eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szklarska Poręba › "Remont nawierzchni łącznika ul. Gimnazjalnej z ul. Odrodzenia w Szklarskiej Porębie".Ogłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Remont nawierzchni łącznika ul. Gimnazjalnej z ul. Odrodzenia w Szklarskiej Porębie".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO SZKLARSKA PORĘBA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821641

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Granitowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Szklarska Poręba

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-580

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757547715

1.5.8.) Numer faksu: 757547745

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: fundusze@szklarskaporeba.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szklarskaporeba.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Remont nawierzchni łącznika ul. Gimnazjalnej z ul. Odrodzenia w Szklarskiej Porębie".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f2f43d0-1893-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300415

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f2f43d0-1893-11ed-b950-8227d40187e8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl lub
ePUAPu oraz poczty elektronicznej.
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu e-zamówienia
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP – https://www.gov.pl.web/gov/warunki-korzystania). Wykonawca, przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z platformy e-Zamówienia , określone w w/w Regulaminie
oraz zobowiązuje się korzystając z platformy przestrzegając postanowień tego regulaminu.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na Platformie
e-zamówienia. Platforma jest dostępna dla każdego zalogowania użytkownika. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od
posiadanego na Platformie konta.
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Natomiast
w przypadku komunikacji z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wielkość plików przesyłanych
jednorazowo wynosi maksymalnie 20 MB (bez względu na ilość załączników).
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
Adres skrzynki podawczej Zamawiającego (Elektroniczna Skrzynka Podawcza): /SzklarskaPoreba/SkrytkaESP

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz. Urz.
UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Szklarskiej Poręby z siedzibą w Szklarskiej Porębie przy ul.
Granitowej 2;
2) w sprawach danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony
Danych na adres email: iod@szklarskaporeba.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont nawierzchni żwirowych dróg gminnych tłuczniem na terenie
Miasta Szklarska Poręba” w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych – w celu realizacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, tj. wyboru
najkorzystniejszej oferty;
b) zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym administrator zobowiązany jest lub może
przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa – w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – jak również inne podmioty
zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku praw prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej oraz
podmioty przetwarzające, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych;
5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez administratora
w formie elektronicznej i papierowej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe przetwarzane w celu:
a) o którym mowa w pkt 3 lit. a, mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego – zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą 2. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje remont drogi - obecnie o nawierzchni szutrowej od nawierzchni asfaltowej w ulicy Gimnazjalnej do nawierzchni asfaltowej w ulicy Odrodzenia wraz powierzchnią naprawy muru oporowego wzdłuż drogi o powierzchni ok 10 m2 w Szklarskiej Porębie poprzez ułożenie kostki brukowej betonowej/granitowej, ograniczonej krawężnikiem betonowym 15/30/100 cm wyniesionym 12 cm ponad nawierzchnię jezdni po jednej stronie oraz obniżonego do 4 cm ponad nawierzchnię po drugiej stronie. Powierzchnia planowanej inwestycji : około 350 m 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.
2. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie następującego kryterium oceny ofert:
1)Kryterium I – CENA – 60 pkt;
2) Kryterium II – TERMIN REALIZACJI – 20 pkt ;
3) Kryterium III – GWARANCJA - 20

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie przewiduje
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie przewiduje podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

art. 454-455 ustawy pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Urząd Miejski , ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poreba

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.