eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › "Modernizacja poprzez rozbudowę linii do sortowania szkła"Ogłoszenie z dnia 2021-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Modernizacja poprzez rozbudowę linii do sortowania szkła”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072112556

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nadwiślańska 36

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@sok-oswiecim.biz

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sok-oswiecim.biz/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja poprzez rozbudowę linii do sortowania szkła”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0f668d7-4583-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00269013/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SOK/09/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 550000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest modernizacja poprzez rozbudowę cztero-stanowiskowej linii sortowniczej przeznaczonej do ręcznej segregacji odpadów szkła i stłuczki szklanej, pochodzącej ze zbiórki selektywnej luzem lub w workach. Sortowanie na tej linii polega na segregacji szkła wg asortymentu – szkło białe i szkło kolorowe, płaskie. Wysegregowane szkło będzie lokowane bezpośrednio w boksach lub kontenerach znajdujących się obok linii sortowniczej na placu magazynowym sąsiadującym z budynkiem socjalnoadministracyjnym.
Modernizacja linii do sortowania szkła ma na celu podniesienie standardu tej linii, poprawę jej funkcjonalności, poprawę jej efektywności środowiskowej poprzez jej rozbudowę, a także zmianę jej cech i właściwości poprzez umożliwienie wykonywania czynności sortowniczych uwzgledniających w znacznie większym stopniu niż dotychczas różnorodną strukturę sortowanych odpadów i umożliwiającą osiągnięcie lepszego efektu ekologicznego poprzez szybsze i efektywniejsze przesortowanie ww. odpadu.
I. Modernizacja ma polegać na:
1. Uzupełnieniu stanowiska załadowczego surowca w zbiornik załadunkowy wyposażony w system rozrywania worków,
2. Wymianę przenośnika sortowniczego,
3. Wymianę przenośnika załadunkowego,
4. Wyposażenie linii w wiatę lub kabinę sortowniczą.
II. Linia ma umożliwić Zamawiającemu:
1. Zbuforowanie wsadu, równomierne podanie stłuczki szklanej na przenośnik sortowniczy.
2. Doczyszczenie lub wysortowanie surowca.
3. Zasyp kontenera lub pryzmy na określoną wysokość.
4. Przenośnik sortowniczy powinien umożliwić sortowanie stłuczki przez dwie do cztery osób.
5. Linia powinna zabezpieczać pracowników przed wpływem warunków atmosferycznych, takich jak wiatr, deszcz, śnieg.

III. Linia (układ) powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
1. Zbiornik załadunkowy z układem regulacji wysypu i układem otwierania worków.
2. Przenośnik sortowniczy.
3. Stanowiska sortownicze z wiatą lub kabiną sortowniczą.
4. Przenośnik wysypowy.
5. Centralnym systemem sterowania i bezpieczeństwa.

