eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bystrzyca Kłodzka › Świadczenie usług pielęgnacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy KłodzkiejOgłoszenie z dnia 2022-08-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pielęgnacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310545

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Górna 23

1.5.2.) Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@dps-bystrzyca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dps.bystrzyca.bip-info.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pielęgnacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2c2ff70-1874-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301555

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043590/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług pielęgnacyjnych w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b2c2ff70-1874-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Pocian, tel. (74) 8 110 555.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: administracja@dps-bystrzyca.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Górna 23, tel. 74-8110555, e-mail administracja@dps-bystrzyca.pl,
w imieniu której działa dyrektor;
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@koptyra.pl;
3. dane przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem zamówienia na „Świadczenie usług pielęgnacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej„ skutkującego zebraniem ofert a następnie wyłonieniem podmiotu z którym zawarta zostanie umowa. Od tego momentu cele przetwarzania danych będą związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji i rozliczenia wykonania umowy, bądź ochrony interesu Administratora np. podczas dochodzenia roszczeń;
4. podstawa przetwarzania danych jest konieczność wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności z ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129).
5. podanie danych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania a następnie przez okres 4 lat, bądź przez okres realizacji umowy, jeżeli jest on dłuższy niż 4 lata. Inne okresy przechowywania mogą wynikać z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym;
7. posiada Pani/Pan prawo*:
a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) do żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) do przenoszenia danych,
f) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. dane dotyczące wykonawcy mogą zostać udostępnione innym podmiotom uczestniczącym
w realizacji zamówienia w szczególności w trybie art. 74 Pzp, oraz będą dostępne w trybie i w zakresie określonym ustawą o dostępie do informacji publicznej.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług pielęgnacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.”
Kompleksowe i całodobowe organizowanie i udzielanie niezbędnych usług pielęgnacyjnych w zakresie długoterminowej opieki wykraczającej poza uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 1373 z późn.zm.) rozumianej jako świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wykonywane całodobowo w warunkach stacjonarnych przez wszystkie dni tygodnia dla 82 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej mieszkających w dwóch budynkach: dla przewlekle psychicznie chorych (Pl. Szpitalny 5) i dla przewlekle somatycznie chorych (ul. Górna 23) - dwa zespoły pielęgniarek, w szczególności: uczestnictwo w przyjęciu nowego mieszkańca, pomiar parametrów życiowych, sprawdzenie stanu czystości osobistej mieszkańca, w tym skóry i głowy; zakładanie historii choroby, indywidualnej karty zleceń lekarskich, karty obserwacji; zabezpieczanie przed powstawaniem odleżyn, odparzeń, zmienianie pozycji mieszkańcom leżącym, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych (w tym zmiana pieluchomajtek), pielęgnacja cewników moczowych i stomii, dopajanie i karmienie mieszkańców leżących, stałe kontrolowanie stanu zdrowia mieszkańców przewlekle chorych; w tym zgłaszanie się na każde wezwanie mieszkańca oraz obchód pokojów mieszkańców podczas każdej zmiany ze szczególnym zwróceniem uwagi na chorych; decydowanie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego w przewidzianych ustawą sytuacjach, osobisty nadzór jego wykonania oraz niezwłocznie powiadomienie o tym lekarza, odnotowanie zastosowania przymusu w dokumentacji medycznej; sprawdzenie stanu zdrowia oraz czystości skóry i głowy mieszkańcom powracającym z przepustki, uczestniczenie w wizycie lekarskiej, podawanie zleconych leków doustnych i dopilnowanie aby lek został przyjęty, wykonywanie iniekcji, wlewów i innych zleconych zabiegów (środki dezynfekcji, sprzęt wykonawcy), wykonywanie pomiarów temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru we krwi (glukometrem), pobieranie próbki do badań laboratoryjnych wg zleceń lekarskich i potrzeb (sprzęt własny wykonawcy), wykonywanie i zmiana opatrunków (materiały wykonawcy), odpowiedzialność za właściwe przechowywanie i zabezpieczanie leków, właściwe przechowywanie i zabezpieczanie środków dezynfekcyjnych stosowanych do dezynfekcji gabinetu zabiegowego, utrzymanie porządku w dyżurkach pielęgniarskich, powiadamianie lekarza POZ bądź służby pogotowia ratunkowego w przypadku pogorszeniu się stanu zdrowia mieszkańca, powiadamianie kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego lub jego zastępcę o pogorszeniu się stanu zdrowia mieszkańca i przekazaniu na oddział szpitalny, przygotowywanie mieszkańca na konsultację specjalistyczną oraz dokumentacji na wizytę u specjalisty, zdawanie i przyjmowanie raportu omawiając dokładnie wszystkich mieszkańców w szczególności ciężko chorych wymagających indywidualnej opieki, dbanie o powierzone mienie i sprzęt, branie udziału w szkoleniach wewnątrzzakładowych organizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, stosowanie się do procedur obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej; przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.; znajomość i przestrzeganie procedur postępowania z odpadami medycznymi (przechowywanie, odbiór, utylizacja, właściwe dokumentowanie po stronie wykonawcy); przestrzeganie tajemnicy zawodowej; współpraca z całym personelem DPS w Bystrzycy Kłodzkiej, tworzenie przyjaznej atmosfery wśród mieszkańców i współpracowników.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert oraz ich wagami:
1.) Kryterium cena (K1) waga 60 pkt.
Cena oferty = cena minimalna brutto/cena oferty badanej X 60 pkt
2.) Kryterium termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT (K2) waga 40 pkt
Termin płatności = termin badanej oferty/termin najdłuższy z badanych ofert x 40pkt.
Maksymalny termin płatności nie może przekraczać 30 dni. Jeżeli termin w ofercie wykonawcy będzie dłuższy Zamawiający dla celów oceny oferty przyjmie termin 30 dni.
Za najkorzystniejsza ofertę Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów wynikającą z sumy punktów w każdym z kryteriów.
Suma punktów dla każdej oferty zostanie obliczona według wzoru: ∑ = K1 + K2
Wybrana zostanie oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
I. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
II. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
III. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
IV. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.
a) doświadczenie:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał usługi w zakresie opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi w wymiarze co najmniej 1 roku, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia opisany w dziale IV SWZ tj. świadczonych całodobowo w warunkach stacjonarnych przez wszystkie dni tygodnia – minimum 1 usługa o wartości 300 tyś. złotych.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowania zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia tych warunków na podstawie dostarczonych oświadczeń lub dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku kwalifikacji zawodowych opisanego w Rozdziale VII ust. 2 pkt. 4) lit. a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W Takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy .
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.