eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bądkowo › Budowa skatepark przy gminnym stadionie sportowym w Bądkowie.Ogłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa skatepark przy gminnym stadionie sportowym w Bądkowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BĄDKOWO

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Włocławska 82

1.5.2.) Miejscowość: Bądkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-704

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542724100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.badkowo@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.badkowo.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa skatepark przy gminnym stadionie sportowym w Bądkowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa3cb7f4-194e-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301978

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015219/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa skateparku przy gminnym stadionie sportowym w Bądkowie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/badkowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/badkowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w
formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/badkowo,
2.W celu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zam. a Wyk, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformy i formularza Wyślij wiadomość do
zamawiającego. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
przesłania za pośrednictwem platformy. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elek. 3. Wyk.
ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platform. przesłanych przez zam., gdyż system
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.4.Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa
JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,5. Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.6.Oferta, wniosek składane
elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W procesie składania oferty, wniosku na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 7. Maksymalny rozmiar jednego pliku
przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.8. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx
.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: a).zip
b).7Z.9. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie
10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który
wynosi maksymalnie 5MB.10. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:- Ze względu
na niskie ryzyko naruszenia
integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików
składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i
opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. - Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w
formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym.- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie pod. z kwalifikowanym znacznikiem czasu.11. Sugeruje się złożenie
oferty na 24h przed terminem składania ofert. 12. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. 13. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które
udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z Gmina Bądkowo ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo.- inspektorem ochrony danych
osobowych w Gminie Bądkowo jest Pan Marek Powała adres e- mail: marek.powala@wp.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
RRG.ZPF.271.11.2022.-odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 ust. 3 i 4 oraz art. 75 i 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
zezm.), dalej „ustawa Pzp”; -Pani/Panadane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; -w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;-posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;-nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.ZPF.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa skateparku etap I. W tym etapie zakres prac obejmować będzie dostawę i montaż
urządzeń quater pipe, funbox, bank ramp, grindbox, tablicy informacyjnej oraz montaż ławek, śmietników, ogrodzenie,
przestawienie piłkochwytów, utwardzenie terenu, zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenie drzew. Obiekt
powstanie
na terenie przyległym do boiska sportowego w Bądkowie. Teren inwestycyjny zlokalizowany przy ulicy Sportowej 4 na
działce nr 151/2.
2. Szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia wykonania robót zawiera załącznik nr 10 do SWZ obejmujący zakres
tylko budowy skateparku z wyłączeniem pumptracka oraz bez placu zabaw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium cena brutto (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie
poniższego wzoru: C = Cena brutto oferty najtańszej : Cena brutto oferty badanej x 60 ( wc)gdzie:C – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena brutto Wc – waga procentowa dla kryterium cena brutto = 60 Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60%. Kryterium okres gwarancji(G)Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji
na wykonany przedmiot zamówienia podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Termin gwarancji Wykonawca podaje w pełnych miesiącach.Najkrótszy, możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót. Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesiące licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesięcy.W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesiące, otrzyma maksymalną liczbę punktów (40), a wartość podana w formularzu ofertowym (dłuższa niż 60 miesiące) zostanie wpisana do umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje wartości pośrednie pomiędzy okresem gwarancji 24 miesięcy, a 60, otrzyma liczbę punktów obliczoną według wzoru: G = Okres gwarancji zadeklarowany w ofercie badanej: Najdłuższy możliwy okres gwarancji w miesiącach x 40(Wg)gdzie:G – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji”Wg – waga procentowa dla kryterium „okres gwarancji” =40 Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej, jeśli
wykaże on, że
• posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 80 000,00 zł.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej
zamawiający żąda przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.
2. zdolności technicznej lub zawodowej
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i
zawodowej, jeśli wykaże on, że:
• posiada doświadczenie w zakresie wykonania, co najmniej 1 roboty budowlanej związanej z: budową, przebudową,
remontem, modernizacją obiektów sportowych, rekreacyjnych, skateparku, placu zabaw o wartości nie mniejszej niż 100
000,00 zł brutto.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wykazu robót budowlanych
zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ
• dysponuje jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadających im
równoważnych uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga wskazania informacji na temat kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w wykonywaniu
zamówienia, uprawnień, ich doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 poz. 1129
ze zm.) sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne chyba że wykonawca odpowiednio
przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczanie społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności zgodnie z
załącznikiem nr 6 do SWZ
3. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ
4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
5 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust 1 PZP , w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, art. 108
ust. 1 pkt 5 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5.1 do SWZ).
1) O ile dotyczy - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym
mowa w art.125 ust 1 PZP (w zakresie wskazanym w Załączniku nr 5.2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100 000,00 zł.
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały
wykonane należycie, w szczególności uwzględniając czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ
3.Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Podpisany formularz oferty, dowód wniesienia wadium , pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 1000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 pieniądzu,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2020 r. poz.299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego
nr 96 1090 1519 0000 0001 4916 1043 w PLN z dopiskiem; Wadium- RRG.ZPF.271.11.2022 Budowa skateparku przy gminnym stadionie sportowym w Bądkowie.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostaje przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Bądkowo ul. Włocławska 82,
87-704 Bądkowo;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
3.Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie
( Dz. U. 2020 poz. 1192 ze zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź
też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym w Rozdziale XI składa
każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. Szczegóły dotyczące udzielenia zaliczki zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 08:15

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/badkowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zaprosi do negocjacji Wykonawców, których oferty uzyskają największą liczbę punktów, obliczoną na
podstawie kryteriów oceny ofert

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego( Dz. U poz. 835) z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o
ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.