eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonywanie pogwarancyjnych przeglądów technicznych, napraw pojazdów wraz z wymianą części i wymianą płynów eksploatacyjnych, serwisem klimatyzacji, wymianą ogumienia dla samochodów służbowych.Ogłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonywanie pogwarancyjnych przeglądów technicznych, napraw pojazdów wraz z wymianą części i wymianą płynów eksploatacyjnych, serwisem klimatyzacji, wymianą ogumienia dla samochodów służbowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000063880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 30

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-930

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@minrol.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Rolnictwo, rybołówstwo, rozwój wsi, rynki rolne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie pogwarancyjnych przeglądów technicznych, napraw pojazdów wraz z wymianą części i wymianą płynów eksploatacyjnych, serwisem klimatyzacji, wymianą ogumienia dla samochodów służbowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bf25768-0f34-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301013

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00085397/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.115 Sukcesywne wykonywanie napraw oraz przeglądów technicznych w samochodach osobowych MRiRW niepodlegających gwarancji

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284928/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BA.zp.23.1.56.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 284552,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie pogwarancyjnych przeglądów technicznych oraz napraw wynikających z przebiegu lub czasu eksploatacji pojazdów wraz z wymianą części i wymianą lub uzupełnieniem płynów eksploatacyjnych, serwisem klimatyzacji, wymianą sezonowego ogumienia dla samochodów służbowych Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy
(załącznik nr 1 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50112110-7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów

71631200-2 - Usługi kontroli technicznej samochodów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający w treści Rozdziału II ust. 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia, wymagał aby Wykonawca w formularzu oferty podał adres stacji obsługi serwisowej pojazdów, w której będzie realizował przedmiot zamówienia. Przy czym odległość stacji obsługi serwisowej pojazdów nie mogła być większa niż 15 km od siedziby
Zamawiającego. Na podstawie powyższych informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty, Zamawiający miał dokonać weryfikacji spełniania wymogu odległości stacji obsługi serwisowej pojazdów od siedziby Zamawiającego za pomocą serwisu internetowego Google Maps. Ponadto, przed zawarciem umowy, dane dotyczące adresu stacji obsługi pojazdów miały zostać przeniesione do § 2 ust. 18 umowy. Jednakże Zamawiający w formularzu oferty pominął treść, w której Wykonawca mógł podać
informacje dotyczące lokalizacji stacji obsługi serwisowej pojazdów.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu także nie podali adresu stacji obsługi serwisowej pojazdów.
Zamawiający dokonując otwarcia ofert nie mógł już skorygować formularza oferty a w konsekwencji nie mógł dokonać badania i oceny złożonych ofert.
W związku z istotnością pominiętej treści w formularzu oferty, a tym samym niemożliwą do usunięcia wadą postępowania, Zamawiający postanowił jak na wstępie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 60,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 450,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.