eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bargłów Kościelny › Dowożenie uczniów z terenu Gminy Bargłów Kościelny do szkółOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Bargłów Kościelny do szkół

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bargłów Kościelny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000534049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Augustowska, 47

1.5.2.) Miejscowość: Bargłów Kościelny

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-320

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87/642-40-11

1.5.8.) Numer faksu: 87/ 642-45-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@barglow.dt.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Bargłów Kościelny do szkół

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3914ee46-1895-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300880

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006010/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowożenie uczniów z terenu Gminy Bargłów Kościelny do szkół

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl oraz https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami może odbywać się za
pośrednictwem: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,
strony internetowej Zamawiającego http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl oraz poczty elektronicznej
przetargi@barglow.dt.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania
opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i
postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w
szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w
Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie
przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko
na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń
mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może
byćograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania
czasu odbioru danych: specyfikacja połączenia - formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS
1.2; format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z
kodowaniem UTF-8; oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o
czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy; integracja z
systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W
przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie
generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia
(UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest
zawarta informacja o dacie doręczenia. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, Mozilla Firefox od wersji
15,Google Chrome od wersji 20. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza
do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Urząd Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, reprezentowany
przez Wójta Gminy. 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny
jest Pan Piotr Czubaty kontakt: adres e-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl, telefon: 791 961 001.3) Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 5)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku,
gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku
może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych
określonego w art. 16 rozporządzenia RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
oudzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp. Skorzystanie z prawa żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowychna podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowożeniu uczniów do szkół podstawowych w Tajnie Starym, Kroszewie, Łabętniku i Bargłowie Kościelnym oraz uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do Placówek Oświatowych w Augustowie wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie wsiadania, przewozu oraz wysiadania z pojazdu w roku szkolnym 2022/2023 autobusami Wykonawcy.
1) Pod pojęciem dowożenie rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejscowości zamieszkania do szkół i ich odwiezienie do miejscowości zamieszkania.
2) Pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach. Do zakresu obowiązków opiekuna należy przejmowanie ze świetlicy szkolnej grupy dzieci, które skończyły lekcje. Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i w razie konieczności przeprowadza dzieci na drugą stronę ulicy. Opiekun ma zapewnić bezpieczne przejście z autobusu do budynku szkoły.

3) Trasy dowozu i odwozu uczniów wraz z ilością kursów oraz opis przedmiotu zamówienia określone są w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
3. Wymagania ogólne
Do obowiązków wyłonionego Wykonawcy należeć będzie m.in.:
• utrzymywanie autobusów przeznaczonych do dowozu uczniów w stałej gotowości technicznej,
• dokonywanie na własny koszt tankowania wszystkich autobusów, przeglądów technicznych i ewentualnych napraw, wymiany opon,
• świadczenie dodatkowych usług przewozowych na rzecz Zamawiającego w zakresie dowozu uczniów do szkół, według stawek przedstawionych w ofercie i zawartych w umowie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i trasy (np. w dniu Andrzejek, choinki szkolnej, w sobotę za inny dzień w tygodniu. itp.),
• ubezpieczenie na własny koszt autobusów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych,
• zapewnienie świadczenia usług przez osoby niefigurujące w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
• Wykonawca winien spełniać warunki gwarantujące pełne bezpieczeństwo przewozu uczniów, włącznie ze sprawowaniem nad nimi opieki w czasie przewozu oraz posiadać ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• transport musi być przeprowadzony ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, jak również w trakcie ich wsiadania i wysiadania. Kierowca autobusu nie może pełnić funkcji opiekuna,
• usługa będzie świadczona przy użyciu środków transportowych spełniających wymagane warunki techniczne, w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z wykorzystaniem środków transportowych odpowiadających wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia,
• Wykonawca zamówienia podczas przewozu musi zapewnić w autobusie odpowiednią liczbę miejsc siedzących dla każdego dziecka,
• w okresie jesienno - zimowym pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane,
• wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione do poszczególnych szkół przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych,
• Zamawiający wymaga, aby wsiadanie i wysiadanie uczniów i wychowanków odbywało się w wyznaczonym przez dyrekcję szkoły miejscu przed budynkiem szkoły,
• Zamawiający zastrzega, że ilość i rozkład tras może ulec zmianie w zależności np. od liczby dzieci korzystających z dowozu czy planu zajęć w poszczególnych szkołach. Wykonawca powinien dostosować godziny dowożenia do potrzeb poszczególnych szkół. Szczegóły zostaną ustalone z Dyrektorami Szkół,
• Autobusy szkolne nie mogą pełnić funkcji przewozów publicznych dających możliwość korzystania z komunikacji innym mieszkańcom na podstawie zakupionego biletu. Przewozy nie mogą być wykonywane na zasadach przewozów regularnych,
• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i opiekunów oraz uczniów i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
Do obowiązków opiekuna będzie należało w szczególności:
a) Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania i wysiadania ze środka transportu oraz w trakcie przejazdu,
b) w trakcie wykonywania czynności związanych z opieką, ścisła współpraca z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu, a w szczególności:
• w trakcie realizacji przewozu opiekun przebywa wewnątrz środka transportu (w miejscu zapewniającym dobrą widoczność wszystkich uczniów);
• w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu pojazdu, otwiera drzwi pojazdu i wychodzi na zewnątrz,
• sprawdza, czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia,
• w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej dzieciom natychmiastowe podjęcie działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci oraz poinformowanie o tym fakcie, Zamawiającego i Wykonawcę,
c) po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu opiekun sprawdza, czy uczniowie zajęli miejsca siedzące,
d) w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe, podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia (bez użycia siły fizycznej),
e) w trakcie wysiadania uczniów, opiekun otwiera drzwi pojazdu i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania,
f) nadzoruje wysiadanie uczniów, służąc im w razie potrzeby pomocą,
g) zwraca uwagę na zachowanie się dzieci podczas przewozu,
h) po opuszczeniu autobusu opiekun dokonuje przeglądu pojazdu i w przypadku znalezienia przedmiotów pozostawionych przez uczniów (np. torba, odzież, telefon) powiadamia o tym fakcie kierowcę i dyrektora szkoły,
i) w przypadku awarii lub wypadku autobusu opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu autobusu zastępczego lub rodziców uczniów. Opiekun informuje o tym Zamawiającego.

