eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobieszyn › Dostawa samochodu osobowo-terenowego z homologacja samochodu ciężarowego na potrzeby Nadleśnictwa DobieszynOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa samochodu osobowo-terenowego z homologacja samochodu ciężarowego na potrzeby Nadleśnictwa Dobieszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO DOBIESZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670080773

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dobieszynek 7

1.5.2.) Miejscowość: Dobieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-804

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 619 51 39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dobieszyn@radom.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dobieszyn.radom.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu osobowo-terenowego z homologacja samochodu ciężarowego na potrzeby Nadleśnictwa Dobieszyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72fcd4b1-1891-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300897

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dobieszyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dobieszyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający korzysta w niniejszym postępowaniu z Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dobieszyn. która umożliwia Wykonawcy złożenie oferty w postępowaniu, a także komunikację z Zamawiającym. Dostęp do platformy jest dla Wykonawcy bezpłatny.
W celu odnalezienia na Platformie niniejszego postępowania, należy wejść na stronę internetową https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dobieszyn.
Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się w następujący sposób:
1) przed upływem terminu składania ofert (m.in.: pytania, wnioski o wyjaśnienie treści SWZ):
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu znaku sprawy: SA.270.1.10.2022 na adres: dobieszyn@radom.lasy.gov.pl.
2) składanie ofert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy w sposób opisany w Rozdziale 13 ust. 2 SWZ;

3) po upływie terminu składania ofert (m.in. wnioski, wezwania, zawiadomienia, przesyłanie oświadczeń, dokumentów, składanie wyjaśnień): za pośrednictwem Platformy. W sytuacji udokumentowanego braku możliwości wysłania wiadomości za pośrednictwem Platformy (np. awaria systemu), Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt 1 lit. a. W takiej sytuacji, w wiadomości Wykonawca zobowiązany jest podać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację nadawcy.
Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .pdf, doc, .docx.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy o zasadach przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych (obowiązek informacyjny):
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Dobieszyn, adres e-mail: dobieszyn@radom.lasy.gov.pl
2) informacji na temat Pani/Pana danych osobowych udziela osoba odpowiedzialna za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem justyna.mendelewska@radom.lasy.gov.pl lub bezpośrednio w siedzibie administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu związanym z prowadzonym przez Zamawijacego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa samochodu osobowo-terenowego z homologacja samochodu ciężarowego na potrzeby Nadleśnictwa Dobieszyn”, w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp;
7) Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, ramach realizowanych przez te podmioty;
8) w związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
9) przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, jednakże skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
10) przysługuje Pani/Panu prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, niemniej nie ogranicza ono przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymienionego w pkt. 3);
11) przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
12) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
13) jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (data produkcji – nie wcześniej niż w 2021 r.) jednego samochodu osobowo-terenowego. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Nadleśnictwa Dobieszyn. Dostarczony samochód osobowo-terenowy musi być typu pick-up z homologacją samochodu ciężarowego. Szczegółowy zakres dostawy, jaką Wykonawca jest zobowiązany zrealizować w ramach przedmiotu zamówienia, jej parametry techniczne, a także opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i jego odbioru określają dokumenty tj.: projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik SWZ, oraz Opis Przedmiotu Zamówienia („OPZ”), stanowiący załącznik do SWZ.
W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności;
W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem właściwych norm;
W przypadku, kiedy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określa dopuszczalny margines tolerancji lub minimalny zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych mebli winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1c do SWZ przedziałach i zakresach tolerancji pod rygorem odrzucenia oferty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

34136000-9 - Samochody półciężarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert złożonych w postępowaniu, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert . Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów po zsumowaniu punktów uzyskanych w kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne – automatyczna skrzynia biegów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Podmioty zagraniczne:
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, 3 i 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy;
3) dokumenty i oświadczenia o których mowa w niniejszym ustępie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w Rozdziale 7 SWZ mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mają zastosowanie zapisy określone w ust. 5.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.), o ile Wykonawca wskazał w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości : 2000 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w:
1) art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia;
3) art. 98 ust. 2 ustawy Pzp - Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) którego oferta została odrzucona,
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem bankowym na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: 90 1020 4317 0000 5902 0134 8069
5. Wadium wnoszone w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego uznaje się za skutecznie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego przed dniem i godziną wyznaczoną jako ostateczny termin składania ofert.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia wystawiony w postaci elektronicznej. Wykonawca nie opatruje dokumentu elektronicznego gwarancji lub poręczenia własnym podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.
7. Dokument poręczenia lub gwarancji powinien zawierać informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na rzecz Zamawiającego tytułem zapłaty wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Dostawa samochodu osobowo-terenowego z homologacją samochodu ciężarowego na potrzeby Nadleśnictwa Dobieszyn”, znak sprawy: SA.270.1.10.2022”. Dokument poręczenia/gwarancji powinien być ważny przez cały okres związania ofertą oraz stanowić zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. Zwrot albo zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie muszą posiadać określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
4. Zamawiający nie określa dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców.
5. Zapisy w SWZ oraz załącznikach dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie.
7. Jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Po złożeniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem wyznaczonym do reprezentowania Wykonawców.
9. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany przed zawarciem umowy do:
a) przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru ich oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany nazwy handlowej lub innego oznaczenia samochodu wskazanego w ofercie niepowodującej zmiany przedmiotu umowy,
b) konieczności dostarczenia innego przedmiotu umowy, niż dostępny w momencie składania przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, spowodowanej wycofaniem go z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie,
c) zmiana nazwy, adresu, statusu Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiana nr rachunku bankowego;
d) urzędowa zmiana wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany wynagrodzenia brutto wynikającej ze zmiany stawki podatku;
e) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego;
f) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy z uwagi na okoliczności wynikających z działania siły wyższej (rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy.
3. W przypadku zaistnienia zmiany okoliczności, związanej z wystąpieniem COVID-19, której Strona przy dochowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć i która może wpłynąć lub wpływa na należyte wykonanie Umowy. Zamawiający, po stwierdzeniu, że zmiana okoliczności, o której mowa w zd. 1 może wpływać lub wpływa na należyte wykonanie Umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany Umowy, w szczególności przez:
a) zmianę terminu wykonania Umowy,
b) zmianę sposobu wykonywania Umowy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o ile zmiana sposobu wykonywania Umowy będzie miała wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,
c) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy,
d) zmianę sposobu płatności wynagrodzenia, o ile będzie ona związana ze zmianami określonymi w lit. a)-c).
4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, wymienionych w ust. 2 i 3, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w sposób należyty.
5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. Jeżeli wnioskującym o zmianę będzie Wykonawca, wprowadzenie zmiany będzie możliwe dopiero po akceptacji Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dobieszyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 120 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.12.2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.