eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sprzątanie obiektów Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 255 oraz al. Krakowskiej 257 w Warszawie wraz ze sprzątaniem terenu zewnętrznego wokół Urzędu Dzielnicy WłochyOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprzątanie obiektów Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 255 oraz al. Krakowskiej 257 w Warszawie wraz ze sprzątaniem terenu zewnętrznego wokół Urzędu Dzielnicy Włochy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DZIELNICA WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525966300179

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Krakowska 257

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-133

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 443 42 00

1.5.8.) Numer faksu: 22 443 42 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wlochy.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wlochy.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie obiektów Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 255 oraz al. Krakowskiej 257 w Warszawie wraz ze sprzątaniem terenu zewnętrznego wokół Urzędu Dzielnicy Włochy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba9d291b-14a3-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299596

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017768/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi sprzątania - sprzątanie w budynku UD Włochy pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 6.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego (dalej zwanej także „Systemem”) pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców, która jest udostępniona na platformie zakupowej Zamawiającego w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
6.3. Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest
Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych, a także o przysługujące prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych
w Urzędzie m.st. Warszawy - iod@um.warszawa.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym podpisania
umowy. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy Pzp, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania celem wypełnienia obowiązków wynikających z
art. 18 i art. 74 ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, tj. przez okres wynikający z
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów
wykonawczych do niej wydanych. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TPBN 27/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 441000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Sprzątanie obiektów Urzędu Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 255 oraz al. Krakowskiej 257 w Warszawie wraz
ze sprzątaniem terenu zewnętrznego wokół Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy
al. Krakowskiej 257 w Warszawie.
3.2. Zamawiający planuje wykonać co najmniej 70% wyszczególnionych usług w Formularzu cenowym.
3.3. Szczegółowy zakres usług określają Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia mogą być usługi o wartości do 147 000,00 zł netto, polegające na powtórzeniu podobnych usług ujętych w zamówieniu podstawowym, w zakresie określonym w SWZ oraz Formularzu cenowym.
Zamówienia te udzielane będą na warunkach ustalanych zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 19.1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie zasad i kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ, tj. taką, która uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: • Gwarantowany czas usuwania nienależycie wykonanych lub niewykonanych prac

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: • Gwarancja należytego wykonania umowy wyrażona w poziomie kary umownej za każdy stwierdzony protokołem kontroli przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: • Jakość usługi – organizacja kontroli jakości sprzątania

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.2. w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje min. 1 usługę polegającą na sprzątaniu pomieszczeń wewnętrznych w budynkach biurowych o łącznej powierzchni min. 4500 m², wykonywaną w sposób ciągły przez okres co najmniej 8 miesięcy w ramach jednej umowy.
W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna usługi już zrealizowane odpowiadające wartości i rodzajowi usług, wskazanych w wyżej wymienionym warunku.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego- warunek opisany wyżej musi wykazać co najmniej jeden z Wykonawców;
b) dysponuje na czas realizacji zamówienia sprzętem w asortymencie i liczbie spełniającej co najmniej następujące wymagania: sprawny sprzęt - odkurzacz przemysłowy z filtrem typu HEPA - 6 szt.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego spełnienie warunku opisanego wyżej Wykonawcy mogą wykazać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy
stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 5 do SWZ.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
b) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w SWZ- załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do PPU.
b) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy
z Wykonawców składa odrębne oświadczenie.
d) Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie dotyczące usług, które wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ.
e) Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby wskazujące na zakres udostępnianych zasobów oraz okres ich udostępnienia. Zobowiązanie musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
f) Dokumenty uzasadniające zastrzeżoną przez Wykonawcę tajemnicę przedsiębiorstwa.
g) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli informacja o pełnomocniku lub prokurencie nie została opublikowana w powszechnie dostępnej formie ewidencji prowadzonej przez organ rejestrowy (np. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym).
h) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100.)
11.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
11.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4ustawy Pzp. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
11.6. W treści wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, Beneficjentem musi być Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Włochy. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji czy poręczeń, muszą one być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na każde żądanie w okolicznościach wskazanych w treści dokumentu uprawniające do zatrzymania wadium (zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).
11.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
12. Termin i miejsce wniesienia wadium
12.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
12.2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przelać na konto Zamawiającego BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A Nr: 52 1030 1508 0000 0005 5003 5111 - z dopiskiem wadium do postępowania na: Sprzątanie obiektów Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 255 oraz al. Krakowskiej 257 w Warszawie wraz ze sprzątaniem terenu zewnętrznego wokół Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie.
13. Zwrot / zatrzymanie wadium
Zamawiający zwraca / zatrzymuje wadium zgodnie z zapisami art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.4. Zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie.
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W tym celu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno:
• jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
• precyzować zakres umocowania;
• wskazywać pełnomocnika;
• wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.
c) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
d) Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie musi podpisać się na pełnomocnictwie, zgodnie z reprezentacją danego podmiotu.
e) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
f) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ. Dokumenty te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym dany Wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Zakres oraz warunki tych
zmian zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 3 do SWZ:
§ 15 Zmiana umowy
1. Zakazuje się zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy:
a) za dopuszczalne należy uznać zmiany rzeczowego zakresu prac przewidzianych
dla podwykonawcy wskazanego w formularzu oferty.
b) za dopuszczalne należy uznać zmianę podwykonawcy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację usług.
c) Zamawiający dopuszcza zmianę albo rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasobu Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec podwykonawcy (analogicznie jak wobec podmiotu na zasoby, którego powoływał się przy spełnieniu warunku udziału w postępowaniu), a jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości jednostek podanych w formularzu cenowym, w przypadku zmian organizacyjnych do wykonania usług
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych pracami remontowymi, modernizacją, przebudową.
3. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obie Strony umowy zgodnie uznają, że wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne
dla prawidłowej realizacji zamówienia.
4. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zmiany niezgodne z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych podlegają unieważnieniu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.