eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Paradyż › Świadczenie usług fizjoterapii dla mieszkańców gminy ParadyżOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług fizjoterapii dla mieszkańców gminy Paradyż

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PARADYŻ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648267

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konecka 4

1.5.2.) Miejscowość: Paradyż

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-333

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 7584082

1.5.8.) Numer faksu: 44 7584020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminaparadyz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaparadyz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług fizjoterapii dla mieszkańców gminy Paradyż

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e549f81-194e-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302153

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminaparadyz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminaparadyz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Pozostałe wymagania zostały określony w specyfikacji
warunków zamówienia oraz w regulaminie korzystania z platformy Open Nexus.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest Gmina Paradyż, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż, może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Paradyż, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@gminaparadyz.pl
3) dane osobowe Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.16.2022 „Świadczenie usług fizjoterapii dla mieszkańców gminy Paradyż” prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz o art. 74 Ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy skorzystacie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnej fizjoterapii dla mieszkańców gminy Paradyż, posiadających skierowanie od lekarza kierującego na zabiegi.
2. Na usługę składać się będzie terapia indywidualna dla każdego mieszkańca gminy Paradyż.
3. Realizacja zadań będzie prowadzona od poniedziałku do piątku 7,5 godzin dziennie.
4. Udzielanie zabiegów w zakresie fizjoterapii mają wykonywać 2 osoby posiadające:
a. odpowiednie uprawnienia (kwalifikacje) fizjoterapeuty zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty ;
b. wpis do Krajowego Rejestry Fizjoterapeutów;
c. przynajmniej 1 osoba roczne doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty;
5. Warunki zatrudnienia: samozatrudnienie
6. Wykonawca w trakcie udzielania zabiegów fizjoterapeutycznych na rzecz pacjentów, będzie korzystał nieodpłatnie z:
a) lokalu przy. ul. Opoczyńskiej 4 udostępnionego przez Zamawiającego;
b) aparatury i sprzętu medycznego Zamawiającego;
c) środków farmaceutycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku Zamawiającego;
7. Korzystanie ze środków określonych w pkt. 6 może się odbywać wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielania zabiegów będących przedmiotem zamówienia.
8. Wykonawca nie może wykorzystywać środków określonych w pkt. 6 na cele odpłatnego udzielania zbiegów fizjoterapeutycznych.
9. Nie dopuszcza się wykonywania płatnych usług.
10. Wykonawca będzie wykonywał zabiegi w zakresie:
- elektroterapii;
- światłolecznictwa;
- magnetoterapii;
- ultradźwięków;
- biostymulacji laserowej;
- kinezyterapii,
- wykorzystania sprzętu: UGUL;
- masażu.
11. Wykonawca musi posiadać komputer do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz prowadzić kartę pacjenta oraz potwierdzać wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych w formie pisemnej i elektronicznej
12. Dbanie o porządek i czystość na stanowisku pracy;
13. Dbanie o sprzęt oraz o stanowisko zabiegowe (mycie, dezynfekowanie);
14. Odnoszeniu się do pacjenta z należytym szacunkiem i w sposób kulturalny;
15. Nie wykraczaniu poza swoje umiejętności zawodowe przy wykonywaniu zabiegów, w przypadku gdy zakres zabiegów przewyższa umiejętności zwróceniu się do bardziej kompetentnych fizjoterapeutów;
16. Kierowaniu się dobrem pacjenta, poszanowaniem jego podmiotowości i godności osobistej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 20.1. Oferty będą oceniane wg nw. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:
Lp. Kryterium Znaczenie w %
1 Cena (C) 60 %
2 Doświadczenie fizjoterapeutów wykonujących zabiegi (D) 40 %
RAZEM: 100%

20.2. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp = C + D
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
D – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie fizjoterapeutów wykonujących zabiegi

20.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymagania SWZ, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w oparciu o powyższy wzór.
20.4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
20.5. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, w tym:
- maksymalnie 60 pkt w kryterium cena;
- maksymalnie 40 pkt w kryterium doświadczenie fizjoterapeutów wykonujących zabiegi

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;

b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca winien prowadzić działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia usług fizjoterapii;

c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – wymagania Zamawiającego:
- Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych określonych w umowie do postępowania, na sumę gwarancyjną minimum 500.000,00 zł.

d. zdolności technicznej lub zawodowej – wymagania Zamawiającego:

W zakresie zdolności zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
- co najmniej 2 osobami, które posiadają odpowiednie uprawnienia (kwalifikacje) fizjoterapeuty zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz wpis do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów,

Wykonawca oświadczy , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a które zostaną wykazane w wykazie osób, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ składane są przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 274 ust.1 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu rejestru lub ewidencji;
3. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust,. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 i w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp. oraz w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca złoży polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500.000,00 zł,
2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale VIII pkt.8.1. lit. d) – załącznik nr 7 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy - zał. Nr 1 do SWZ
2. Zał. nr 2 do SWZ – Oświadczenie o spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji - aktualne na dzień składania ofert;
3. Zał. nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - aktualne na dzień składania ofert;
4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł , przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: B.S. Ziemi Piotrkowskiej O/Paradyż nr 54 89730003 0020 0300 0215 0015 z dopiskiem: „Świadczenie usług fizjoterapii dla mieszkańców gminy Paradyż” znak sprawy ZP.271.16.2022. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
- musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
- z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
- powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
- termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
- w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
- beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Paradyż, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art.58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swa treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, warunek o którym mowa w ust. 8.1. pkt d dopuszczalne jest wspólne wykazywanie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Nie ustanawia się szczegółowego sposobu spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, składa wraz z ofertą stosowne oświadczenie, które znajduje się w treści załącznika nr 2 do SWZ oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do samodzielnego spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
8.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić:
1) w zakresie zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub swz,
2) gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem ich nieważności.
4. Świadczenie przez Wykonawcę usług na podstawie niniejszej umowy nie jest wykonywaniem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminaparadyz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.