eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT w KoszalinieOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT w Koszalinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Partyzantów 15A

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-411

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.koszalin@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT w Koszalinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a89dd5f-0366-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299632

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068491/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się na nieruchomościach wchodzących w skład ZWRSP na terenie działania KOWR OT w Koszalinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/358610/slug/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej - pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania wskazanym w SWZ. Zapytania kierowane na adresy mailowe zamawiającego oraz skrzynkę ePUAP – nie będą rozpatrywane. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Opis sposobu rejestracji oraz czynności technicznych koniecznych do złożenia oferty lub innych dokumentów znajduje się w rozdziale XIII SWZ przedmiotowego postępowania - https://kowr.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452), określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar., pades, xades, .xls, .xlsx. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin
Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452), określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s; b) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; c) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0; d) włączona obsługa JavaScript; e) zainstalowany
program Acrobat Reader. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020r., poz. 2452), określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę
stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”
znajduje się w rozdziale XX SWZ przedmiotowego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KOS.WOP.260.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT w Koszalinie oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki: 60/22 i 60/23 obręb Stare Ludzicko, gmina Rąbino, 33/14 i 33/15 obręb 05 miasto Czaplinek, 24/1 obręb Świętosław, gmina Wałcz, 426/2 obręb Konikowo, gmina Świeszyno, 94/2 obręb Buszyno, gmina Polanów. Zakres prac koniecznych do wykonania obejmuje:
1) prace przygotowawcze;
2) wydobycie odpadów;
3) odsianie odpadów;
4) segregacja odpadów;
5) transport i utylizacja odpadów;
6) plantowanie terenu do poziomu terenu otaczającego;
7) umieszczenie na terenie nieruchomości tablic informujących o zakazie składowania śmieci.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni warunek jeśli posiada zezwolenie na zbieranie odpadów o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r. poz. 699) oraz wpis do Bazy Danych o Produktach, Opakowaniach i Gospodarce Odpadami (BDO).
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia. Wycofanie nieruchomości nastąpi poprzez złożenie oświadczenia woli, drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy. Oświadczenie o wycofaniu musi dotrzeć do Wykonawcy, pod rygorem nieważności, przed przystąpieniem Wykonawcy do rozpoczęcia prac na przedmiotowej nieruchomości. W przypadku o którym mowa powyżej, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie, za zrealizowaną usługę pomniejszone o wynagrodzenie za wycofaną nieruchomość, zgodnie z wyceną Wykonawcy zawartą w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zakresu prac o nowe nieruchomości, z których Wykonawca zobowiązuje się uprzątnąć nielegalnie składowane odpady. Zwiększenie zakresu prac, o którym mowa w powyżej nastąpi pod rygorem nieważności w formie aneksu, za wynagrodzeniem ustalonym i zaakceptowanym przez obie strony kontraktu.
W związku ze zwiększeniem zakresu prac strony mogą wprowadzić zmiany terminu realizacji umowy. Zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron oraz wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a nadto muszą być zgodne z art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, w tym dokonania niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, celem uwzględnienia w złożonej ofercie kosztów wszystkich robót i czynności, które są przewidziane do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.