eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szepietowo-Wawrzyńce › Przebudowa i budowa placów i dróg wewnętrznych Podlaskiego ODR w Szepietowie zakres AOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i budowa placów i dróg wewnętrznych Podlaskiego ODR w Szepietowie zakres A

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W SZEPIETOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450695120

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 64

1.5.2.) Miejscowość: Szepietowo-Wawrzyńce

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-210

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@odr-szepietowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://odr.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://podr.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i budowa placów i dróg wewnętrznych Podlaskiego ODR w Szepietowie zakres A

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9eefd991-df71-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301135

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00072609/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa i budowa placów, dróg wewnętrznych oraz obiektów wystawienniczych Podlaskiego ODR w Szepietowie część I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00185096/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DAG/ZP.260.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 275805,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje przebudowę i budowę placów i dróg wewnętrznych Podlaskiego ODR w Szepietowie zakres A, w ramach zadania „Przebudowa i budowa placów, dróg wewnętrznych oraz obiektów wystawienniczych Podlaskiego ODR w Szepietowie część I”, w zakresie opisanym w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ oraz oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ.
Zakres robót obejmuje:
1) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm,
2) wykonanie podbudowy dolnej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 20 cm,
3) wykonanie podbudowy górnej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 10 cm,
4) wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm,
5) ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm,
6) wykonanie zieleńców poprzez humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą,
7) odwodnienie projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wody, projektowanym ściekiem z obniżonej kostki brukowej betonowej.
Zakres prac należy prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru wyznaczonego przez inwestora i rejestrować w Dzienniku budowy wewnętrznym opieczętowanym przez Inwestora.
Wszystkie nieprzewidziane roboty należy zgłaszać bezpośrednio do inspektora lub Inwestora, w celu oszacowania zasadności ich wykonania i dokonania wyceny.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.
3. Sposób realizacji zamówienia zawiera specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiąca załącznik 9 do SWZ oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ.
4. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych jakościowo, niż parametry, jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w opisie. Materiały użyte do wykonania zamówienia winny być w I gatunku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 316309,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 443135,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 316309,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Robert Żebrowski KRAINA ZIELENI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7221120551

7.3.4) Miejscowość: Osipy Lepertowizna

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 316309,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.