eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Borne Sulinowo › Prowadzenie zajęć specjalistycznych, kompetencyjnych w PWD w Gminie Borne Sulinowo objętych projektem "W rodzinie siła!"Ogłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prowadzenie zajęć specjalistycznych, kompetencyjnych w PWD w Gminie Borne Sulinowo objętych projektem „W rodzinie siła!”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003801367

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Borne Sulinowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-449

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ops@bornesulinowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mgops.bornesulinowo.ibip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie zajęć specjalistycznych, kompetencyjnych w PWD w Gminie Borne Sulinowo objętych projektem „W rodzinie siła!”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef181f95-1802-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299163

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00173712/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Postępowanie na prowadzenie zajęć specjalistycznych, kompetencyjnych w PWD w Gminie Borne Sulinowo objętych projektem „W rodzinie siła!”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamawiający informuje, iż zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/, http:// www.mgops.bornesulinowo.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, http:// www.mgops.bornesulinowo.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, poczty e-mail:.(inne niż oferta)
Zamawiający zaleca składanie wszelkich dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres e- mail: przetargi.ops@bornesulinowo.pl za wyjątkiem oferty, która musi zostać przekazana zamawiającemu za pomocą miniPortalu i ePUAPu
Zamawiający nie dopuszcza i nie będzie prowadził komunikacji ustnej.
Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji),za pomocą poczty elektronicznej e-mail: przetargi.ops@bornesulinowo.pl

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Mariola Siniarska; e-mail: przetargi.ops@bornesulinowo.pl
Zamawiający nie dopuszcza komunikacji ustnej z Wykonawcami.

11.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
11.4. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją
i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania
z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ
11.5. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
11.7 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

11.8 Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP .
11.9 Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

11.10 Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: . Prowadzenie zajęć specjalistycznych, kompetencyjnych w PWD w Gminie Borne Sulinowo objętych projektem „W rodzinie siła!” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
2) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o jawność postępowania (między innymi art. 18, art. 74, art. 252 art. 260 Ustawy).
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 4) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych Ustawy związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, jednak skorzystacie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe nie będą służyły profilowaniu, w tym zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Zamawiający dodatkowo informuje, że obowiązek stosowania przepisów RODO spoczywa także na Wykonawcy, co oznacza, że wykonawca jest zobowiązany spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO, w stosunku do osób trzecich, których dane osobowe Wykonawca pozyskuje w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach lub innych dokumentach w postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MGOPS/26/4/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 13

