eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Utrzymanie dróg leśnych w Leśnictwach Nadleśnictwa Rozwadów w 2022 roku z podziałem na dwie części - pakietyOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utrzymanie dróg leśnych w Leśnictwach Nadleśnictwa Rozwadów w 2022 roku z podziałem na dwie części – pakiety

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO ROZWADÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830017469

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-465

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 8421755

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rozwadow@lublin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rozwadow.lublin.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_rozwadow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie dróg leśnych w Leśnictwach Nadleśnictwa Rozwadów w 2022 roku z podziałem na dwie części – pakiety

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61000211-f611-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302136

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00201283/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Utrzymanie dróg leśnyc w leśnictwach Nadleśnictwa Rozwadów w 2022 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228019/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 864000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Zadanie polega na utrzymaniu dróg leśnych przez utwardzenie kruszywem drogowym o średnicy 0 – 63 mm odcinków dróg w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, wymagających utwardzenia warstwa grubości 10 – 15 cm. na całej szerokości (3,0 mb.) drogi lub alternatywnie w układzie pasowym o szerokości pasa 2 x 0,80 mb. Zakres utrzymania drogi w Leśnictwie limitowany jest tonażem do wbudowania. Całość wbudowanego kruszywa należy zagęścić walcem wibracyjnym

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.5.5.) Wartość części: 604800,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Zadanie polega na utrzymaniu dróg leśnych przez utwardzenie kruszywem drogowym o średnicy 0 – 63 mm odcinków dróg w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, wymagających utwardzenia warstwa grubości 10 – 15 cm. na całej szerokości (3,0 mb.) drogi lub alternatywnie w układzie pasowym o szerokości pasa 2 x 0,80 mb. Zakres utrzymania drogi w Leśnictwie limitowany jest tonażem do wbudowania. Całość wbudowanego kruszywa należy zagęścić walcem wibracyjnym

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.5.5.) Wartość części: 259200,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 725760,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1270080,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 725760,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REMET BUILDING Paweł Piekut

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170144278

7.3.3) Ulica: Łowisko 346

7.3.4) Miejscowość: Kamień

7.3.5) Kod pocztowy: 36-053

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 892684,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 307800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 544320,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 307800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe TRANS-SKAN Zbigniew Selwa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8130018221

7.3.3) Ulica: Przewrotne 518

7.3.4) Miejscowość: Głogów Małopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 36-003

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 378594,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

wartość netto umowy dla części nr 1: 725 760,00 PLN
wartość netto umowy dla części nr 2: 307 800,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.