eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Przebudowa ul. Chrobrego w Radomiu polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowejOgłoszenie z dnia 2022-08-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Chrobrego w Radomiu polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141100028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Romualda Traugutta 30/30A

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: (48) 365-46-52

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzdik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami i komunikacją

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Chrobrego w Radomiu polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b034e9f-18a6-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019932/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Ścieżka rowerowa na ul. Chrobrego - Budżet Obywatelski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.mzdik.pl/mzd/zamowienia-publiczne/postepowania/2022

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu
(https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej (zamowienia@mzdik.pl), z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje
wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /mzdikradom/SkrytkaESP. Strona Zamawiającego:
www.mzdik.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamów. publicz., musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektr., elektr. kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych
przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz
Warunkach korzystania z elektr. platformy usług administracji publicznej
/ePUAP/ (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).
Szczegółowe informacje dot. korzystania z systemu miniPortal dostępne są w Instrukcji Użytkownika dostępnej na stronie
internetowej (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje). Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150
MB. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP, natomiast zawiadomień, dokumentów elektr.,
oświadczeń lub elektr. kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji – datę ich przekazania na ePUAP lub e-mail. W celu
prawidłowego złożenia oferty Wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem z miniPortalu. Identyfikator
postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz na stronie internetowej
prowadzonego postęp. pod adresem:
(http://bip.mzdik.pl/mzd/zamowienia-publiczne/postepowania/2022). Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl). Zaszyfrowanie oferty przez Wykonawcę następuje bezpośrednio poprzez stronę:
https://miniportal.uzp.gov.pl. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektr. w formacie danych
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektr. oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych w szczególności: .doc, .docx, .pdf i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektr., podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji Użytkownika Systemu
miniPortal-ePUAP. Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów w formacie .pdf formatem PAdES, zaś dokumenty w innym
formacie niż .pdf, formatem XAdES. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać
złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. W przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku
dokumentów, np. oferta, pełnomocnictwo i tajemnica przedsiębiorstwa, Wykonawca może te dokumenty zapisać jako .zip, .7z i
dopiero zaszyfrować lub zaszyfrować kilka plików, bez wcześniejszego tworzenia archiwum, gdzie zaszyfrowany plik automatycznie
będzie miał format .zip. Jeśli w archiwum znajduje się zaszyfrowany wcześniej plik, Zamawiający może nie mieć możliwości jego
odszyfrowania. Zaleca się wybranie kilku plików przez okno wyboru, aby zaszyfrować je do jednego pliku wynikowego. W przypadku
przekazywania w postęp. dokumentu elektr. w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE
L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji (adres: ul. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom, tel. (48) 365-46-52, e-mail: mzdik@mzdik.pl).
Przedstawiciel: Dyrektor. 2) W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych za pośrednictwem:- tel. (48) 363-14-50 wew. 411,- e-mail: inspektordanych@mzdik.pl,- pisemnie na adres siedziby
Administratora Danych Osobowych, wskazany w pkt 1.1). 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu jego
udokumentowania i archiwizacji. 4) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 5) Zamawiający
udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których
mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia. 6) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp. 7) Dane osobowe będą
przechowywane przez okresy określone przepisami prawa – w tym art. 78 ust. 1 ustawy Pzp oraz według kategorii archiwalnej tej
dokumentacji. 8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych określa ustawa Pzp.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu, stosownie do art. 22
RODO.10) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane
osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych –
zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku osoba ta może zostać
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; b) sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,
przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c) żądania od Zamawiającego –
jako Administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, w tym przepisy RODO. 2) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: a) prawo do usunięcia danych osobowych - w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; b) prawo do przenoszenia danych osobowych - w związku z art. 20 RODO; c) na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.2603.67.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Chrobrego w Radomiu polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej.
Zamówienie jest realizowane w ramach zadania budżetowego pn. „Ścieżka rowerowa na ul. Chrobrego – Budżet Obywatelski”.
Zamówienie obejmuje:
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie koryta pod ścieżkę rowerową i chodniki,
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku, warstwy podbudowy z kruszywa, warstwy wzmocnionego podłoża i podbudowy z CBGM,
- wykonanie warstwy ścieralnej ścieżki z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową z betonu C8/10,
- wykonanie chodników z kostki wibroprasowanej,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- roboty wykończeniowe: regulację wysokościową studni, zasuw kanalizacji wodociągowej, wykonanie zieleni,
- wykonanie robót elektrycznych.
Zakres zamówienia: przebudowa ulicy na długości - 0,39 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej na stanowisko kierownika budowy i robót drogowych

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach określonych
w art. 108 ust. 1 i w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp lub w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie co najmniej 2 zadania polegające na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy, lub ścieżki rowerowej o długości co najmniej 300 m każde;
b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami (wymaganymi przez Prawo budowlane) oraz doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz odpowiednimi do stanowiska jakie zostanie jej powierzone, tj. osobą na stanowisko kierownika budowy i robót drogowych posiadającą:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
• doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót drogowych, lub inspektora nadzoru robót drogowych przy realizacji minimum dwóch zadań polegających na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy, lub ścieżki rowerowej o długości co najmniej 300 m każde.
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 3.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki
dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia obejmują: a) oświadczenie Wykonawcy, w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z
zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności; c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; d) odpis lub informację z KRS lub z
CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; e) Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub odpisu albo informacji z KRS lub z CEIDG – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie naruszył
obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem. 2. Jeżeli w
kraju, w którym Wykon. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. e) lub gdy
dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je
odpowiednio w całości lub w części dok. zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświad. osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w
którym Wykon. ma siedzibę lub miejsce zamieszk. nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodow. lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszk. Wykon. – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej obejmują: a) wykaz
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych
wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz robót budowlanych dotyczy tych robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i
doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 3. Jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie
wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na
dzień ich złożenia. 4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, podmiotowych środków dowodowych lub
dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania podmiotu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub
dokumentów. 5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada,
jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz
rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do wyjaśnienia bądź uzupełnienia wykazanych przez Wykonawcę
rozwiązań równoważnych w wyznaczonym przez siebie terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) Formularz ofertowy; 2) Kosztorys ofertowy; 3)
Oświadczenie własne Wykonawcy, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp; 4) Oświadczenie dla każdego z
Wykonawców występujących wspólnie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o ile Wykonawcy wspólnie ubiegają się
o udzielenie
zamówienia; 5) Oświadczenie dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów; 6) Oświadczenie Wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy); 7)
Zobowiązanie innego
podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy); 8) Dowód wniesienia wadium; 9) Pełnomocnictwo do podpisania oferty
(o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika); 10) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagane wadium w wysokości 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i
art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp lub art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają wspólnie. 3. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni Wykonawcy. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani
na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Sekcji V
pkt 5.6.), przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Sekcji V pkt 5.7.) składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, o którym mowa w Sekcji V pkt 5.4.).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach
umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Opatrzenie właściwym podpisem oferty wraz z załącznikami następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie
podpisu na formularzu przeznaczonym do złożenia, zmiany, wycofania oferty, udostępnionym przez miniPortal/ePUAP, nie
jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą. Oferta bowiem, a nie formularz elektroniczny za pośrednictwem
którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem. 2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z
Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert): 1) W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (z wyłączeniem
oferty wraz z załącznikami, którą składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (zamowienia@mzdik.pl). 2) Komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami może odbywać się również za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularza do komunikacji). 3) Dokumenty elektroniczne składane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email (zamowienia@mzdik.pl). Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ. 3. Wykonawca przed zawarciem
umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny
całkowitej podanej w ofercie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.