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących prowadzenia grupowych zajęć z kompetencji językowych dla dzieci uczęszczających do PWD w Bornym Sulinowie (podział na grupy wg posiadanych umiejętności). Dzieci są w wieku 6-18 lat. Czas trwania umowy-od podpisania umowy przez okres 7 miesięcy, (do 31.12.2022). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 3 miesiące, w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie.
1. Zakres realizowanych usług obejmować będzie zajęcia które wpłyną na rozwój kompetencji językowych (język angielski i/lub język niemiecki), zmierzających do pobudzania chęci do nauki języka obcego bez niepotrzebnego stresu czy przymusu.
2. Usługi świadczone będą w formie zajęć grupowych (średnio 6/8 h/m-c) w terminach i godzinach funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Borne Sulinowo oraz zgodnie ze szczegółowym harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę (od poniedziałku do piątku) oraz skonsultowanym z Zamawiającym i przez niego zatwierdzonym.
3. Miejsce świadczenia usług:
- PWD w Bornym Sulinowie, ul. Szpitalna 1 lub inne miejsce wskazane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie
Sale do realizacji zajęć zostaną zapewnione przez Zamawiającego.
4. Łącznie w ramach zamówienia wykonanych zostanie 50 godzin lekcyjnych zajęć grupowych.
5. Grupa docelowa: ok. 25 dzieci w wieku 6-18 lat, oddelegowanych przez Zamawiającego. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany uczestnika zajęć na innego, a także zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci w grupach.
6. Wykonawca w okresie świadczenia usług będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i jej zakresu w postaci m.in. dzienników zajęć, list obecności, sprawozdań z realizowanych usług (protokoły), harmonogramów wsparcia. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Ww. dokumenty muszą być przekazywane do Zamawiającego w oryginale.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) do stałej współpracy z personelem projektu;
b) do informowania Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których jest zobowiązany;
c) rozliczania z Zamawiającym na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Wykonawcę;
d) niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku/ Uczestniczce, który/a opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości;
e) realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalony między Stronami Harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
f) zrealizowania przedmiotu zamówienia osobiście (nie dopuszcza się powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy innym podmiotom bez wiedzy i zgody Zamawiającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80580000-3 - Oferowanie kursów językowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt społeczny- zatrudnienie osoby bezrobotnej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących prowadzenia grupowych zajęć z kompetencji rozumienia i tworzenia informacji dla dzieci uczęszczających do PWD w Bornym Sulinowie (podział na grupy wg posiadanych umiejętności). Dzieci są w wieku 6-18 lat. Czas trwania umowy - od podpisania umowy przez okres 7 miesięcy r., (do 31.12.2022). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie.
2. Zakres realizowanych usług obejmować będzie zajęcia które wpłyną na rozwój mowy i myślenia (np. łamigłówki, nauka uczenia się)
3. Usługi świadczone będą w formie zajęć grupowych (średnio 5/6 h/m-c) w terminach i godzinach funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Borne Sulinowo oraz zgodnie ze szczegółowym harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę (od poniedziałku do piątku) oraz skonsultowanym z Zamawiającym i przez niego zatwierdzonym.
4. Miejsce świadczenia usług:
PWD w Bornym Sulinowie, ul. Szpitalna 1 lub inne miejsce wskazane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie
Sale do realizacji zajęć zostaną zapewnione przez Zamawiającego.
5. Łącznie w ramach zamówienia wykonanych zostanie 40 godzin lekcyjnych zajęć grupowych.
6. Grupa docelowa: ok. 25 dzieci w wieku 6-18 lat, oddelegowanych przez Zamawiającego. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany uczestnika zajęć na innego, a także zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci w grupach
7. Wykonawca w okresie świadczenia usług będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i jej zakresu w postaci m.in. dzienników zajęć, list obecności, sprawozdań z realizowanych usług (protokoły), harmonogramów wsparcia. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Ww. dokumenty muszą być przekazywane do Zamawiającego w oryginale.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) do stałej współpracy z personelem projektu;
b) do informowania Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których jest zobowiązany;
c) rozliczania z Zamawiającym na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Wykonawcę;
d) niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku/ Uczestniczce, który/a opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości;
e) realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalony między Stronami Harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
f) zrealizowania przedmiotu zamówienia osobiście (nie dopuszcza się powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy innym podmiotom bez wiedzy i zgody Zamawiającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt społeczny- zatrudnienie osoby bezrobotnej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących prowadzenia grupowych zajęć z kompetencji muzycznych dla dzieci uczęszczających do PWD w Bornem Sulinowie (podział na grupy wg posiadanych umiejętności).Dzieci są w wieku 6-18 lat. Czas trwania umowy - od podpisania umowy przez okres 7 miesięcy r., (do 31.12.2022). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie
2. Zakres realizowanych usług obejmować będzie zajęcia które wpłyną na rozwój kompetencji muzycznych w zakresie nauki piosenek, zajęć tanecznych.
3. Usługi świadczone będą w formie zajęć grupowych (średnio 6/8 h/m-c) w terminach i godzinach funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Borne Sulinowo oraz zgodnie ze szczegółowym harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę (od poniedziałku do piątku) oraz skonsultowanym z Zamawiającym i przez niego zatwierdzonym.
4. Miejsce świadczenia usług:
PWD w Bornym Sulinowie, ul. Szpitalna 1 lub inne miejsce wskazane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie
Sale do realizacji zajęć zostaną zapewnione przez Zamawiającego.
5. Łącznie w ramach zamówienia wykonanych zostanie 50 godzin lekcyjnych zajęć grupowych.
6. Grupa docelowa: ok. 25 dzieci w wieku 6-18 lat, oddelegowanych przez Zamawiającego. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany uczestnika zajęć na innego, a także zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci w grupach
7. Wykonawca w okresie świadczenia usług będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i jej zakresu w postaci m.in. dzienników zajęć, list obecności, sprawozdań z realizowanych usług (protokoły), harmonogramów wsparcia. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Ww. dokumenty muszą być przekazywane do Zamawiającego w oryginale.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) do stałej współpracy z personelem projektu;
