eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmża › Remont mogiły zbiorowej cywilnych ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej - Pomnik Walki i Męczeństwa w ChełmżyOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont mogiły zbiorowej cywilnych ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej - Pomnik Walki i Męczeństwa w Chełmży

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO CHEŁMŻA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Józefa Hallera 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełmża

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-140

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 675 22 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.chelmza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.chelmza.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont mogiły zbiorowej cywilnych ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej - Pomnik Walki i Męczeństwa w Chełmży

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b704928a-1717-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300338

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ), w tym m. in.: Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 – 2 niniejszej SWZ (odpowiednio: Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami i Sposób oraz termin składania ofert) oraz w rozdziale II podrozdziale 11 niniejszej SWZ (Sposób przygotowania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ), w tym m. in.: Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKM.271.1.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi realizacja prac konserwatorsko- restauratorskich przy Pomniku Walki i Męczeństwa w Chełmży przy ul. Chełmińskiej w Chełmży.
Zakres rzeczowy realizacji niniejszego zadania obejmuje w szczególności wykonanie prac/ czynności określonych w:
- dokumentacji badań konserwatorskich i projektu prac konserwatorsko- restauratorskich przy pomniku Walki i Męczeństwa w Chełmży, zgodnie z którą m. in.:
„Głównym celem prac jest poprawa stanu technicznego pomnika wraz z otaczającym go kamienno-ceglanym murem. Kolejnym krokiem powinno być przywrócenie pomnikowi wartości estetycznych i ekspozycyjnych zgodnych z autorskim założeniem. Wszystkie cele wymagają przeprowadzenia prac o charakterze konserwatorsko-restauratorskim. W przypadku pomnika konieczne jest usuniecie wszelkich wtórnych nawarstwień, które w sposób znaczący wpływają na pogorszenie stanu zachowania i obniżenie estetyki obiektu. W przypadku muru należy w pierwszej kolejności ustabilizować partie fundamentów w miejscu osunięcia. Następnie wykonać pełne przemurowanie tego fragmentu przy wykorzystaniu pierwotnego budulca. Odrębnym zagadnieniem jest zagospodarowanie terenu wokół pomnika wraz z wyeksponowaniem dwóch kwater z pochówkami. Prace powinny obejmować wymianę uszkodzonej kostki brukowej, uporządkowanie tablic pamiątkowych, aranżację pochówków z zamieszczeniem tablicy informacyjnej.”;
- projekcie aranżacji terenu Pomnika Walki i Męczeństwa w Chełmży, zgodnie z którym m. in.:
„Realizacja założeń zawartych w niniejszym projekcie jest ściśle powiązana z przeprowadzeniem prac konserwatorsko-restauratorskich przy pomniku wraz z ogrodzeniem. Projekt zakłada usunięcie istniejącej chodnikowej kostki betonowej oraz niwelację terenu umożliwiającą właściwe odprowadzenie wody opadowej z terenu pomnika. Zaprojektowane zostały trzy ciągi komunikacyjne. Pierwszy biegnący w kierunku pomnika, drugi równoległy do ulicy oraz trzeci biegnący wzdłuż północnego muru ogrodzeniowego. Celem utworzenia dodatkowych dwóch ciągów komunikacyjnych było stworzenie miejsca dla odwiedzających pragnących uczcić pamięć ofiar poprzez złożenie kwiatów lub zniczy pod płytami nagrobnymi lub tablicami inskrypcyjnymi. Tablice inskrypcyjne znajdujące się obecnie na ścianie wschodniej muru, w okolicy pomnika lub na samym pomniku stanowią element wtórny dla obiektu, który został objęty opieką konserwatorską. Jednakże posiadają one niezwykle wysoką wartość dla rodzin osób pochowanych w tym miejscu. W związku z tym zdecydowano się pozostawić wszystkie tablice na terenie obiektu i umieścić je w sposób uporządkowany na północnej ścianie muru ogrodzeniowego. Ponadto na terenie pomnika znajdują się pochówki ofiar II wojny światowej zlokalizowane w dwóch kwaterach po obu stronach chodnika. (…) Dlatego stworzona aranżacja zakłada usytuowanie czterech granitowych płyt nagrobnych w miejscu lokalizacji kwater pochówkowych oraz umieszczenie tablicy upamiętniającej zawierającej informację o wszystkich ofiarach pochowanych w tym miejscu. Na pozostałej powierzchni zaprojektowano teren zielony. Podczas wybierania roślin zwrócono uwagę aby były to gatunki zimozielone, odporne na niekorzystne warunki pogodowe oraz niewymagające częstej i pracochłonnej pielęgnacji. Ważne było również to aby nie miały one negatywnego wpływu na substancję zabytkową obiektu, a także aby w miarę rośnięcia nie przysłoniły pomnika.”;
- projekcie budowlanym dot. naprawy muru okalającego pomnik, zgodnie z którym m. in.:
do realizacji przyjęto wariant I zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, który zakłada w szczególności „rozbiórkę wieńca betonowego oczepowego z odsadzkami okapowymi; rozbiórkę fragmentów narożnikowych muru; odtworzenie narożników muru ze wzmocnieniem ich poprzez zamurowanie w fugach poziomych( co droga fuga) prętów-kotew spiralnych 6mm; wykonanie wieńca oczepowego na całej długości muru.”;
- decyzji nr ZN/241/2022 z dn. 02.08.2022 r. Kujawsko- Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym w szczególności w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonywania przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (zgodnie z warunkami wskazanymi w przedmiotowej decyzji, w formie oraz zakresie określonym w niniejszej decyzji);
- piśmie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego BW.III.5230.91.2022.MK z dn. 19 lipca 2022 r. w zakresie wytycznych dot. tablicy informacyjnej (koszty związane z zamówieniem, dostawą i montażem ponosi Wykonawca w ramach skalkulowanej wyceny oferty);
- piśmie Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa BUWIII-913-189(2)/22z dn. 14.07.2022 r. w zakresie dostosowania napisu upamiętniającego do treści wskazanej w niniejszym piśmie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212314-0 - Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45453100-8 - Roboty renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający może udzielić zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca może zrealizować zamówienie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu podobnych usługi/roboty budowlane, zgodnych z przedmiotem zamówienia (w tym m. in.: prace konserwatorskie, restauratorskie, prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz całkowita wartość tego zamówienia nie przekroczy 20,00% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ), w tym m. in.: Ocenie zostaną poddane cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, okres gwarancji i rękojmi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e, zgodnie z poniższym:
d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
d1) skieruje (w tym: dysponuje lub będzie dysponował) przynajmniej jedną osobę do realizacji zamówienia, uczestniczącą i odpowiedzialną za jego realizację i spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Kujawsko- Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN/241/2022 z 02.08.2022 r.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych, w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym w dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań, materiałów, urządzeń, innych elementów, do oferty należy wówczas dostarczyć ich zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 1A do SWZ wraz z dowodami świadczącymi o ich równoważności (rozdział II podrozdział 2 niniejszej SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58–60 ustawy Pzp). W takim przypadku: - Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Uwaga -Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej wspólnicy obowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. -Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Powyższe oznacza, że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać łącznie, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 117 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ), w tym w szczególności z załącznikiem nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 07:45

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę, dalej „wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 09:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.