eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Druk i dostawa publikacji Jadwigi Wielgut - Walczak "Jedyna taka w Polsce ..." dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieOgłoszenie z dnia 2021-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Druk i dostawa publikacji Jadwigi Wielgut - Walczak „Jedyna taka w Polsce …” dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6750007570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Matejki 13

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-157

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@asp.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-14f882ec-4cf2-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i dostawa publikacji Jadwigi Wielgut - Walczak „Jedyna taka w Polsce …” dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14f882ec-4cf2-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299679

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000104/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Druk i dostawa publikacji Jadwiga Wielgut-Walczak, Jedyna taka w Polsce…

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00281650/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP-3942-59/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 13100,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Druk i dostawa publikacji Jadwigi Wielgut - Walczak „Jedyna taka w Polsce …” dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
2. Druk w.w. publikacji będzie realizowany na materiałach własnych Wykonawcy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
1) niezbędne czynności przygotowawcze,
2) druk, oprawę publikacji zgodnie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
3) dostawę nakładu rozumianą jako transport wydrukowanych książek (wraz z wniesieniem we wskazane miejsca w budynku) do siedziby: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – Magazyn, 33-332 Kraków, ul. Piłsudskiego 21.
5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ i objąć ofertą cały zakres przedmiotu zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ, w tym załączniku nr 1 - OPZ, bądź nie spełniające wymaganego minimalnego poziomu jakości, zostaną odrzucone.
5. Odbiór wydrukowanego nakładu książki objętej zamówieniem, będzie się odbywał w momencie jego wydania upoważnionemu do odbioru pracownikowi Zamawiającego i zostanie potwierdzony jego podpisem na protokole odbioru.
Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiającego braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu zamówienia.
6. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
7. Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy
8. Zamawiający informuje, iż nie dokonał podziału zamówienia na części w niniejszym postępowaniu bowiem przedmiot zamówienia (druk nakładu jednej publikacji) w tym postepowaniu stanowi integralną całość i nie da się go podzielić na odrębne zamówienia. Jest to jednak zamówienie udzielane w częściach, a przedmiotem odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia są kolejne publikacje wydawane przez ASP. Brak podziału na części w postępowaniu nie wpływa na konkurencję. Zamówienie jest o wartości nieprzekraczającej progów UE i z dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego wynika, iż o podobne zamówienia ubiegają się wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa, tak więc zakres zamówienia jest dostosowany do potrzeb sektora MŚP bez konieczności dalszego rozdrabniania zakresu zamówienia.

Wobec powyższego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w przypadku podania przez Zamawiającego w SWZ, bądź załącznikach do SWZ, nazw materiałów lub znaków towarowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, jednak o parametrach techniczno - jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki materiałów wymienionych w specyfikacji druku - opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ. (jeśli dotyczy) Wykonawca oferując materiał równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanego przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ materiału (papieru).
W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością materiałów Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań.
10. Podwykonawcy
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2) Zamawiający nie korzysta z przewidzianego w art. 121 Ustawy uprawnienia i nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań
3) W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców (zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp).
4) Brak wskazania w ofercie, zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom będzie uznany jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia.
5) Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
11. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę bądź Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1320 ze zmianami), osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: obsługa maszyn drukujących. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 22 § 1(2) Kodeksu pracy: „nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy”. Oznacza to, że jeżeli praca jest wykonywana w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę oraz pod jego kierownictwem, to należy stosować umowę o pracę. Postawienie warunku zatrudnienia personelu na podstawie umowy o pracę przez Zamawiającego jest uzasadnione, ponieważ przedmiotem niniejszego zamówienia są czynności, których wykonywanie odpowiada warunkom wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Uwaga: Powyższy wymóg nie dotyczy składających ofertę: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiążą się do osobistego świadczenia usług oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia usług na rzecz spółki.
12. Sposób dokumentowania zatrudniania na umowę o pracę przez Wykonawcę (Podwykonawcę) oraz sposoby weryfikacji, w tym zakresie przez Zamawiającego, jak również sankcje z tytułu niespełnienia wymogów w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, szczegółowo uregulowano w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

13. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia. Zamawiający informuje, że:
1) nie zastrzega, by o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, o których mowa w art. 94 ust. 1 Pzp;
2) nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp;
3) nie wymaga i nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej;
4) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
5) nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego oraz nie wymaga i nie dopuszcza dołączenia katalogu elektronicznego do złożonej oferty;
6) nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej;
7) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
8) nie przewiduje wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP;
9) nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,
10) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
11) nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do godziny 10:30 dnia 2 grudnia 2021 roku, nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.
Wobec braku ofert w przedmiotowym postępowaniu spełniona jest, wskazana w art. 255 pkt 1) ustawy Pzp, przesłanka unieważnienia postępowania.

Mając na względzie powyższe okoliczności unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp jest w pełni uzasadnione.
Zgodnie z art. 254 pkt 2) postępowanie zostało zakończone unieważnieniem postępowania

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.