b) do informowania Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których jest zobowiązany;
c) rozliczania z Zamawiającym na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Wykonawcę;
d) niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku/ Uczestniczce, który/a opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości;
e) realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalony między Stronami Harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
f) zrealizowania przedmiotu zamówienia osobiście (nie dopuszcza się powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy innym podmiotom bez wiedzy i zgody Zamawiającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt społeczny- zatrudnienie osoby bezrobotnej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących prowadzenia grupowych zajęć z kompetencji plastyczno-technicznych dla dzieci uczęszczających do PWD w Bornem Sulinowie (podział na grupy wg posiadanych umiejętności).Dzieci są w wieku 6-18 lat. Czas trwania umowy od podpisania umowy przez okres 7 miesięcy r. , (do 31.12.2022). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie
2. Zakres realizowanych usług obejmować będzie zajęcia które wpłyną na rozwój kompetencji plastyczno-technicznych w zakresie prac np. manualnych- robienie z masy solnej, robienie stroików itp.)
3. Usługi świadczone będą w formie zajęć grupowych (średnio 8/9 h/m-c) w terminach i godzinach funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Borne Sulinowo oraz zgodnie ze szczegółowym harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę (od poniedziałku do piątku) oraz skonsultowanym z Zamawiającym i przez niego zatwierdzonym.
4. Miejsce świadczenia usług:
PWD w Bornym Sulinowie, ul. Szpitalna 1 lub inne miejsce wskazane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie
Sale do realizacji zajęć zostaną zapewnione przez Zamawiającego.
5. Łącznie w ramach zamówienia wykonanych zostanie 60 godzin lekcyjnych zajęć grupowych.
6. Grupa docelowa: ok. 25 dzieci w wieku 6-18 lat, oddelegowanych przez Zamawiającego. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany uczestnika zajęć na innego, a także zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci w grupach
7. Wykonawca w okresie świadczenia usług będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i jej zakresu w postaci m.in. dzienników zajęć, list obecności, sprawozdań z realizowanych usług (protokoły), harmonogramów wsparcia. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Ww. dokumenty muszą być przekazywane do Zamawiającego w oryginale.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) do stałej współpracy z personelem projektu;
b) do informowania Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których jest zobowiązany;
c) rozliczania z Zamawiającym na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Wykonawcę;
d) niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku/ Uczestniczce, który/a opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości;
e) realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalony między Stronami Harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
f) zrealizowania przedmiotu zamówienia osobiście (nie dopuszcza się powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy innym podmiotom bez wiedzy i zgody Zamawiającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt społeczny- zatrudnienie osoby bezrobotnej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących prowadzenia grupowych zajęć z kompetencji sportowych dla dzieci uczęszczających do PWD w Bornem Sulinowie (podział na grupy wg posiadanych umiejętności).Dzieci są w wieku 6-18 lat. Czas trwania umowy od podpisania umowy przez okres 7 miesięcy , (do 31.12.2022). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie
2. Zakres realizowanych usług obejmować będzie zajęcia, które wpłyną na rozwój kompetencji sportowych w zakresie np. gier i zabaw zręcznościowych, biegów itp.
3. Usługi świadczone będą w formie zajęć grupowych (średnio 8/9 h/m-c) w terminach i godzinach funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Borne Sulinowo oraz zgodnie ze szczegółowym harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę (od poniedziałku do piątku) oraz skonsultowanym z Zamawiającym i przez niego zatwierdzonym.
4. Miejsce świadczenia usług:
PWD w Bornym Sulinowie, ul. Szpitalna 1 lub inne miejsce wskazane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie
Sale do realizacji zajęć zostaną zapewnione przez Zamawiającego.
5. Łącznie w ramach zamówienia wykonanych zostanie 60 godzin lekcyjnych zajęć grupowych.
6. Grupa docelowa: ok. 25 dzieci w wieku 6-18 lat, oddelegowanych przez Zamawiającego. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany uczestnika zajęć na innego, a także zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci w grupach
7. Wykonawca w okresie świadczenia usług będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i jej zakresu w postaci m.in. dzienników zajęć, list obecności, sprawozdań z realizowanych usług (protokoły), harmonogramów wsparcia. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Ww. dokumenty muszą być przekazywane do Zamawiającego w oryginale.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) do stałej współpracy z personelem projektu;
b) do informowania Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których jest zobowiązany;
c) rozliczania z Zamawiającym na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Wykonawcę;
d) niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku/ Uczestniczce, który/a opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości;
e) realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalony między Stronami Harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
f) zrealizowania przedmiotu zamówienia osobiście (nie dopuszcza się powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy innym podmiotom bez wiedzy i zgody Zamawiającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt społeczny- zatrudnienie osoby bezrobotnej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących prowadzenia grupowych zajęć z kompetencji cyfrowych dla dzieci uczęszczających do PWD w Bornem Sulinowie (podział na grupy wg posiadanych umiejętności). Dzieci są w wieku 6-18 lat. Czas trwania umowy - od podpisania umowy przez okres 7 miesięcy, (do 31.12.2022). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie
2. Zakres realizowanych usług obejmować będzie zajęcia które wpłyną na rozwój kompetencji cyfrowych w zakresie programowania na dywanie, kodowania offline, gry logiczne, strategiczne, matematyczne, przejścia do kodowania offline do pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i robotów, praca z Lego Mindstrom.
3. Usługi świadczone będą w formie zajęć grupowych (średnio 8/9 h/m-c) w terminach i godzinach funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Borne Sulinowo oraz zgodnie ze szczegółowym harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę (od poniedziałku do piątku) oraz skonsultowanym z Zamawiającym i przez niego zatwierdzonym.
4. Miejsce świadczenia usług:
PWD w Bornym Sulinowie, ul. Szpitalna 1 lub inne miejsce wskazane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie

