eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dopiewo › Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Dopiewo sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia z podziałem na 2 częściOgłoszenie z dnia 2022-08-10

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Dopiewo sprawujących opiekę nad osobami
wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia z podziałem na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632003160

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarzewska 12

1.5.2.) Miejscowość: Dopiewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-070

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 8148020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@opsdopiewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsdopiewo.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Dopiewo sprawujących opiekę nad osobami
wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia z podziałem na 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef048783-141a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301126

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00172564/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Dopiewo sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia z podziałem na 2 części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

art. 305 pkt 2 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
W postępowaniu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona, a postępowanie zostało unieważnione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: OPS.221.03.2022

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OPS.221.06.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 240000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opieka we wskazanym ośrodku wsparcia, prowadzonym przez Zamawiającego, w formie dyżuru trwającego do 4 godzin
dziennie dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (lub z orzeczeniem równoważnym) - 20 osób.
2. Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi opieki wytchnieniowej nie może
przekroczyć 40,00 zł.
3. Wykonawca w toku realizacji usługi zobowiązany jest:
1) zatrudnić na podstawie stosunku pracy osoby skierowane do świadczenia usług opieki wytchnieniowej,
2) ubezpieczyć siebie lub osoby skierowane do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w zakresie NNW,
3) zabezpieczyć siebie lub osoby skierowane do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w środki ochrony osobistej.
4. Pobyt dzienny we wskazanym ośrodku wsparcia, prowadzonym przez Zamawiającego powinien obejmować zapewnienie:
1) bezpośredniej, bieżącej opieki i wsparcia osobie niepełnosprawnej zależnej od opiekuna / członka rodziny, w czasie jego nieobecności, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności
2) opieki i wsparcia z uwzględnieniem elementów animacji, integracji, terapii ruchowej, manualnej i pamięciowej
3) naukę i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza:
a) naukę umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
b) naukę umiejętności funkcjonowania społecznego
c) motywowanie do aktywności
d) prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych
e) wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych
4) zapewnienie kontaktów ze środowiskiem,
5) umożliwienie spędzania czasu na świeżym powietrzu – spacery
6) zachęcanie i realizacja potrzeb związanych z aktywnością psychofizyczną,
7) czasowego odciążenia opiekuna / członka rodziny osoby niepełnosprawnej od codziennych obowiązków związanych ze
sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie mu czasu na odpoczynek i regenerację, a także
załatwienie własnych spraw.
5. W podejmowanych działaniach osoba świadcząca usługę opieki wytchnieniowej ma obowiązek brania pod uwagę potrzeb
i preferencji uczestnika Programu i osoby niepełnosprawnej, pozostającej pod jego opieką.
1. Opieka w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (lub z orzeczeniem równoważnym)
lub w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu (innym niż ośrodek wsparcia lub miejsce zamieszkania, lecz zatwierdzonym przez Zamawiającego) – 5 osób.
2. Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi opieki wytchnieniowej nie może
przekroczyć 40,00 zł.
3. Wykonawca w toku realizacji usługi musi :
− zatrudnić na podstawie stosunku pracy osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej,
− ubezpieczyć siebie lub osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej w zakresie NNW,
− zabezpieczyć siebie lub osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej w środki ochrony osobistej.
4. Wymagania formalne dotyczące osób świadczących usługę opieki wytchnieniowej:
1) Osoby świadczące usługę opieki wytchnieniowej powinny posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w
zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227), lub innym, zapewniającym realizację usługi wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do
indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością
lub
2) powinny posiadać co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy / opieki
osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie
wolontariatu itp.
5. Usługa opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej musi obejmować zapewnienie:
1) bezpośredniej, bieżącej opieki i wsparcia osobie niepełnosprawnej zależnej od opiekuna / członka rodziny, w czasie jego nieobecności, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
2) czasowego odciążenia opiekuna/członka rodziny osoby niepełnosprawnej od codziennych obowiązków związanych ze
sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie mu czasu na odpoczynek i regenerację, a także
załatwienie własnych spraw.
6. Zamawiający ustala, że zakres usług wynika z potrzeb osób korzystających z pomocy i jest określany indywidualnie w
zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej, natomiast wymagany minimalny zakres czynności w ramach świadczonych
usług określa się jak niżej:
1) towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania, w tym również pod nieobecność opiekuna
faktycznego
2) pomoc w spożywaniu posiłków
3) karmienie chorego, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności
4) pomoc w codziennych czynnościach osób niepełnosprawnych, w tym np.:
a) dokonywanie zakupów art. spożywczych i innych niezbędnych do codziennej egzystencji podopiecznego
b) dostarczanie prasy, książek
c) dokonywanie bieżących porządków w używanej przez podopiecznego części mieszkania
5) pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, w tym:
a) zaspokojenie potrzeb higienicznych
b) korzystanie z toalety, zmiana pampersa
c) mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie lub rozbieranie
d) zmiana bielizny osobistej oraz pościeli,
6) pomoc opiekunom osób niepełnosprawnych w zmianie opatrunków, przy użyciu środków pomocniczych i materiałów
medycznych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń;
7) inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym:
a) wspieranie procesu leczenia
b) pomoc w dotarciu do zakładów opieki zdrowotnej lub zamówienie wizyty domowej
c) realizacja recept
d) przygotowanie, podawanie leków w dawkach zaleconych przez lekarza
e) okazywanie wsparcia emocjonalnego w doświadczeniach egzystencjalnych typu: samotność, cierpienie, itp.
f) zapewnienie kontaktów ze środowiskiem
g) umożliwienie spędzania czasu na świeżym powietrzu – spacery
h) zachęcanie podopiecznego i realizacja potrzeb związanych z aktywnością psychofizyczną,
i) przestrzeganie zasad dietetyki w zależności od schorzenia,
j) codzienne wietrzenie w używanej części mieszkania,
k) nauka i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza:
 nauka umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
 nauka umiejętności funkcjonowania społecznego
 motywowanie do aktywności
 prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych
 wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych
7. Dni i godziny realizacji usługi opieki wytchnieniowej/limity:
1) usługa opieki wytchnieniowej na rzecz 1 uczestnika Programu może być realizowana w terminie i godzinach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a uczestnikiem Programu, mieszczących się w przedziale 6:00–22:00 w każdym dniu tygodnia;
2) limit godzin usługi opieki wytchnieniowej, przypadających na 1 uczestnika Programu w całym okresie realizacji Programu wynosi nie więcej niż 240 godzin.
3) usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia.
4) w przypadku realizacji usług opieki wytchnieniowej dla więcej niż jednej osoby z niepełnosprawnością zapłata za usługę przysługuje na drugą i kolejną osobę niepełnosprawną w wysokości do 50% stawki za godzinę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 240000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 240000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Home Express Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9522146983

7.3.3) Ulica: ul. Wiertnicza 104/1

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-952

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 240000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.