eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Prace projekt. oraz roboty budowlane remontowe zewn. ramp rozładunkowych ze schodami, przy bud. magazyn. 104, 105,106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 119 w kompl. Stawy w formule zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Prace projekt. oraz roboty budowlane remontowe zewn. ramp rozładunkowych ze schodami, przy bud. magazyn. 104, 105,106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 119 w kompl. Stawy w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261 517 714

1.5.8.) Numer faksu: 261 519 536

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace projekt. oraz roboty budowlane remontowe zewn. ramp rozładunkowych ze schodami, przy bud. magazyn. 104, 105,106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 119 w kompl. Stawy w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5fd8f397-f3b0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299979

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041860/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont ramp "zaprojektuj i wybuduj" (10 budynków)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224029/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 36/22/P

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4665268,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1
Prace projektowe oraz roboty budowlane remontowe zewnętrznych ramp rozładunkowych wraz ze schodami, przy
budynkach magazynowych nr 104, 105, 106, 107, 108 w kompleksie wojskowym Stawy, realizowane w formule „zaprojektuj
i wybuduj”.
Zadanie nr 1 obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont zewnętrznej rampy rozładunkowej wraz z schodami, przy budynku
magazynowym nr 104,
i adaptacja projektu na budynki magazynowe nr 105, 106, 107, 108 (na każdy budynek oddzielnie) oraz roboty budowlane
remontowe zewnętrznych ramp rozładunkowych wraz ze schodami, przy budynkach magazynowych nr 104, 105, 106, 107,
108 w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
2. Zakres i warunki wykonania zamówienia, określają szczegółowo:
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – załącznik nr 7 do SWZ;
2) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik Nr 8 do SWZ;
3) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
4) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
- załącznik Nr 5 do SWZ.
Zakres robót podlegających wykonaniu w ramach niniejszego zamówienia obejmuje również roboty nie ujęte w
dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia z uwzględnieniem wymagań warunków technicznego
wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również ich wykonania zgodnie
z normami i obowiązującymi przepisami. W warunkach wynagrodzenia ryczałtowego ryzyko nieuwzględnienia wszystkich
prac wymaganych dla realizacji całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem tego przedmiotu dokonanym przez
Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera – załącznik Nr 8 do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt.
Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej.
Obecność na wizji lokalnej nie jest wymagana dla złożenia oferty.
Zainteresowani wizją lokalną Wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 4 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 do
kompleksu wojskowego Stawy, 08-530 Dęblin, ul. Stawska, (brama główna - biuro przepustek).
Z osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie wizji lokalnej można skontaktować się pod numerem
telefonu: tel. 261 105 317.
Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w całym okresie realizacji
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie
realizacji zamówienia - prace fizyczne - na terenie budowy w zakresie remontu ramp rozładunkowych wraz ze schodami,
przy budynkach magazynowych w kompleksie wojskowym Stawy, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy:
czynności związane z robotami rozbiórkowymi; czynności związane z robotami remontowymi
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, których
wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy:
wszelkie czynności - prace fizyczne - na terenie budowy przy robotach budowlanych w zakresie remontu zewnętrznych
ramp rozładunkowych wraz z schodami, przy budynkach magazynowych nr 104, 105, 106, 107, 108 (zadanie nr 1) w
kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
Zamawiający nie wymaga, aby osoby te – pełniące nadzór nad personelem bezpośrednio realizującym przedmiot
zamówienia po stronie Wykonawcy, były zatrudniona na podstawie umowy o pracę (wymóg zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę nie dotyczy czynności kierowania robotami oraz projektowania robót – pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie – wykonywanych przez wymaganego: kierownika budowy oraz projektanta).
Wynagrodzenie z tytułu niniejszego zamówienia będzie miało formę ryczałtu.
Wykonawca zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Pzp może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takim
przypadku zamawiający zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie - w formularzu
ofertowym (załączniku Nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz
podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane,
zainstalowane urządzenia oraz użyte do wykonania robót materiały i wyroby budowlane/urządzenia (zgodnie z deklaracją
Wykonawcy w formularzu ofertowym). Gwarancja liczona jest od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń przez strony.
Przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem,
potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie
czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie
czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, a przed przystąpieniem do
realizacji umowy, zobowiązuje się pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy
i naliczenia Wykonawcy kary umownej, dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane
oraz aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego:
- Projektanta - posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie projektowania w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej,
- Kierownika budowy - posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami.
15. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz dostarczenia
Zamawiającemu nie później niż
w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy:
1) opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności, włączającej do ochrony również:
a) odpowiedzialność kontraktową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
b) czyste straty finansowe, a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę co
najmniej 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
2) opłaconej polisy ubezpieczenia placu budowy od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych).
Wykonawca na cele socjalne i technologiczne będzie korzystał
z własnej wody dostarczonej w pojemnikach na plac budowy. Energia elektryczna: Wykonawca będzie korzystał z własnego
źródła energii.
zadanie nr 1 i zadanie nr 2
- opracowanie dokumentacji projektowej;
- wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu zewnętrznych ramp rozładunkowych wraz ze schodami przy budynkach
magazynowych
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i robót budowlanych remontowych w 2022
roku, w nieprzekraczalnym terminie 130 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy oraz zgłosić na piśmie gotowość robót
budowlanych do odbioru końcowego z określeniem daty zakończenia robót budowlanych (zgłoszenie należy złożyć w
Kancelarii Zamawiającego tj. 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie).
Roboty budowlane remontowe zewnętrznych ramp rozładunkowych wraz ze schodami, przy budynkach magazynowych nr
104, 105, 106, 107, 108, w kompleksie wojskowym Stawy powinny być wykonywane w godzinach: od godziny 7:00 do 15:00
od poniedziałku do piątku, potrzebę realizacji robót w dni robocze po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy należy
zgłaszać co najmniej 3 dni (trzy dni) przed rozpoczęciem prac, pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę robót do
Kierownika Składu Stawy, 3 RBLog Kraków, 08-530 Dęblin, podając imiennie osoby oraz rodzaj sprzętu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 2332634,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2
Prace projektowe oraz roboty budowlane remontowe zewnętrznych ramp rozładunkowych wraz ze schodami, przy
budynkach magazynowych nr 109, 110, 117, 118, 119 w kompleksie wojskowym Stawy, realizowane w formule „zaprojektuj
i wybuduj”.
Zadanie nr 2 obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont zewnętrznej rampy rozładunkowej wraz z schodami, przy budynku
magazynowym nr 109, oraz adaptacja projektu na budynki magazynowe nr 110, 117, 118, 119 (na każdy budynek
oddzielnie) oraz roboty budowlane remontowe zewnętrznych ramp rozładunkowych wraz ze schodami, przy budynkach
magazynowych nr 109, 110, 117, 118, 119 w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa
Szkolnego w Dęblinie”.
2. Zakres i warunki wykonania zamówienia, określają szczegółowo:
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – załącznik nr 7 do SWZ;
2) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik Nr 8 do SWZ;
3) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
4) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
- załącznik Nr 5 do SWZ.
Zakres robót podlegających wykonaniu w ramach niniejszego zamówienia obejmuje również roboty nie ujęte w
dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia z uwzględnieniem wymagań warunków technicznego
wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również ich wykonania zgodnie
z normami i obowiązującymi przepisami. W warunkach wynagrodzenia ryczałtowego ryzyko nieuwzględnienia wszystkich
prac wymaganych dla realizacji całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem tego przedmiotu dokonanym przez
Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera – załącznik Nr 8 do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt.
Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej.
Obecność na wizji lokalnej nie jest wymagana dla złożenia oferty.
Zainteresowani wizją lokalną Wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 4 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 do
kompleksu wojskowego Stawy, 08-530 Dęblin, ul. Stawska, (brama główna - biuro przepustek).
Z osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie wizji lokalnej można skontaktować się pod numerem
telefonu: tel. 261 105 317.
Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w całym okresie realizacji
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie
realizacji zamówienia - prace fizyczne - na terenie budowy w zakresie remontu ramp rozładunkowych wraz ze schodami,
przy budynkach magazynowych w kompleksie wojskowym Stawy, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy:
czynności związane z robotami rozbiórkowymi; czynności związane z robotami remontowymi
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, których
wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy:
wszelkie czynności - prace fizyczne - na terenie budowy przy robotach budowlanych w zakresie remontu zewnętrznych
ramp rozładunkowych wraz z schodami, przy budynkach magazynowych nr 109, 110, 117, 118, 119 (zadanie nr 2) w
kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
Zamawiający nie wymaga, aby osoby te – pełniące nadzór nad personelem bezpośrednio realizującym przedmiot
zamówienia po stronie Wykonawcy, były zatrudniona na podstawie umowy o pracę (wymóg zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę nie dotyczy czynności kierowania robotami oraz projektowania robót – pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie – wykonywanych przez wymaganego: kierownika budowy oraz projektanta).
Wynagrodzenie z tytułu niniejszego zamówienia będzie miało formę ryczałtu.
Wykonawca zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Pzp może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takim
przypadku zamawiający zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie - w formularzu
ofertowym (załączniku Nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz
podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane,
zainstalowane urządzenia oraz użyte do wykonania robót materiały i wyroby budowlane/urządzenia (zgodnie z deklaracją
Wykonawcy w formularzu ofertowym). Gwarancja liczona jest od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń przez strony.
Przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem,
potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie
czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie
czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, a przed przystąpieniem do
realizacji umowy, zobowiązuje się pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy
i naliczenia Wykonawcy kary umownej, dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane
oraz aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego:
- Projektanta - posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie projektowania w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej,
- Kierownika budowy - posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami.
15. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz dostarczenia
Zamawiającemu nie później niż
w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy:
1) opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności, włączającej do ochrony również:
a) odpowiedzialność kontraktową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
b) czyste straty finansowe, a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę co
najmniej 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
2) opłaconej polisy ubezpieczenia placu budowy od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych).
Wykonawca na cele socjalne i technologiczne będzie korzystał
z własnej wody dostarczonej w pojemnikach na plac budowy. Energia elektryczna: Wykonawca będzie korzystał z własnego
źródła energii.
zadanie nr 1 i zadanie nr 2
- opracowanie dokumentacji projektowej;
- wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu zewnętrznych ramp rozładunkowych wraz ze schodami przy budynkach
magazynowych
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i robót budowlanych remontowych w 2022
roku, w nieprzekraczalnym terminie 130 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy oraz zgłosić na piśmie gotowość robót
budowlanych do odbioru końcowego z określeniem daty zakończenia robót budowlanych (zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego tj. 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie).
Roboty budowlane remontowe zewnętrznych ramp rozładunkowych wraz ze schodami, przy budynkach magazynowych nr
109, 110, 117, 118, 119, w kompleksie wojskowym Stawy powinny być wykonywane w godzinach: od godziny 7:00 do 15:00
od poniedziałku do piątku, potrzebę realizacji robót w dni robocze po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy należy
zgłaszać co najmniej 3 dni (trzy dni) przed rozpoczęciem prac, pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę robót do
Kierownika Składu Stawy, 3 RBLog Kraków, 08-530 Dęblin, podając imiennie osoby oraz rodzaj sprzętu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 2332634,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2736135,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4920000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2736135,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiebiorstwo Budowlane "PINBUD" Ryszard Pinkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 430989601

7.3.3) Ulica: ul. Jana Kochanowskiego 15

7.3.4) Miejscowość: Janowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 24-123

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty projektowe

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2736135,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2736135,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4920000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2736135,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane „PIN-BUD” Ryszard Pinkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 430989601

7.3.3) Ulica: ul. Jana Kochanowskiego 15

7.3.4) Miejscowość: Janowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 24-123

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty projektowe

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2736135,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.