eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turawa › Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2021/2022 na terenie Gminy Turawa.Ogłoszenie z dnia 2021-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2021/2022 na terenie Gminy Turawa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Turawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413320

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 39C

1.5.2.) Miejscowość: Turawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-045

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: +48774212012

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@turawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.turawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.turawa.pl/512/2632/przetargi.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2021/2022 na terenie Gminy Turawa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6822c7b-29db-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299605

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007279/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2021/2022 na terenie Gminy Turawa.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00226879/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BU.271.09.2021.AKG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2021/2022 na terenie Gminy Turawa.
2. Łączne zapotrzebowanie na olej opałowy w sezonie grzewczym waha się w granicy 60 000 litrów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości określonej w ust. 2 dostarczanego oleju w zależności od potrzeb uzależnionych warunkami atmosferycznymi oraz sytuacją związaną z Pandemia COVID-19 –wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.
4. Dostawa oleju odbywać będzie się etapami, w terminach wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego do następujących kotłowni olejowych:
1) Kotłownia Urzędu Gminy – 46-045 Turawa, ul. Opolska 39c;
2) Kotłownia Hali Sportowej – 46-045 Turawa, ul. Opolska 47A;
3) Kotłownia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie, ul. Kolanowska 4;

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 235422,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 247230,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 235422,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROŚ – SAWICKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 151376478

7.3.3) Ulica: ul. Przemysłowa 2

7.3.4) Miejscowość: Przystajń

7.3.5) Kod pocztowy: 42-141

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 235422,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-05-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.