eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Antonikach - etap IIOgłoszenie z dnia 2023-07-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Antonikach – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubaczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jasna 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lubaczow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminalubaczow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Antonikach – etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20305ea5-0466-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00300069

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017627/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Antonikach - etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249991

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 241795,49 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

12.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Antonikach – etap II
Zakres robót obejmuje m.in.:
a) tynkowanie
b) kładzenie i wykładanie podłóg, posadzek, ścian
c) roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
d) roboty elewacyjne
e) roboty drogowe
f) roboty remontowe i renowacyjne
g) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
h) roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
i) roboty w zakresie burzenia
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z zapisami decyzji pozwolenia na budowę nr 153/2020 z dnia 02-04-2020 r.

12.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45233140-2 - Roboty drogowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45421131-1 - Instalowanie drzwi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 280500,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 280500,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 280500,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U.P. Master Stanisław Cygan

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7931147418

7.3.4) Miejscowość: Krowica Sama

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 280500,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-29

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.