eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgierska Górka › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce.Ogłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Węgierska Górka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182746

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zielona 43

1.5.2.) Miejscowość: Węgierska Górka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-350

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: +48338609742

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugwg@wegierska-gorka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wegierska-gorka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-353396f6-18a4-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://www.bip.wegierska-gorka.pl/category/przetargi-2022

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Węgierska Górka /sl158fa4j2/skrytka oraz poczty elektronicznej ugwg@wegierska-gorka.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Przystępując do postępowania przetargowego, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją użytkownika systemu miniPortal i ePUAP oraz z regulaminem korzystania z systemu miniPortal.
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
2) Zamawiający wskazuje, że obowiązują u niego następujące wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w pkt 1):
a) załącznik nie może być zaszyfrowany,
b) suma załączników w wiadomości email nie może przekraczać 30MB,
c) wiadomość nie może zawierać „hiperlinków” (odnośników do innych stron).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 12 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych, w tym wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, osobą fizyczną skierowana do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zwanych dalej „osobami fizycznymi”, jest Urząd Gminy w Węgierskiej Górce z siedzibą ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może sie Pan/Pani skontaktować w sprawach związanych z ochrona danych osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elktronicznej:iod@wegierska-gorka.pl, pisemnie na adres administratora;
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce, Nr sprawy RIK.271.13.2022.IO prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji.
13 Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
14 Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
15 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
16 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 ustawy pzp.
17 Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dalsze informacje w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIK.271.13.2022.IO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy zakres i wymagania techniczne wykonania przedmiotu zamówienia określają Przedmiary robót i dokumentacja projektowa (określający zakres robót budowlanych) –załącznik nr 6 do SWZ oraz Projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, które będą wykonywane przez osoby zatrudniane przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
3. Zamawiający wymaga aby inspekcje terenu budowy odbywały się w przedziale od 2 razy do 3 razy w tygodniu, w dni powszednie. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, ile będzie dokonywał inspekcji terenu budowy w okresie obowiązywania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena – 60%, Ilość inspekcji terenu budowy w tygodniu – 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość inspekcji terenu budowy w tygodniu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
oraz, na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Powyższe do potwierdzenia przez Wykonawcę oświadczeniem do oferty – Załącznik Nr 2 do SWZ.


1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:

1.2.4.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia, osoby o następujących kwalifikacjach zawodowych:

- uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa - wymagana 1 osoba

- uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) w specjalności inżynieryjnej drogowej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz przynależność do Okręgowej Izby Wydawnictwa - wymagana 1 osoba

- uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz przynależność do Okręgowej Izby Wydawnictwa - wymagana 1 osoba

- uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* - wymagana 1 osoba

* - dopuszcza się odpowiadające tym uprawnieniom uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań dotyczących składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poza wynikającymi z przepisów ustawy Pzp oraz dokumentów zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Propozycja zmian Umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru roszczeniowego.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy, o których mowa w 454 ust. 2 ustawy pzp, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień Umowy w zakresie:
a) zmiany sposobu lub zakresu wykonywania umowy, w tym także rezygnacja z części zamówienia, przy czym minimalny zakres świadczenia Wykonawcy nie może być niższy od 75% całości umowy,
b) rozszerzenia lub ograniczenia obowiązków Wykonawcy, wchodzących w zakres przedmiotowy umowy,
c) zmiany kolejności i terminów wykonywania usług lub ich części, a także zmiany terminu wykonania umowy,
d) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji umowy,
e) zmiany zasad finansowania zadania, w szczególności odnośnie terminów płatności i możliwości wystawiania faktur częściowych, a także zmiany innych warunków płatności,
f) zmiany wynagrodzenia.
5. Strony zastrzegają możliwość zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i okoliczności te są niezależne od stron umowy;
b) w przypadku zmiany zasad finansowania zadania wynikających ze zmian w planie finansowym bądź budżecie Zamawiającego lub też uzgodnień z instytucją finansującą zadanie;
c) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę lub zmian i wytycznych instytucji przyznających środki na dofinansowanie na nowe projekty;
d) w przypadku wystąpienia „siły wyższej” lub innego zdarzenia losowego; „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
e) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług;
f) w przypadku gdy z przyczyn technicznych, społecznych, sytuacji pogodowej, nie jest możliwe wykonanie poszczególnych czynności celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, lub gdy od wyniku działania innych podmiotów, nie związanych z realizacją niniejszego przedmiotu umowy oraz Zamawiającego uzależnione jest wykonanie należycie przedmiotu niniejszej umowy;
g) w przypadku gdy wymagana jest zmiana związana z koniecznością dostosowania terminu i sposobu wykonania umowy w związku z okresem w jakim wymagane jest podjęcie poszczególnych działań, a przy niezmienionych zapisach umowy wykonanie tych działań byłoby niemożliwe lub wykonane czynności byłyby nieprawidłowo wykonane (w szczególności poprzez brak reprezentatywnej grupy, wystąpienie okresu wakacyjnego – świątecznego itp.);
h) w przypadku gdy wymagana jest zmiana wskutek wydłużenia się terminów postępowania celem uzyskania pozwoleń, uzgodnień, zgód, opinii itp. wymaganych przepisami prawa,
i) tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi, wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku zmiany:
 stawki podatku od towaru i usług,
 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 Dalsze zmiany w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00 używając w tym celu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Węgierska Górka /sl158fa4j2/ skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.