eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głuchołazy › Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Głuchołazy do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Głuchołazy do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Głuchołazy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412792

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 15

1.5.2.) Miejscowość: Głuchołazy

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-340

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@glucholazy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://glucholazy.pl/1189/strona-glowna.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Głuchołazy do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37e62bad-18b2-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301065

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019575/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do i ze szkoły w Prudniku i w Nysie w dni nauki szkolnej od 01.09.2022r. do 24.06.2023r

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.glucholazy.pl/3591/1034/sierpien.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty, oświadczenia i zawiadomienia, w tym również umowa, sporządzone będą w języku polskim.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/
c) poczty elektronicznej: zp@glucholazy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Rejestracja i korzystanie z miniPortalu i ePuap jest bezpłatne.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, przekazywanych przy użyciu miniPortalu i ePuap opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal (dostępny po adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz Regulaminie ePUAP (dostępnym pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/regulamin.
Oferty, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020r. poz.346, 568, 695, 1517 i2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust.1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje jako załączniki. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 8.6. przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści formularza). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Za datę przekazania informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej przyjmuje się odpowiednio datę ich przekazania na ePUAP lub wysłania na adres poczty Zamawiającego wskazany w pkt. 8.2. SWZ
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub na adres e-mail zp@glucholazy.pl z wnioskiem o wyjaśnienie lub zmianę treści SWZ. Zamawiający zaleca w tym przypadku komunikację za pomocą poczty elektronicznej.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: Pani Angelika Drużbańska w sprawach merytorycznych, tel. +48 77 4092115,Pani Joanna Sznajder - w sprawach proceduralnych, tel. +48 77 4092124.
Pozostałe informacje w pkt. 8 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Głuchołaz;
b) Kontakt z osobą odpowiedzialną w sprawie ochrony danych osobowych - tel. 774092143 adres email: iod@glucholazy.pl.
c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) Obowiązek podania danych osobowych w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Wszystkie osoby, których dane Zamawiający pozyskał, posiadają:
-na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgromadzonych przez Zamawiającego w związku z prowadzoną procedurą;
-na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
-na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
i) Nie przysługuje osobom, o których dane Zamawiający pozyskał:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.35.2022.JSz

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 1: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do i ze szkoły w Prudniku

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do i ze szkoły Nysie

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada (warunek dla Części 1 i/lub Części 2):
aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie obowiązującymi przepisami to jest z ustawą z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcja) każdy w wykonawców musi spełnić niniejszy warunek samodzielnie.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) Warunek dla Części 2:
-dysponuje, bądź będzie dysponował na czas realizacji usługi co najmniej 1 (jednym) kierowcą autobusów przeszkolonym w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych.
Zakres szkolenia powinien obejmować zakres opisany w załączniku do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 181/2011z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcja) co najmniej jeden z wykonawców musi spełniać warunek.

2) dysponuje , bądź będzie dysponował na czas realizacji usługi:
Warunek dla Części 1:
- co najmniej 1 autobusem podstawowym, którym będzie świadczona usługa posiadający co najmniej 9 miejsc ogółem, w tym 7 miejsc siedzących oraz co najmniej 1 autobusem rezerwowym (zastępczym) posiadającym co najmniej 9 miejsc ogółem, w tym 7 miejsc siedzących.
Warunek dla Części 2:
- co najmniej 1 autobusem podstawowym niskopodłogowym, dostosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, którym będzie świadczona usługa posiadające co najmniej 50 miejsc ogółem, w tym 40 miejsc siedzących oraz co najmniej 1 autobusem rezerwowym (zastępczym) posiadającym co najmniej 50 miejsc ogółem, w tym 40 miejsc siedzących.
Pojazdy, którymi Wykonawca będzie wykonywał usługę muszą spełniać warunki techniczne o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r.w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Autobus spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Minimum jeden autobus zastępczy, gwarantujący ciągłą obsługę linii, o parametrach jak opisane powyżej.
Autobusy w pełni sprawne techniczne oraz posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcja) warunek będzie oceniany łącznie.

Warunek dla Części 1 i/lub Części 2):
3)posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej 1 usługę (objętą jedną umową) polegającą na świadczeniu usług transportu osób, o wartości brutto nie mniejszej niż 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcja) co najmniej jeden z wykonawców musi spełniać warunek.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające , że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie obowiązującymi przepisami to jest z ustawą z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
2) wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Przedmiotowy wykaz należy złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Wykaz usług składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z oświadczeniem Wykonawcy na temat ich przeszkolenia w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią załącznika nr 7 SIWZ,
4)wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami –wykaz autobusów;
Przedmiotowy wykaz należy złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
Wykaz narzędzi składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą.
1. Oświadczenia.
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału.
Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie składa
się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby .
Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ.
Oświadczenie składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp (jeśli dotyczy).
Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy są zobowiązani do
ustanowienia pełnomocnika. Zakres pełnomocnictwa opisany jest w pkt. 6.13- 6.15. SWZ
Pełnomocnictwo sporządza się w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym, załącznik nr 4 do SWZ.
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym. W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu.
4. Informacje dotyczące Wykonawcy.
a) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeśli dotyczy)
b) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy)
c) Informację złożona zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp (jeśli dotyczy), czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa pkt 5 SWZ.
b) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.1. SWZ będą oceniane w sposób tam wskazany.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy opisany w Projekcie umowy - załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uzupełnienie : Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022, poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.