eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złoty Stok › "Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników" - etap I ( rewaloryzacja skweru przy ul. Chrobrego )"Ogłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników” - etap I ( rewaloryzacja skweru przy ul. Chrobrego )”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZŁOTY STOK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 22

1.5.2.) Miejscowość: Złoty Stok

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-250

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 8164164

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@zlotystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zlotystok.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zlotystok.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników” - etap I ( rewaloryzacja skweru przy ul. Chrobrego )”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17cfefa7-0330-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301086

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026023/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Interreg V-A Republika Czeska Polska

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00254927/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RL.271.10.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac:
-wykonanie zabezpieczenia skarpy
-wykonanie nasadzeń roślinnych
-wykonanie uzupełnienia nawierzchni z kostki kamiennej
Celem jest podniesienie estetyki skarpy i bezpieczeństwa użytkowników.
2) Szczegółowy zakres robót określa opracowanie firmy IMPOST PROJEKTOWANIE, INWESTYCJE , Daria Watach, ul. Pugeta 4, 51-626 Wrocław pod nazwą: „ Przebudowa skwerów miejskich – zmiany nieistotne” (skwer przy ul. B. Chrobrego ) oraz przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy do oszacowania ceny ofertowej Wykonawcy stanowiące załączniki do SWZ.
3) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych w celu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, uzgodnieniami, z zaleceniami inwestora oraz do oddania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, w określonym terminie.
4) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami i normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych w projekcie umowy warunkach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, iż postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 220.000,00 zł. Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 377.202,71 zł.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 377202,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 377202,71 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.