eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Kawęczyn › "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Podfranciszkany i Franciszkany" - etap IIIOgłoszenie z dnia 2021-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Podfranciszkany i Franciszkany” – etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowy Kawęczyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148383

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowy Kawęczyn

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Kawęczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-115

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugkaweczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkaweczyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugkaweczyn.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Podfranciszkany i Franciszkany” – etap III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3520fad-28f9-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299681

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00015075/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Podfranciszkany i Franciszkany” – etap III

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00230225/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.3.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1420958,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Podfranciszkany i Franciszkany” – etap III. Zamówienie realizowane jest z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane,
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków,
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji,
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Lokalizacja:

Obręb 07 Franciszkany: dz. nr 126, 128, 130, 131, 132, 238, 134, 241, 136, 137, 138, 140/1, 185, 125
Obręb 030 Strzyboga: dz. nr: 279, 254, 256, 257, 259/1, 258, 261, 262/2, 263, 264, 265, 267/3, 171, 272, 273/1, 273/3, 275/1, 275/2, 276, 277/1, 278/5, 278/4.

Zakres prac:
 budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 200 mm długości 2.787,50 m,
 odgałęzienia w ramach pasów drogowych – 32 szt. z rur PVC śr. 160 mm długości 127,00 m,
 rurociągi tłoczne z rur PE śr. 110 mm o długości 1.738,50 m;
 pompownie ścieków – 1 szt.;
 odbudowa dróg po robotach – jak nawierzchnie istniejące;
 drogi o nawierzchni ziemnej umocnić warstwą pospółki grubości 15 cm na szer. 3,0 m;
 pobocza umocnić destruktem lub kruszywem łamanym 0-31,5 mm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymogi zamawiającego i warunki wykonania określają: specyfikacja warunków zamówienia, wzór umowy, szczegółowa specyfikacja techniczna, STWOiR, dokumentacja projektowa, przedmiar robót. Dokumentacja projektowa stanowi zał. Nr 11 do SWZ.

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści Opis przedmiotu zamówienia, STWiORB, Formularzu cenowym, wzorze umowy, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne co zaproponowane przez Zamawiającego.
Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.

W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.

Wykonawca, który oferuje metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest tę równoważność wykazać. Stosownie do punktu 35 Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2018-07-12, C-14/17, w tym celu wymaga się złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów i oświadczeń potwierdzających np. karty katalogowe / specyfikacje techniczne / opisy itp.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje iż „Rozszerzenie okresu gwarancji jakości stanowi jedno z kryterium oceny oferty”

Obowiązki wykonawcy.
1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym oraz właściwymi zarządcami dróg projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz przedłożenia zamawiającemu harmonogramu robót uwzględniającego: zakres rzeczowy, termin wykonania robót, wartość robót brutto.
2 Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów/odpadów.
3 W przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na terenie prowadzonych robót wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowego ich usunięcia w sposób docelowy i skuteczny.
4 Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili zrealizowania przedmiotu umowy wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie objętym robotami oraz zapewni ochronę znajdującego się tam mienia.
5 Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, wykonawca na swój koszt, w sposób docelowy i skuteczny, w trybie natychmiastowym, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawianej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem szkody.
6 Wykonawca zobowiązany jest do:
a. prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska,
b. prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę gleby, ziemi, powietrza i stanu akustycznego środowiska oraz w sposób zabezpieczający przed awariami.
7 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót i przyległym, w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1625454,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3321000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1625454,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK Łukasz Sowik 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 19A NIP: 835-152-49-51 REGON: 101053053

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: : Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi, Kanalizacja Tadeusz Sowik 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zielona 2 NIP: 835-100-16-73 REGON: 750012123

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8351001673

7.3.3) Ulica: ul. Katowicka 19A

7.3.4) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

7.3.5) Kod pocztowy: 96-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1625454,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-09-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.