IV. Wymagania techniczne dotyczące linii po modernizacji.

1) Zbiornik załadunkowy o minimalnej pojemności 4 m3, umożliwiający załadunek ładowarką kołową o szerokości łyżki 3 m, wyposażony w nadstawki kierunkowe zabezpieczające przed przesypywaniem się wsadu poza zbiornik, o minimalnych parametrach:
• wymiary zasypu bez nadstawek kierunkowych – szerokość: min. 1200 mm, długość: nie mniej niż 3000 mm,
• wymiary zasypu z nadstawkami – szerokość: min. 1400 mm, długość: nie mniej niż 3200 mm,
• grubość blachy komory zasypowej – min. 5 mm,
• bunkier zasypowy wyposażony w przenośnik płytowy stalowy o minimalnej szerokości roboczej 1200 mm,
• rama wsporcza przenośnika płytowego – konstrukcja bachową o minimalnych parametrach – C465 z blachy grubość min. 12 mm, nogi – HEB 140, ceownik C140 – lub rozwiązania tożsame.
2) Układ podawania stłuczki, umożliwiający przeniesienie odpadu o gęstości co najmniej 0,8 Mg/m3.
3) Wydajność linii zapewniająca doczyszczenie co najmniej 4 Mg/h stłuczki szklanej.
4) Zbiornik załadunkowy wyposażony w mechaniczną regulację wysokości wysypywanej warstwy stłuczki szklanej.
5) Zbiornik załadunkowy wyposażony w układ otwierania worków z regulowaną wysokością.
6) Układ zbiornika załadunkowego i przenośnika sortowniczego powinien być umieszczony na ramie lub podeście z co najmniej dwiema rolkami tocznymi lub kołami, umożliwiającym przestawienie układu w dowolne miejsce na placu, przy użyciu np. ładowarki kołowej, o minimalnych parametrach technicznych:
• min. długość ramy lub podestu – 6000 mm i nie większa niż 6 500 mm
• min. szerokość ramy lub podestu – 1800 mm i nie większa niż 2500 mm
• rama lub podest zbudowane na bazie co najmniej dwuteowników HEB 220 (lub rozwiązania tożsamego).
7) Przenośnik sortowniczy o minimalnej szerokości taśmy 1,2 m, minimalnej długości taśmy 5 m i z regulowaną wysokością od podłoża. Wymiary:
• szerokość min 900 mm,
• długość min 2700 mm.
8) Zbiornik załadunkowy i przenośnik sortowniczy wyposażony w:
a. niezależną od siebie regulację prędkości wysypu ze zbiornika załadunkowego i prędkości przenośnika sortowniczego,
b. układ czasowy wstrzymania pracy obsługiwany przez pracowników znajdujących się przy przenośniku sortowniczym.
9) Przenośnik odbierający o minimalnej długości 6 m i regulowanej wysokości wysypu, z możliwością ręcznego ustawiania pozycji (na kółkach), umożliwiający wyniesienie i wysyp stłuczki do wysokości minimalnej 2,5 m.
10) Linia sterowana centralnym układem sterowania, wyposażona w czujniki przeciążeniowe zatrzymujące pracę i sygnalizujące postój linii.
11) Maksymalne zapotrzebowanie na moc elektryczną układu w tym oświetlenie i nagrzewnica 9 kW.
12) Zbiornik załadunkowy wyposażony w centralny układ smarowania.
13) Zbiornik załadunkowy wyposażony w bezpieczną kontrolę wysypu.
14) Linia powinna posiadać system bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi przepisami.
15) Zamawiający wymaga, aby linia wyposażona była w wiatę lub kabinę sortowniczą, zabezpieczającą pracowników przy przenośniku sortowniczym przed wpływem warunków atmosferycznych, takich jak wiatr, deszcz, śnieg, umożliwiającą pracę czterech osób (po dwie na stronę). Wiata lub kabina powinna spełniać minimalnie na-stępujące wymagania:
a. szkielet wykonany z kształtowników stalowych lub aluminiowych,
b. powinna posiadać zadaszenie oraz ściany lub osłony boczne,
c. wyposażona co najmniej w dwa wejścia (po jednym na stronę),
d. zaproponowane rozwiązanie musi umożliwić pracownikom umieszczanie wysortowanego materiału lub odpadu w kontenerach samowyładowczych (kolebach) o ładowności w przedziale 1-2 m³, o wym. 1800x1550x1100; ilość kontenerów – dwa na każdą na stronę; kontenery będą ustawione:
• na zewnątrz wiaty lub kabiny – należy zapewnić otwory umożliwiające umieszczenie przez pracowników sortujących odpadów wewnątrz kontenerów.
Zamawiający uznaje oba rozwiązania jako równoważne.
e. wiata lub kabina powinna posiadać instalacje elektryczną umożliwiającą podłączenie nagrzewnicy elektrycznej o mocy 4 kW i oświetlenie LED,
f. kabina powinna mieć możliwość przytwierdzenia do podłoża lub konstrukcji linii.

V. Wraz z dostawą linii Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji zawierającej co najmniej:
• Deklarację zgodności CE;
• Instrukcję obsługi;
• Dokumentację techniczną.

Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia minimum 12 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru kompletnego przedmiotu umowy. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw gwarancyjnych, tj. kosztów robocizny oraz kosztów użytych podczas naprawy części w okresie udzielonej gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42000000-6 - Maszyny przemysłowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

16612000-8 - Maszyny do sortowania lub klasyfikowania produktów

30132000-3 - Maszyny sortujące

42914000-6 - Urządzenia do recyklingu

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 549810,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 549810,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 549810,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ZAMPAP Krapkowice Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TEST Krapkowice Piotr Staszewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 531362516

7.3.3) Ulica: ul. Opolska 79A

7.3.4) Miejscowość: Krapkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 47-300

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 549810,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Strony ustalają, że wartość przedmiotu niniejszej umowy wynosi netto 447 000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100), a z podatkiem od towarów i usług VAT 549 810,00 zł brutto (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziesięć złotych 00/100).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.