eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rydułtowy › Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej i elektrycznej dla zadania pod nazwą: "Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Osiedle Karola 21 w Rydułtowach"Ogłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej i elektrycznej dla zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego – Osiedle Karola 21 w Rydułtowach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Rydułtowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ofiar Terroru 36

1.5.2.) Miejscowość: Rydułtowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-280

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324537411

1.5.8.) Numer faksu: 324537410

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@rydultowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rydultowy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej i elektrycznej dla zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego – Osiedle Karola 21 w Rydułtowach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e723039-fc40-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300872

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015788/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Osiedle Karola 21

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

zamówienie będzie współfinansowane w ramach projektu: "Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" w ramach działania POIS.01.07.00 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239525/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BP.271.000020.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego – Osiedle Karola 21 w Rydułtowach” :
1) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; przy czym do spełniania warunku wystarczą uprawnienia w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych,
2) specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
2. W zakresie branży konstrukcyjno – budowlanej nadzór inwestorski zapewniony będzie przez Urząd Miasta Rydułtowy.
3. Nadzorowane roboty obejmują:
1) prace przygotowawcze i demontażowe przed wykonaniem ocieplenia,
2) demontaż starego ocieplenia na ścianach zewnętrznych (ściana szczytowa i ostatnie kondygnacje) i wykonanie nowego ocieplenia gr. 18 cm, uwaga: obecnie ściany zewnętrzne częściowo docieplone styropianem gr. 8 cm na ścianie szczytowej i ostatniej kondygnacji,
3) naprawę ubytków elewacji przed wykonaniem ocieplenia,
4) oczyszczenie starego pokrycia bitumicznego z brudu i usunięcie istniejących nierówności, zagruntowanie starej powłoki i ułożenie paraizolacji,
5) wykonanie prowadzenia wszelkiej instalacji TV, internetowej kablowej w szynach pod ociepleniem,
6) demontaż istniejących anten telewizji naziemnej i satelitarnej i ponowny montaż,
7) wykonanie instalacji odgromowej pod ociepleniem w rurach ochronnych,
8) demontaż istniejących rur spustowych oraz montaż nowych z PCV,
9) demontaż istniejącego daszku na czas wykonania ocieplenia oraz montaż nowych daszków systemowych (3 szt.) po wykonaniu wszystkich prac związanych z ociepleniem,
10) wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej do poziomu ław fundamentowych wraz z dociepleniem ścian przyziemia do poziomu terenu (nad gruntem),
11) zamurowanie okien piwnicznych i wykonanie dla każdego pomieszczenia piwnicznego otworu wentylacyjnego (nie dotyczy pomieszczenia wymiennikowni),
12) likwidację studzienek piwnicznych,
13) demontaż okratowania okien w części usługowej, oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozją, ponowny montaż po wykonaniu robót dociepleniowych (dostosowanie do ponownego montażu),
14) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi o współczynniku lambda 0,038 gr. 18 cm, uzupełnienie ocieplenia na ścianie szczytowej i ostatniej kondygnacji o gr. 10 cm,
15) wykonanie docieplenia stropu nad piwnicą z użyciem wełny mineralnej metodą natrysku o współczynniku lambda 0,034 W/(m*K), gr. 12 cm,
16) wykonanie docieplenia dachu warstwą styropapy o współczynniku lambda 0,038 W/(m*K) o łącznej grubości warstw 22 cm,
17) wymiana parapetów zewnętrznych na nowe ze stali ocynkowanej powlekanej RAL 7024 z zaślepkami oraz wymiana parapetów wewnętrznych,
18) demontaż okien i montaż nowych okien o współczynniku przenikania U=0,9 W/m2*K z PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi – wg zestawienia stolarki,
19) demontaż drzwi zewnętrznych i montaż nowych o współczynniku przenikania U=1,3 W/m2*K z PCV – wg zestawienia stolarki,
20) montaż obróbki na styku projektowanego docieplenia a konstrukcją dachu,
21) wymianę kratek wywiewnych i instalacji wywiewnych na elewacji – wg schematu wentylacji,
22) wykonanie wykończenia schodów zewnętrznych w postaci okładziny z płytek gresowych mrozoodpornych, antypoślizgowych,
23) likwidację istniejących indywidualnych kotłów węglowych,
24) wykonanie wewnętrznej instalacji co,
25) wykonanie wewnętrznej instalacji cwu,
26) wykonanie instalacji solarnej,
27) dostawę i montaż dwupalnikowych kuchenek elektrycznych,
28) przystosowanie istniejących kanałów dymowych na kanały wentylacyjne,
29) wykonanie zaleceń z „Opinii przyrodniczej w zakresie występowania zwierząt objętych ochroną gatunkową, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy, na budynku przy ulicy Osiedle Karola 21w Rydułtowach, na którym będzie wykonywana termomodernizacja oraz o wymaganych kompensatach przyrodniczych”,
30) wykonanie robót związanych z przystosowaniem pomieszczenia piwnicznego na potrzeby zasobników c.w.u.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21402,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21402,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "INSTAL-ROGRA"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5480058188

7.3.3) Ulica: Stary Targ 3

7.3.4) Miejscowość: Cieszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 43-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21402,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.