eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koneck › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy KoneckOgłoszenie z dnia 2021-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Koneck

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koneck

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866436

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Włodzimierza Lubańskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Koneck

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-702

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542722302

1.5.8.) Numer faksu: 542722302

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugkoneck@koneck.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koneck.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Koneck

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f818bbc5-55fd-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299748

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koneck

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koneck

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia
ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Gmina Koneck informuje, że Wójt Gminy Koneck jest administratorem Państwa danych osobowych w siedzibie Urzędu Gminy w Konecku ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87 – 702 Koneck. Inspektorem danych osobowych jest Mirosława Kaźmierczak, kontakt tel.: +48 531 408 383, mail: rodo_ugkoneck@koneck.eu.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr BI.271.9.2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa PZP”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6) konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
osobowych będzie również Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000335959, posiadającą NIP 7792363577, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Urząd Gminy Koneck prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
10) Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BI.271.9.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Koneck.

2. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC
2.1. Dane ogólne
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie gminy Koneck w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi w trakcie realizacji umowy przepisami. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

2.2. Dane szczegółowe
Charakterystyka gminy:
1) wielkość gminy – 68 km2
2) liczba osób zamieszkałych teren gminy Koneck (wg złożonych deklaracji) – 2548
3) ilość odpadów zebranych przez Wykonawcę w ramach udzielonego zamówienia publicznego w poprzednich latach na terenie gminy:
a) za rok 2020:
20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne – 457,84 Mg
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe – 57,59 Mg
15 01 07 – opakowania ze szkła – 39,15 Mg
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 19,82 Mg
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury – 1,88 Mg
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji – 0,86 Mg
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji – 38,66 Mg
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 0,30 Mg
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe – 1,60 Mg
b) za rok 2021 (od 01 stycznia do 30 września 2021 r.)
20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne – 99,09 Mg
15 01 07 – opakowania ze szkła – 52,31 Mg
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury – 11,75 Mg
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji – 72,97 Mg
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe -52,32 Mg
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe – 22,22 Mg
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 103,06

Ilość wytwarzanych na terenie gminy Koneck odpadów, na terenach nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniających ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców. Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne dla Wykonawcy.

4) Liczba miejscowości – 22
5) Liczba nieruchomości na terenie Gminy Koneck, z których będą odbierane odpady komunalne – 819 (stan na dzień 15 października 2021 r.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z kryteriami ocen przyjętymi w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Koneck, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.).
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
1.3.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1.4.1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimalnej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) brutto każda.
1.4.2. dysponują sprzętem specjalistycznym do odbioru i transportu odpadów, tj. co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez frakcji kompaktującej. Pojazdy wykorzystywane przy świadczeniu usług składających się na przedmiot zmówienia muszą spełnić wymagania określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym wymagania stawiane pojazdom służącym do odbioru odpadów komunalnych określone w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnych wymagań z zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122). Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne, określone przepisami o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.). W przypadku awarii pojazdów należy zabezpieczyć pojazd zastępczy, aby zachować ciągłość odbioru odpadów komunalnych.
1.4.3. posiadają bazę transportowo-magazynową, zlokalizowaną na terenie gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy, spełniającej wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych, ochrony środowiska oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Wykonawca jest zobowiązany do podania adresu bazy transportowo – magazynowej w celach identyfikacyjnych.
1.4.4. dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: obsługiwanie pojazdów do zbierania odpadów komunalnych – 1 osoba, odbieranie odpadów od mieszkańców oraz załadunek i wyładunek odpadów – 2 osoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia należytego wykonania usług bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty(załącznik nr 5 do SWZ).
b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (załącznik nr 5a do SWZ).
c) Oświadczenie dotyczące posiadania bazy transportowo – magazynowej (zgodnie z załącznikiem nr 5b do SWZ).
d) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ:
• obsługiwanie pojazdów do zbierania odpadów komunalny – 1 osoba,
• odbieranie odpadów od mieszkańców oraz załadunek i wyładunek odpadów – 2 osoby.
4. Opłacony dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowania albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których nowa w Rozdziale X SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak postaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składy każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) Jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmian wymienionych poniżej:
a) zmiana stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy – w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian. Każda ze stron, może zwrócić się do drugiej o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
2) Jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy,
a spowodowana będzie zmianą stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie);
3) Jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą (niezależną od Wykonawcy i Zamawiającego) uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koneck

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.