eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Malbork › Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w MalborkuOgłoszenie z dnia 2021-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Malborku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W MALBORKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321879

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 17 Marca 3

1.5.2.) Miejscowość: Malbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@malbork.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.malbork.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sąd

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Malborku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5182e53a-545c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299587

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00015250/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona fizyczna osób imienia Sądu Rejonowego w Malborku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Pełną treść reguluje rozdział 7 IDW.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za pośrednictwem https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji dokumentacja postępowania i/lub pytania do postępowania. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/ do konkretnego wykonawcy.
Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy, następujących minimalnych wymagań technicznych
i specyfiki połączenia:
posiadanie o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
• Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11.
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek.
• System operacyjny Windows 10 i późniejsze.
W zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
• Zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre).
• W przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web.
• Oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
• Instrukcja instalowania oprogramowania znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu
W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@olsztyn.so.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg.
Informacje na temat kodowania i czasu przekazania i odbioru danych:
• Oferta złożona przez Wykonawcę w Systemie nie jest widoczna dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
• Oznaczenie czasu przekazania i odbioru danych przez System stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty.
(pełna treść w rozdziale 7 IDW - limit znaków)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Malborku, z siedzibą w Malborku, ul. 17 Marca 3, 82-200 Malbork, reprezentowany przez:
• Prezesa Sądu
• lub Dyrektora Sądu
każdego z nich w zakresie realizowanych zadań z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 j.t. ze zm.).
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Malborku z siedzibą przy ul. 17 Marca 3, 82-200 Malbork lub adresem e-mail: iodo@malbork.sr.gov.pl, nr tel. 55 647 07 00.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Malborku ze względu na niezbędność przeprowadzenia postępowania w przedmiocie zamówienia publicznego oraz wykonania umowy a także niezbędności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu realizacji zamówienia publicznego - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (m.in. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020 poz. 1740 t.j.), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz. 305 t.j.), Ustawa z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 t.j.), Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 poz. 217 t.j.).
(cd. dalej - limit znaków)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): (cd. klauzuli RODO)
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji zawartych umów na usługi, dostawy, roboty budowlane. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń, następnie zostaną zarchiwizowane, a usunięte zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu będziemy postępować zgodnie z obowiązującą w Sądzie instrukcją kancelaryjną w zw. z art. 78 lub 358 ustawy Pzp oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne (za wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), z uwzględnieniem przepisów szczególnych. Ponadto Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi, świadczącymi na rzecz Sądu Rejonowego w Malborku usługi, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych, dla których administratorem jest Sąd Rejonowy w Malborku.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W przypadku niepodania przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych, nie będziemy mogli skutecznie przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz realizować obowiązków wynikających z zawartych umów w wyniku udzielenia zamówienia.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym dane nie będą profilowane;
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
• dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy daty postępowania lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-P-1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ochrona budynków/obiektów Sądu Rejonowego w Malborku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dostarczonym przez Zamawiającego, w następujących lokalizacjach:
a) Główna siedziba Sądu przy ul. 17 Marca 3, 82-200 Malbork, w której mieszczą się:
• Prezes Sądu, Dyrektor, Oddział Administracyjny, Księgowość,
• Wydziały: II Karny, V Ksiąg Wieczystych, VII Wykonywania Orzeczeń oraz Kuratorzy dla Dorosłych,
b) Wydziały:
• Wydziały: I Cywilny, III Rodzinny i Dla Nieletnich, IV Pracy oraz Kuratorzy do Spraw Rodzinnych mieszczę się w budynku Sądu pod adresem: ul. Poczty Gdańskiej 19, 82-200 Malbork,
• Wydział: IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim mieści się w budynku Sądu pod adresem: ul. Warszawska 28,
82-100 Nowy Dwór Gdański.
Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu, i zasad świadczenia usług określa Tom II SWZ (opis przedmiotu zamówienia, OPZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenione zostaną na zasasdach określonych w IDW

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe pracowników ochrony

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu zmotoryzowanej grupy szybkiego reagowania do chronionych obiektów

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

(wyciąg z IDW)
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250.000 zł; w przypadku określenia sumy ubezpieczenia w walucie innej niż złoty, Zamawiający przeliczy ją na złote po kursie średnim danej waluty NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej zmiany.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym krótszym okresie), wykonywał lub wykonuje co najmniej 2 usługi ochrony osób i mienia realizowane w sposób ciągły (każda usługa realizowana na podstawie jednej umowy) przez okres minimum 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 250.000 PLN brutto (w skali roku) każda, z podaniem jej/ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania. Wykonawca musi załączyć dowody potwierdzające, że każda z tych usług została wykonana lub jest wykonywana należycie,
1.4.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli będzie dysponował co najmniej 3 osobami – pracownikami ochrony, o bardzo dobrym stanie zdrowia, niezbędnym do wykonywania zadań w ramach umowy, które zostaną oddelegowane do wykonywania zadań w ramach zamówienia, nie karanymi sądownie za popełnienie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu mieniu, ochronie informacji i niedopełnieniu obowiązków pracowniczych, oraz wobec których nie toczą się postępowania karne i postępowania o wykroczenia oraz postępowania karno-skarbowe, przy czym każda z osób musi posiadać aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wydane przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji, oraz posiadać aktualny paszport dozymetryczny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: (wyciąg z IDW)
3.1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:
3.1.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do IDW).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: (wyciąg z IDW)
3.2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:
3.2.1. koncesji udzielonej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia;
3.2.2. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia określonej (wymaganej) przez zamawiającego w niniejszej IDW;
3.2.3. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 4 do IDW);
3.2.4. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 3 do IDW.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

(wyciąg z IDW)
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg załączonego wzoru - załącznik nr 2 do IDW. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.1. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
1.2. w przypadku, gdy Wykonawca zamierza zlecić część zamówienia podwykonawcy nie jest zobowiązany do przedłożenia odrębnych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dla tych podwykonawców.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

(wyciąg z IDW)
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2.4. Zamawiający informuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdz. 4 SWZ musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w zakresie wykonywania usługi, nie powodującej zwiększenia wartości usług.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs (należy wyszukać prowadzone postępowanie)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.