Numer drogi: 1162P, gmina: Ujście , Odcinek: Jabłonowo - Węglewo, długość (mb): 1 570, szerokość (m): 4,8,
4) Numer drogi: 1199P, gmina: Łobżenica, Odcinek: Piesno - Walentynowo, długość (mb): 1 250, szerokość (m): 3,5 - 4,5.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 3 do SWZ (Załącznik nr 3.2. dla części drugiej).
7. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, uwzględniającego utrzymanie ruchu na drodze a także do utrzymania ruchu publicznego na drodze objętej zamówieniem w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zapewnienia obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót, utrzymania ruchu publicznego w okresie realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w ruchu pieszym i pojazdami mechanicznymi. Wykonawca winien dysponować znakami pionowymi i innymi urządzeniami zabezpieczającymi na czas realizacji robót w celu zgodnego z przepisami oznakowania prowadzonych robót objętych zamówieniem.
8. Materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. Zamawiający przewiduje możliwość pobrania próbek nawierzchni do badań laboratoryjnych. W przypadku rozbieżności wyników próbek w stosunku do zaakceptowanej przez Zamawiającego recepty koszty badań obciążą Wykonawcę.
9. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu nadzoru nad realizacją robót dysponował kierownikiem robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane kierownika robót niezwłocznie przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych.
11. Okres gwarancji i rękojmi – minimum 36 miesięcy (okres gwarancji i rękojmi jest kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 16 SWZ).
12. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów materiałów lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji projektowej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty lub deklaracje właściwości użytkowych). Dopuszcza się równoważne materiały pod warunkiem, że:
1) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej i SWZ,
2) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji projektowej i SWZ.
13. Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że materiały przeznaczone do wbudowania są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Jeżeli materiały nie potwierdzą równoważności, Wykonawca nie będzie uprawniony do ich zastosowania i na własny koszt wymieni na materiały spełniające warunki równoważności.
14. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa i szkody, które mogą zaistnieć w związku z realizacją zamówienia.
15. Użycie materiałów bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. W przypadku zamontowania materiału, który nie będzie spełniać ww. wymagań wykonawca będzie zobowiązany do ich demontażu, a odmowa wykonania takich działań będzie skutkować bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.
16. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami mogą być certyfikaty lub sprawozdania z badań, deklaracje zgodności CE lub deklaracje właściwości użytkowych.
17. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia – do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.
18. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.
19. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
Część druga:
a) obsługa układarki mas bitumicznych;
b) obsługa walca drogowego;
c) obsługa koparko-ładowarki.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 4.1. do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 390 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt 16.1. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego”.
2. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na cztery części:
1) pierwsza część zamówienia: wykonanie robót budowlanych pn. polegających na remoncie dróg powiatowych nr 1179P w miejscowości Równopole oraz 1180P w miejscowości Osiek nad Notecią, o łącznej długości 1 670 mb;
2) druga część zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg powiatowych (na terenie gmin: Szydłowo, Ujście, Białośliwie, Łobżenica) o łącznej długości 7 580 mb;
3) trzecia część zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg powiatowych (na terenie gmin Wyrzysk, Łobżenica) o łącznej długości 8 600mb;
4) czwarta część zamówienia: pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego”.
3. Zamówienie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4. Przedmiot zamówienia dla części trzeciej stanowi wykonanie robót budowlanych.
5. Trzecia część zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg powiatowych o łącznej długości 8 600 mb. Wykaz dróg powiatowych objętych zamówieniem:
1) Numer drogi: 1193P, gmina: Wyrzysk, Odcinek: DW242 - Kościerzyn, długość (mb): 1 860, szerokość (m): 5,0,
2) Numer drogi: 1200P, gmina: Łobżenica, Odcinek: Dźwierszno - Witrogoszcz, długość (mb): 1 850, szerokość (m): 5,0,
3) Numer drogi: 1198P, gmina: Łobżenica, Odcinek: Wiktorówko - Rataje, długość (mb): 2 800, szerokość (m): 5,0,
4) Numer drogi: 1192P, gmina: Wyrzysk, Odcinek: Wyrzysk - Glesno, długość (mb): 2 090, szerokość (m): 5,0 - 5,5.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 3 do SWZ (Załącznik nr 3.3. dla części trzeciej).
7. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, uwzględniającego utrzymanie ruchu na drodze a także do utrzymania ruchu publicznego na drodze objętej zamówieniem w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zapewnienia obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót, utrzymania ruchu publicznego w okresie realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w ruchu pieszym i pojazdami mechanicznymi. Wykonawca winien dysponować znakami pionowymi i innymi urządzeniami zabezpieczającymi na czas realizacji robót w celu zgodnego z przepisami oznakowania prowadzonych robót objętych zamówieniem.
8. Materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. Zamawiający przewiduje możliwość pobrania próbek nawierzchni do badań laboratoryjnych. W przypadku rozbieżności wyników próbek w stosunku do zaakceptowanej przez Zamawiającego recepty koszty badań obciążą Wykonawcę.
9. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu nadzoru nad realizacją robót dysponował kierownikiem robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane kierownika robót niezwłocznie przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych.
11. Okres gwarancji i rękojmi – minimum 36 miesięcy (okres gwarancji i rękojmi jest kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 16 SWZ).
12. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów materiałów lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji projektowej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty lub deklaracje właściwości użytkowych). Dopuszcza się równoważne materiały pod warunkiem, że:
1) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej i SWZ,
2) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji projektowej i SWZ.
13. Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że materiały przeznaczone do wbudowania są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Jeżeli materiały nie potwierdzą równoważności, Wykonawca nie będzie uprawniony do ich zastosowania i na własny koszt wymieni na materiały spełniające warunki równoważności.
14. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa i szkody, które mogą zaistnieć w związku z realizacją zamówienia.
15. Użycie materiałów bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. W przypadku zamontowania materiału, który nie będzie spełniać ww. wymagań wykonawca będzie zobowiązany do ich demontażu, a odmowa wykonania takich działań będzie skutkować bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.
16. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami mogą być certyfikaty lub sprawozdania z badań, deklaracje zgodności CE lub deklaracje właściwości użytkowych.
17. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia – do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.
18. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.
19. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
Część trzecia:
a) obsługa układarki mas bitumicznych;
b) obsługa walca drogowego;
c) obsługa koparko-ładowarki.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 4.1. do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 390 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt 16.1. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego”.
2. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na cztery części:
1) pierwsza część zamówienia: wykonanie robót budowlanych pn. polegających na remoncie dróg powiatowych nr 1179P w miejscowości Równopole oraz 1180P w miejscowości Osiek nad Notecią, o łącznej długości 1 670 mb;
2) druga część zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg powiatowych (na terenie gmin: Szydłowo, Ujście, Białośliwie, Łobżenica) o łącznej długości 7 580 mb;
3) trzecia część zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg powiatowych (na terenie gmin Wyrzysk, Łobżenica) o łącznej długości 8 600mb;
4) czwarta część zamówienia: pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego”.
3. Zamówienie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4. Część czwarta zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego”. Postępowanie na wybór wykonawców robót budowlanych stanowi część pierwszą, drugą i trzecią zamówienia.
5. Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy będzie należało:
1) pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej zgodnie z obowiązującym polskim Prawem budowlanym,
2) zapoznanie się z dokumentacją techniczną inwestycji,
3) bieżący i ciągły nadzór nad wykonywanymi robotami, obecność na terenie budowy zapewniająca skuteczny i prawidłowy nadzór,
4) organizowanie niezbędnych konsultacji technicznych oraz reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych przez sprawowanie kontroli realizacji zgodności wykonania z projektem, ustawą – Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą na wykonanie robót,
5) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych, finansowych związanych z realizacją przedsięwzięcia,
6) bieżące informowanie Zamawiającego o postępach robót i ewentualnych trudnościach w realizacji zadania,
7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o obecności na terenie budowy osób, niebędących pracownikami Wykonawcy lub pracownikami zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców,
8) kontrolowanie wykonawcy robót w zakresie zabezpieczenia warunków bhp na terenie budowy i w otoczeniu oraz utrzymywania porządku na terenie budowy,
9) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania,
10) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych,
11) analizowanie na bieżąco dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową i zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych uwag oraz zgłaszanie zastrzeżeń i wad dokumentacji projektowej Projektantowi,
12) każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym i uzyskiwanie jego akceptacji ewentualnych zmian i odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji,
13) opracowywanie przy udziale Wykonawcy robót protokołów konieczności i przekazanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu,
14) sprawdzanie kosztorysów dla robót wyszczególnionych w protokołach konieczności,
15) kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów związanych z ochroną środowiska,
16) zwoływanie, udział i protokołowanie ustaleń podczas rad budowy,
17) współpraca z kierownikami robót,
18) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania materiałów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz materiałów, które nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie robót,
19) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji,
20) kontrolowanie terminowości wykonania robót w celu dotrzymania terminów określonych w umowie z wykonawcą robót,
21) udział w komisjach w zakresie wszystkich odbiorów robót budowlanych (częściowych i końcowego), instalacji i urządzeń technicznych przeprowadzanie, protokołowanie tych odbiorów oraz zawiadamianie o tym Zamawiającego,
22) współpraca z wykonawcą robót budowlanych w zakresie planowania robót i dostaw, dla zapewnienia ciągłości technologicznej w trakcie realizacji inwestycji;
23) nadzorowanie poprawności sporządzania przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej i przedłożenie jej w pełnym obowiązującym zakresie Zamawiającemu,
24) udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym robót, odbiorach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym oraz sporządzanie protokołów odbiorów częściowych, odbioru końcowego, odbiorów gwarancyjnych i ostatecznego,
25) opracowywanie opinii dotyczących wad wykonanych robót ujawnionych w okresie trwania gwarancji,
26) wykonywanie innych czynności w toku realizacji inwestycji niezbędnych do jej prawidłowej i zgodnej z prawem realizacji,
27) potwierdzenie zgodności wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych faktur.
6. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 390 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt 16.2. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w pkt 7.1 ppkt III SWZ Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz OFERTA – Załącznik nr 1 do SWZ (Załącznik nr 1.1. dla pierwszej części zamówienia, dla drugiej części zamówienia, dla trzeciej części zamówienia, Załącznik nr 1.2. dla czwartej części zamówienia);
2) Dowód wniesienia wadium – dotyczy pierwszej, drugiej i trzeciej części zamówienia;
3) Wykaz doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (dot. części czwartej zamówienia) – Załącznik nr 5 do SWZ (zgodnie z pkt 16.2. SWZ);
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika który zakres zamówienia wykonują poszczególni wykonawcy;
5) Pełnomocnictwo - jeżeli zostało udzielone

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
1) dla części pierwszej zamówienia w wysokości 30 000 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych),
2) dla części drugiej zamówienia w wysokości 40 000 zł (słownie czterdzieści tysięcy złotych),
3) dla części trzeciej zamówienia w wysokości 50 000 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla części czwartej zamówienia.
3. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Nr konta: 31 1020 3844 0000 1702 0009 9242
W tytule przelewu należy określić na jaką część zamówienia wnoszone jest wadium.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Informacje dot. wadium zostały określone w pkt 19 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1. SWZ składa każdy z wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym wspólnicy spółki cywilnej) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika który zakres zamówienia wykonują poszczególni wykonawcy.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy na pierwszą, drugą i trzecią część zamówienia zostały określone w par. 22, 23, 24, 25 i 26 Załącznika nr 4.1. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zmiany umowy na czwartą część zamówienia zostały określone w par. 9 Załącznika nr 4.2. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/650746 na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.