4. Wymagania dodatkowe
a) Rozliczanie za wykonywaną usługę następować będzie w okresach miesięcznych.
b) Ilość kursów i rzeczywiste godziny odwozu dzieci po zajęciach ustalone zostanie po zapoznaniu się z planami zajęć w poszczególnych szkołach. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości kursów odwozu.
5. Informacje dotyczące nauki zdalnej lub hybrydowej
a) w przypadku wprowadzenia w szkołach nauki zdalnej lub nauki hybrydowej kursy autobusów będą odwołane w całości lub części.
b) w przypadku wprowadzenia w szkołach częściowej nauki zdalnej lub nauki hybrydowej szczegółowy przebieg tras autobusów oraz ich liczba będzie na bieżąco uzgadniana z przedstawicielami Zamawiającego.
c) w przypadku wprowadzenia w szkołach częściowej nauki zdalnej lub nauki hybrydowej długość tras i liczba autobusów uzależniona będzie od liczby uczniów, których należy dowieść do szkół.
d) w przypadku wprowadzenia w szkołach częściowej nauki zdalnej lub nauki hybrydowej zmiana długości tras i liczby autobusów nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy
e) w przypadku wprowadzenia w szkołach częściowej nauki zdalnej lub nauki hybrydowej, Wykonawca będzie miał prawo do wynagrodzenia tylko i za faktycznie wykonaną usługę to jest faktyczną liczbę przejechanych kilometrów

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteriami oceny ofert są:
 CENA OFERTOWA – 100 %
2. Ocena poszczególnych ofert będzie obliczona następującego:
Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
najniższa cena ofertowa brutto
(wśród ofert rozpatrywanych)
C= ------------------------------------ x 100
cena oferty badanej
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ustalonym kryterium.
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa wyżej, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp i SWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. Stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
11. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 10 tiret pierwszy SWZ, na stronie internetowej prowadzonego postępowania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do
dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 220 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej. Oświadczenie należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do
SWZ.
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a)
oświadczenia o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1) i ust. 2 pkt. 2) SWZ składa z ofertą
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 3) i ust. 2 pkt. 2) SWZ, przy czym podmiotowe środki
dowodowe, o których mowa:
w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 3) SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy
wykazuje/-ą spełnienie warunku
w rozdziale VIII ust. 2 pkt. 2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do
SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Projekcie Umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal ) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl). Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.