eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie.Ogłoszenie z dnia 2023-07-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270641184

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chełmońskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 032 616 44 82

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@szpital.jaworzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.jaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d8574e8-4b99-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00300596

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00160703/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Wdrożenie zrównoważonej energii: Instalacja fotowoltaiczna dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”. Realizacja projektu w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze europejskie na transformację Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe. Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dalsza numeracja zgodna z SWZ: Rozdział XIV:
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
 drogą elektroniczną: zampubl@szpital.jaworzno.pl;
 poprzez Platformę MarketPlanet, dostępną pod adresem: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl/
Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga dokonania następujących czynności:
3.1. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3.2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3.3. Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Szczegółowe informacje zostały uwzględnione w instrukcjach dla Wykonawców dostępnych na platformie zakupowej MarketPlanet.
3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dalsza numeracja zgodna z SWZ: Rozdział II:
1. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuję, że:
3. Administratorem danych osobowych jest:
SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie; ul. Chełmońskiego 28; 43-600 Jaworzno
tel. 32 616 44 82; fax. 32 751 98 44; www.szpital.jaw.pl
4. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74-76 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych oraz spółka Otwarty Rynek
Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49 – w przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP:
526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl; pozostałe informacje dotyczące RODO dostępne są w Rozdziale II SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.III.240/28/23/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż instalacji fotowoltaicznej, przegląd instalacji, sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz rozruch wszystkich systemów paneli fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania Zamówienia opisane w niniejszej SWZ, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji wydajności paneli fotowoltaicznych

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji falownika

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne, w tym „wydajność” i „sprawność modułu”

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 3,00

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie ważnego certyfikatu zgodności z normą EN/ISO 14001 lub równoważnego

4.3.6.) Waga: 2,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również, iż wykonuje należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przynajmniej 3 dostaw instalacji fotowoltaicznej o mocy każdej z nich przynajmniej 35 kWp wraz z ich montażem i uruchomieniem;
W przypadku dostaw rozliczanych w walutach innych niż polski złoty, należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP tej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu;

b) Wykonawca będzie dysponował:
• minimum 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne SEP „D” i „E” uprawniające do dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (tj. osobą zdolną do podłączenia instalacji w Rozdzielni Głównej);
• minimum 2 osobami posiadającymi certyfikat instalatora Odnawialnych Źródeł Energii wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych oraz posiadającymi ważne badania do przeprowadzania prac na wysokości.

Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji pod warunkiem spełniania przez jedną osobę powyższych warunków.

Wymagane przez Zamawiającego świadectwa kwalifikacyjne, badania oraz certyfikaty Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Osoby zatrudnione na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie wskazanych przez Zamawiającego świadectw kwalifikacyjnych, badań i certyfikatów, będą posiadały przedmiotowe pozwolenia przez cały okres realizacji umowy.

Wszystkie certyfikaty posiadane przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą być aktualne na dzień wyznaczony przez Zamawiającego, jako dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 112 ust.1 pkt 4) ustawy PZP.
Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego.
Ilekroć wymaga się określonych uprawnień dla osób zdolnych do wykonania zamówienia rozumie się przez to również odpowiadające ważne uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonej działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z roku 2016 poz. 65 z późn. zm.).

UWAGA! Osoby wskazane przez Wykonawcę na spełnienie warunku udziału w postępowaniu muszą być tymi samymi osobami, które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotowego zamówienia.

Wszystkie wymagane dla realizacji projektu prace instalacyjne/wdrożeniowe/konfiguracyjne (z wyjątkiem prac projektowych) muszą być wykonywane w siedzibie Zamawiającego, przez zespół specjalistów, których certyfikaty i doświadczenie Wykonawca wskazał w ofercie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Numeracja zgodna z SWZ, ROZDZIAŁ X :
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
A. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postepowania:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Numeracja zgodna z SWZ ROZDZIAŁ X:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
B. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz stanowi załącznik 6 do SWZ.
2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz stanowi załącznik 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Numeracja zgodna z SWZ ROZDZIAŁ XI:
1) Formularz asortymentowo-cenowy- Załącznik nr 3 do SWZ oraz Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych– Załącznik nr 3a do SWZ - Załączniki nie podlegają uzupełnieniu
2) karty katalogowe, certyfikaty, aprobaty proponowanych rozwiązań w celu potwierdzenia wykazanych w ofercie (tabelach) danych, w szczególności dla oceny kryterium: Ocena techniczna. Dane do oceny w ramach kryterium oceny ofert należy w dostarczonych dokumentach jednoznacznie wskazać przez ich wyraźne oznaczenie.
1) ważny certyfikat zgodności z normą EN/ISO 14001 dotyczącą zarządzania środowiskowego lub równoważnego, potwierdzającego zastosowanie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy EN/ISO 14001 w celu uzyskania dodatkowych punktów w ramach kryteriów oceny ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Rozdział XI ust.1 pkt.2 SWZ: 2) karty katalogowe, certyfikaty, aprobaty proponowanych rozwiązań w celu potwierdzenia wykazanych w ofercie (tabelach) danych, w szczególności dla oceny kryterium: Ocena techniczna (o ile nie służą one potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert) .

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Numeracja zgodna z SWZ, Rozdział XIII: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ: §11:
3. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
a) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Strony nie miały wpływu na ich wystąpienie;
b) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku, gdy jej terminowe zakończenie przez Wykonawcę jest niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 5 niniejszej umowy,
d) przejścia praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na następców prawnych, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy,
e) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy,
f) w przypadku gdy na skutek potrzeb / przyczyn leżących po stronie Zamawiającego spowodowanych koniecznością zachowania bieżącego funkcjonowania całego szpitala lub poszczególnych oddziałów nastąpi przerwa w realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia.
g) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług i/lub dostaw.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ad. 2.14: Zamawiający zamierza ubiegać się o finansowanie projektu z:
Tytuł projektu: „Wdrożenie zrównoważonej energii: Instalacja fotowoltaiczna dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”.
Realizacja projektu w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze europejskie na transformację Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe.
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.


Numeracja zgoda z SWZ: IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp. i art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. 2022 poz. 835).
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp oraz zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. 2022 poz. 835).

Numeracja zgoda z SWZ: V. WIZJA LOKALNA
1. Przed przygotowaniem i złożeniem oferty zaleca się odbycie przez wykonawcę wizji lokalnej przyszłego miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia. Odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe, ale zalecane ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia.
2. Odbycie wizji lokalnej jest możliwe w terminie od dnia publikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia i najpóźniej na dzień roboczy przed datą składania i otwarcia ofert. Ewentualna wizja lokalna odbywać się będzie w godzinach 9.00 - 13.00.
3. Chęć odbycia wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest zgłosić za pośrednictwem Platformy, za pomocą której możliwa jest komunikacja z Zamawiającym lub za pomocą poczty elektronicznej zampubl@szpital.jaworzno.pl. Zgłoszenie musi zawierać nazwę Wykonawcy. Zamawiający na podstawie zgłoszenia wyznaczy Wykonawcy termin do odbycia wizji lokalnej, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem Platformy lub mailem.
Wizja lokalna odbędzie się pod nadzorem przedstawicieli ze strony Zamawiającego. Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcom wyjaśnień podczas wizji lokalnej. Wszelkie zapytania związane z zagadnieniami wynikającymi z wizji lokalnej mogą być kierowane do Zamawiającego wyłącznie zgodnie z postanowieniami SWZ. Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej na swój koszt i ryzyko.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.