eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Sól › Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Sól na rok 2022"Ogłoszenie z dnia 2021-12-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Sól na rok 2022"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowa Sól

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 971237799

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Moniuszki 3A

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68/ 387 20 16

1.5.8.) Numer faksu: 68/ 387 32 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminanowasol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanowasol.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Sól na rok 2022"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbb20dcf-5547-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299678

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008258/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Sól na rok 2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminanowasol.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminanowasol.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w związku z tym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej. Szczegóły dotyczące złożenia oferty zostały opisane w Instrukcji dla Wykonawcy, znajdującej się w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”
3. Wykonawca w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego bezpłatnie rejestruje się lub loguje (w przypadku posiadania konta na platformie zakupowej), akceptuje warunki korzystania z platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://gminanowasol.ezamawiajacy.pl oraz uznaje go za wiążący.
4. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 24 godzin z wyłączeniem weekendów. W związku z tym, Zamawiający zleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty.
5. Szczegóły funkcjonowania platformy zakupowej zostały opisane w Instrukcji dla Wykonawcy.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy zakupowej, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego pod nr tel 48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9:00 – 17:00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej wynosi 2GB. Zalecany format plików to: .pdf, .doc, .docx, xls, .xlsx, .rft.
8. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych,
b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym,
c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku,
d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
a) w zakresie proceduralnym: Anna Prokop, tel. 68 888 62 26, e-mail: przetargi@gminanowasol.pl
b) w zakresie merytorycznym: Barbara Pach, tel. 68 888 62 19, e-mail: inwestycje.bp@gminanowasol.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Gmina Nowa Sól, ul. Moniuszki 3A, 67-100 Nowa Sól,
 dane osobowe wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym;
 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 71 ust. 1, art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność;
 obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani /Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Sól.
2. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik 2 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SWZ), w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
2) Zapłata za zakupiony towar nastąpi w maksymalnym terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, pod względem formalnym i merytorycznym. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii, względem ilości określonej przez Zamawiającego w dokumentach postępowania. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w dokumentach postępowania nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej wg cen określonych w umowie. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym, spowoduje odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego (zakupu większej ilości energii elektrycznej) spowodowanej zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru, określonych w załączniku numer 1 do umowy lub zwiększeniem liczby punktów poboru, Zamawiający skorzysta z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w wysokości do 15% zamówienia podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą - na podstawie kryteriów oceny ofert i ich wag (znaczenia) określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże spełnienie, warunków:
1) posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 716) ważną w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy okres obowiązywania Umowy jest dłuższy niż okres ważności ww. dokumentu Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) miesiące przed upływem ważności danego dokumentu dostarczyć zamawiającemu aktualny dokument lub oświadczenie o przedłużeniu ważności ww. dokumentu na okres obowiązywania Umowy.
b) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga załączenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:
1) Formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SWZ; formularz cenowy – załącznik nr 1.1.
2) Dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, informacji o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę (-y) właściwe umocowaną. Jeżeli oferta, w tym wszystkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę (-y) działającą (-e) na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo;
3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie - załącznik nr 3 do SWZ;
4) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – załącznik nr 4 do SWZ;
5) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – załącznik nr 7 do SWZ;
6) Upoważnienie dla osoby reprezentującej wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów.
Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik:
a) Pełnomocnictwo składa się w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa
lub
b) w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w postaci papierowej, składa się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania może dokonać również notariusz.
Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 58 ust. 2 ustawy (pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt VIII. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VIII. 1 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Treść wzoru umowy zawiera załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z § 10 wzoru umowy.
3.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminanowasol.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-13 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.