eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa publikacji artykułów w prasie ogólnopolskiej oraz w serwisie internetowymOgłoszenie z dnia 2022-08-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa publikacji artykułów w prasie ogólnopolskiej oraz w serwisie internetowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Łódzkie

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472071715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Piłsudskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-051

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: +48 426633390

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.info@lodzkie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7252297931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Traugutta 25

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-113

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@rfrwl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rfrwl.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Na podstawie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzieleniu zamówienia publicznego zawartego w dniu 01.07.2022 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Regionalnym Funduszem Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o., strony ustaliły, że Województwo Łódzkie odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie umowy w imieniu i na rzecz obu stron porozumienia.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa publikacji artykułów w prasie ogólnopolskiej oraz w serwisie internetowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15bad08d-17b4-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301083

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00326003/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Usługi publikacji ogłoszeń prasowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/umwl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umwl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewnionych przez platformę służącą do obsługi procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwaną dalej Systemem.
System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/umwl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ASI.272.63.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji artykułów w prasie ogólnopolskiej oraz w serwisie internetowym. Usługa będzie polegała na przygotowaniu, redakcji, graficznym i technicznym opracowaniu, składzie, korekcie oraz publikacji artykułów.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej „SOPZ”) stanowi Załącznik nr 1 do projektu umowy, który to projekt stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79970000-4 - Usługi publikacji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość artykułu

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Projekt baneru internetowego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rezerwacji miejsca w tytule prasowym

