eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w KrakowieOgłoszenie z dnia 2021-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mogilska 104

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-546

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.krakow@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kowr.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Wdrażanie i stosowanie instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afc9662b-2ff4-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299603

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016648/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wycena nieruchomości; usługi analiz i ekspertyz, wycen majątkowych i ocen stanu technicznego/Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej;

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00235163/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KRA.WOP.260.3.2021.EMI

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 353005,92 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 84020,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycen określających wartość rynkową nieruchomości, wymienionych i opisanych szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ (formularz cenowy).
Część 1 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatów: oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, olkuski, miechowski, krakowski, m. Kraków, proszowicki, wielicki, myślenicki, suski.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.5.5.) Wartość części: 100337,60 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycen określających wartość rynkową nieruchomości, wymienionych i opisanych szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ (formularz cenowy).
Część 2 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatu: dąbrowski, bocheński, brzeski, tarnowski, m. Tarnów, limanowski, m. Nowy Sącz, nowotarski, tatrzański, nowosądecki, gorlicki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.5.5.) Wartość części: 123141,60 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycen określających wartość rynkową nieruchomości, wymienionych i opisanych szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ (formularz cenowy).
Część 3 – usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie całego województwa małopolskiego (usługi specjalne)

4.5.3.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.5.5.) Wartość części: 129526,72 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 84020,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 84020,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 84020,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO – Krzysztof Sowiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 862-159-35-84

7.3.3) Ulica: Ul. Prof. W. M. Bartla 19G/49

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-389

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 84020,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne:
Dla Części 2 została złożona tylko jedna oferta, która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 2 Pzp - „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: „wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”. W przedmiotowym postępowaniu dla Części 2 zostały spełnione przesłanki z art.255 pkt 2 Pzp

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: Została złożona 1 oferta. Jej wartość to 495 636,00 zł brutto (słownie:
czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć 00/100 zł ).
Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia dla części 3 kwotę brutto –159 317,87 zł brutto.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty
najkorzystniejszej.
Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 403200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 403200,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.