eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koprzywnica › "Dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2022/2023"Ogłoszenie z dnia 2022-08-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2022/2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOPRZYWNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 88

1.5.2.) Miejscowość: Koprzywnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-660

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 158477040

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@koprzywnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: koprzywnica.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2022/2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34b4f8c2-1719-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299253

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062739/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 „Dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2022/2023”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty składane są wyłącznie w sposób określony w rozdziale XI, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl, zwanego Platformą. Instrukcja korzystania z Systemu jest dostępna w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz w załączniku „Instrukcje dla wykonawców dotyczące platformy eZamawiający”.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem Platformy.
3. Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową na adres: inwestycje@koprzywnica.eu (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania). Wielkość załączonego do pojedynczej wiadomości pliku nie może przekraczać rozmiaru 10 MB.
5. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne do przekazania danych przez Platformę:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
3) zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox,
4) Google Chrome lub MS Edge;
5) włączona obsługa JavaScript;
6) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6. Format kodowania i oznaczania czasu:
1) plik załączony i zapisany przez Wykonawcę widoczny jest na Platformie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.
2) możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu oferty przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
3) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert oraz innych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (tj. podpisywania oferty i innych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:
1) kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej ofertę na Platformie;
2) włączoną w przeglądarce obsługa JavaScript;
3) zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta
4) w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK);
5) zainstalowaną aplikację Szafir Host;
6) podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do Platformy do strefy Wykonawcy oneplace.marketplanet.pl, przez kliknięcie przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
8. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert profilem osobistym lub profilem zaufanym
(...) c.d. w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,dalej: RODO). Dane te mogą dotyczyć tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.71.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 150000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz 174 uczniów do szkół i odwóz ze szkół na terenie gminy Koprzywnica wraz z opieką nad nimi w czasie przewozu, w roku szkolnym 2022/2023. Wykonawca w ramach przewozu będzie wykorzystywał dwa autobusy które mogą przewozić odpowiednio 60 i 27 osób, które wydzierżawi od Gminy Koprzywnica.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312110-3 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert:
1) cena ofertowa - waga 80%, maksymalnie 80 pkt.;
2) Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii (Z) – waga kryterium 20 % (max. 20 pkt ) (...) dalej w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty w zakresie:
1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu
2) braku podstaw do wykluczenia
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, należy złożyć na wzorach stanowiących załączniki do SWZ (załącznik nr 2 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 3 przesłanek wykluczenia z postępowania) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.
3. Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:
1) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami;
2) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące
w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować, aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty (...) - Szerzej w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w ust. 1,
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna w/w warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje minimum 2 kierowcami posiadającymi ważne prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdami wyszczególnionymi w SWZ, a także legitymującymi się co najmniej 3-letnim stażem pracy w charakterze kierowcy autobusu - na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia załącznika nr 4 do SWZ – wykazu osób;
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 PLN
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy złożyć dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
5. Wymagania w zakresie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunek określony w punkcie 4.2 (lit. a) musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) warunek określony w pkt 4.3 musi być spełniony łącznie przez działających wspólnie wykonawców.
6. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia, warunek określony w punkcie 4.2 musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo);
7. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy i w tym zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie (wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ). Wykonawca może na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy złożyć dodatkowo oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy, o ile takie przesłanki wykluczenia dotyczą Wykonawcy (oświadczenie objęte załącznikiem nr 3 do SWZ).
8. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 Pzp, w tym:
1) zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym, niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację;
2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wskazanych w ust. 7, wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w ust. 1,
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna w/w warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje minimum 2 kierowcami posiadającymi ważne prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdami wyszczególnionymi w SWZ, a także legitymującymi się co najmniej 3-letnim stażem pracy w charakterze kierowcy autobusu - na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia załącznika nr 4 do SWZ – wykazu osób;
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 PLN
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy złożyć dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
5. Wymagania w zakresie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunek określony w punkcie 4.2 (lit. a) musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) warunek określony w pkt 4.3 musi być spełniony łącznie przez działających wspólnie wykonawców.
6. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia, warunek określony w punkcie 4.2 musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo);
7. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy i w tym zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie (wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ). Wykonawca może na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy złożyć dodatkowo oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy, o ile takie przesłanki wykluczenia dotyczą Wykonawcy (oświadczenie objęte załącznikiem nr 3 do SWZ).
8. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 Pzp, w tym:
1) zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym, niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację;
2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wskazanych w ust. 7, wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 2 000,00 zł.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 34 85170007 0080 0000 2639 0016.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
6. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez załączenie dokumentu do oferty na Platformie lub przesłanie przed upływem terminu składania ofert na adres: inwestycje@koprzywnica.eu.
Uwaga - wadium w formie gwarancji lub poręczenia jest przekazywane w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta lub poręczyciela, tj. oryginału dokumentu w postaci elektronicznej. Wadium wystawione w postaci papierowej i załączone do oferty jako dokument elektroniczny (skan oryginału w formie pisemnej) poświadczony elektronicznie za zgodność z oryginałem nie będzie uznane za wadium w postaci elektronicznej.
9. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/ poręczenia, gwarancja/poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwy dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 Ustaw

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania w zakresie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunek określony w punkcie 4.2 (lit. a) SWZ- musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) warunek określony w pkt 4.3 SWZ - musi być spełniony łącznie przez działających wspólnie wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy dokładnie opisane zostały w załączniku nr 5 do SWZ - projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji wyłącznie w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej oraz wyłącznie za pomocą platformy zakupowej: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.