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zajawka/odsyłacz

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2. Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3. Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w sposób należyty wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje, co najmniej 2 usługi (umowy) polegające na publikacji artykułów w prasie ogólnopolskiej i/lub w serwisie internetowym, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda.
W przypadku usługi wykonywanej (niezakończonej), wykonana jej część musi odpowiadać pełnemu zakresowi i wartości usługi, określonej w punkcie powyżej.
Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
b) dysponuje lub będzie dysponował:
b1) minimum jedną osobą odpowiedzialną za tworzenie i redagowanie tekstów do publikacji w prasie papierowej i/lub internecie, posiadającą minimum 3 – letnie doświadczenie;
b2) minimum jedną osobą pełniącą rolę grafika, posiadającą minimum 3 – letnie doświadczenie w tworzeniu reklam graficznych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji, o których mowa w pkt b1 i b2.
Uwaga: W trakcie wykonywania zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających dalsze wykonywanie obowiązków przez osoby wskazane przez Wykonawcę w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza, aby:
- tworzenie i redagowanie tekstów do publikacji wykonywane było przez inną osobę, niż wskazaną w ofercie, z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany będzie przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu osobę, która będzie posiadała co najmniej takie doświadczenie (wykazane w zakresie warunków udziału w postępowaniu) jak osoba wskazana w pkt. 4.b1).
- grafika wykonywana była przez inną osobę, niż wskazaną w ofercie, z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany będzie przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu osobę, która będzie posiadała co najmniej takie doświadczenie (wykazane w zakresie warunków udziału w postępowaniu) jak osoba wskazana w pkt. 4.b2).
Zmiana ww. osób może nastąpić tylko wtedy, kiedy Zamawiający wyrazi na nią zgodę. Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio z usunięcia lub wymiany osób, wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy w SWZ.
8. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 8, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
10. Wykonawca korzystający z podmiotu udostępniającego swoje zasoby na podstawie art. 118 ust. 1 Pzp jest zobowiązany wykazać, iż wskazany podmiot nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw do wykluczenia wymienionych przez zamawiającego w SWZ. Na wezwanie Zamawiającego przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia przewidziane względem wykonawcy.
11. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawach wskazanych w SWZ. Na wezwanie Zamawiającego każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna przedkłada dokumenty, potwierdzające, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia.
Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt. 4a musi spełnić samodzielnie jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13. Analogicznie w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu trzeciego celem wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt 4a – to podmiot trzeci ma spełniać ww. warunek udziału w postępowaniu samodzielnie.
14. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
15. W przypadku, o którym mowa w pkt 14 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.
Uwaga: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców z osobna.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:
a) wykazu usług wykonanych/wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w tym np. oświadczenie wykonawcy. Referencje bądź inne dokumenty, w przypadku usług nadal wykonywanych, powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy*.wzór stanowi załącznik nr 2A do SWZ;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór stanowi załącznik nr 2B do SWZ.
* UWAGA: Okres wyrażony w latach/miesiącach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie spełniania kryteriów oceny ofert zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
1. propozycji artykułu, ocenianego w ramach kryterium „Jakość artykułu”.
Wykonawca załącza do oferty artykuł zgodny z poniższą tematyką:
„W jaki sposób regionalne instrumenty finansowe wspierają mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego?”
Artykuł musi zawierać minimalnie 2 500 i maksymalnie 4 000 znaków ze spacjami. Zamawiający wymaga, aby artykuł złożony był w postaci elektronicznej, zalecany format pdf. Projekt musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Artykuł oceniany będzie w ramach kryterium „Jakość artykułu”, szczegóły dotyczące oceny znajdują się w punkcie XX.A ppkt 5 SWZ.
Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp artykuł nie podlega uzupełnieniu. Brak załączenia artykułu do oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2. projekt baneru internetowego, ocenianego w ramach kryterium „Projekt baneru internetowego” (punkt XX.A ppkt 6 SWZ);
Wykonawca załącza do oferty propozycję projektu baneru internetowego zachęcającego do udziału w wydarzeniu, tj. Gali Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Biznes na PLUS organizowanej w ramach XV Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2022. Biznes w erze innowacji.
Projekt musi zawierać co najmniej następujące elementy:
- nazwę, datę, godzinę i miejsce wydarzenia (tj. Gala Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Biznes na PLUS, 15 grudnia 2022 r., godz. 19:00, VH Andel’s Łódź);
- logo wydarzenia oraz logo organizatora (dołączone do dokumentacji przetargowej);
- elementy graficzne np. ikony graficzne – flat icon, ramka (zaproponowane przez Wykonawcę).
Brak powyższych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Projekt musi być zgodny z dotychczasowymi elementami identyfikacji wizualnej NGWŁ Biznes na PLUS oraz Systemem Identyfikacji Wizualnej Województwa Łódzkiego, a także zasadami promocji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (dołączone do dokumentacji postępowania). Oznaczenie unijne tj. współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego również dołączone do dokumentacji postępowania (Załącznik Nr 7 do SWZ).
Zaleca się, aby projekt baneru załączony do oferty był w formacie pdf. lub jpeg. lub png.
Projekt baneru musi być złożony w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Projekt baneru oceniany będzie ramach kryterium „Projekt baneru internetowego”, szczegóły dotyczące oceny znajdują się w punkcie XX.A ppkt 6 SWZ.
Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp projekt baneru internetowego nie podlega uzupełnieniu. Brak załączenia projektu baneru internetowego do oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie 1 Formularza ofertowego należy podać nazwę pisma oraz strony internetowej, gdzie zamieszczane będą publikacje. Brak wskazania nazwy pisma oraz strony internetowej skutkować będzie odrzuceniem oferty.
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy(jeśli dotyczy),
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeśli dotyczy),
- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeśli dotyczy) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (np.lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców lub w kopii potwierdzonej notarialnie, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez notariusza oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej wykonawców.
Pełnomocnictwo to powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Przykładowy wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 4 do SWZ
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim wypadku zobowiązani są do złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt XVI ust. 3 f) SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/umwl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot umowy będzie świadczony od dnia podpisania umowy przez kolejne 7 miesięcy lub do dnia wyczerpania środków Zamawiającego przeznaczonych na realizację umowy, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej.
2. Pozostałe informacje dot. postępowania, których ze względu na ograniczoną liczbę znaków poszczególnych sekcji niniejszego formularza, nie można było w nim umieścić, znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami udostępnianej na stronie https://portal.smartpzp.pl/umwl/ do której prowadzi przekierowanie ze strony www.bip.lodzkie.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.