eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przewożącego do 9-ciu osóbOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przewożącego do 9-ciu osób

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie Hospicjum "Światło"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340890513

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ceramiczna 3

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 534 331 433

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: stowarzyszeniehospicjumswiatlo@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://stowarzyszenie-hospicjum-swiatlo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie Hospicjum "Światło"

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

współudział w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi przewlekle, chorymi onkologicznie oraz chorymi u kresu życia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przewożącego do 9-ciu osób

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8db70803-14d7-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301112

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8db70803-14d7-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” – załącznik nr 2 do SWZ udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia oferty oraz oświadczeń i dokumentów został określony w punkcie 14 Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej "SWZ". Szczegóły dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców zostały określone w punkcie 9 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do podpisania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO znajduje się w punkcie 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego, nieużywanego, kompletnego, wolnego od jakichkolwiek wad i usterek oraz nieobciążonego prawami na rzecz osób trzecich, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 roku, samochodu osobowego typu „mikrobus” do 9 (dziewięć) osób, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

1. Fabrycznie nowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim (rok produkcji 2022), przewożący do 9 osób.

2. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (świadectwa należy dostarczyć wraz z samochodem), wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) jak również warunki przewidziane w przepisach prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej dla samochodów osobowych.

3. Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, na zasadach dopuszczenia do ruchu, tj. :
a) faktura sprzedaży,
b) karta pojazdu,
c) przegląd – badanie techniczne oraz badanie stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji samochód spełnia wszelkie normy w zakresie przystosowania do przewozu osób niepełnosprawnych, zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo ruchy drogowym.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia homologacji cząstkowych na wykonane prace oraz aktualny certyfikat systemu ISO obejmujący zakres zabudowy i modyfikacji pojazdu na zastosowane podzespoły/elementy dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty.

4. Wykonawca zobowiązuje się, by dostarczony pojazd będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, gotowy do pracy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie był wcześniej rejestrowany.

5. Pojazd będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania w zakresie parametrów technicznych oraz wyposażenia szczegółowo określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik Nr 1 do SWZ).

6. Dla pojazdu będącego przedmiotem zamówienia podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy pojazd o lepszych, wyższych parametrach spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Parametry techniczno-eksploatacyjne i jakość dostarczonego pojazdu, zespołów i podzespołów muszą odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa.

7. Wymagania dotyczące gwarancji :
Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia to :
a) gwarancja mechaniczna na samochód (tj. na wszystkie wskazane w fabrycznym dokumencie gwarancji zespoły i podzespoły samochodu, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne oraz mechanikę) – minimum 24 miesiące,
b) gwarancja na wady lakiernicze - minimum 24 miesiące,
c) gwarancja na nieprzerdzewienie karoserii pojazdu – minimum 96 miesiące,
d) gwarancja na wykonaną zabudowę - minimum 24 – miesiące.

8. Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.

9. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne zostaną przekazane wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu zamówienia.

10. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, w przypadku wystąpienia wad i usterek, zobowiązany będzie niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia, nie później niż w terminie 10 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.

11. Wszystkie koszty związane z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

12. Na czas naprawy gwarancyjnej samochodu w okresie gwarancyjnym trwającej dłużej niż 3 dni, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca lub autoryzowany serwis przez niego wskazany zobowiązany będzie do dostarczenia pojazdu zastępczego o parametrach nie gorszych od naprawianego.

13. Dla zaoferowanego pojazdu Wykonawca musi zagwarantować dostęp do w pełni autoryzowanej stacji serwisowej, znajdującej się w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego.

14. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania samochodu oraz stosowania materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta samochodu.

15. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, niezależenie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

34114400-3 - Minibusy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert :
1) cena – 100 %

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego w ust. 1 kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryterium według następujących zasad i wzoru :

Cn
C = ------------------ x 100
Cb

C – liczba punków przyznana za cenę
Cn – najniższa cenowo oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
Cb – cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia
Waga oferty – 100 pkt

3. Ocena ofert będzie się odbywać na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa liczbę punktów. Poprzez najwyższą liczbę punktów rozumie się sumę punktów przyznaną w kryterium cena brutto.

5. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większa dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.

6. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert, ofertę która otrzyma najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najważniejszej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 5. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę sprzedaży w dwóch częściach (zaliczka + II’ga transza) w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Niniejszą kwestię reguluje Rozdział 20 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Osoba do kontaktu:
Dorota Żabińska
tel. 534 331 433
stowarzyszeniehospicjumswiatlo@gmail.com

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.