Sale do realizacji zajęć zostaną zapewnione przez Zamawiającego.
5. Łącznie w ramach zamówienia wykonanych zostanie 60 godzin lekcyjnych zajęć grupowych.
6. Grupa docelowa: ok. 25 dzieci w wieku 6-18 lat, oddelegowanych przez Zamawiającego. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany uczestnika zajęć na innego, a także zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci w grupach
7. Wykonawca w okresie świadczenia usług będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i jej zakresu w postaci m.in. dzienników zajęć, list obecności, sprawozdań z realizowanych usług (protokoły), harmonogramów wsparcia. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Ww. dokumenty muszą być przekazywane do Zamawiającego w oryginale.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) do stałej współpracy z personelem projektu;
b) do informowania Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których jest zobowiązany;
c) rozliczania z Zamawiającym na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Wykonawcę;
d) niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku/ Uczestniczce, który/a opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości;
e) realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalony między Stronami Harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
f) zrealizowania przedmiotu zamówienia osobiście (nie dopuszcza się powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy innym podmiotom bez wiedzy i zgody Zamawiającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt społeczny- zatrudnienie osoby bezrobotnej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących prowadzenia warsztatowych i indywidualnych zajęć psychologicznych dla min. 5 dzieci. Dzieci są w wieku 6-18 lat. Czas trwania umowy- od podpisania umowy przez okres 7 miesięcy, (do 31.12.2022). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie.
2. Zakres realizowanych usług obejmować będzie wsparcie, które wpłynie na poprawę stanu emocjonalnego dziecka, poprzez kształtowanie właściwych postaw, umiejętność pracy w zespole i współdziałania, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, rozwinie inteligencję emocjonalną, nauczy się rozpoznawać własne emocje/uczucia i innych osób, zwiększy swoją samodzielność, nauczy się przestrzegać norm i obowiązujących zasad, radzić sobie ze stresem, rozwiązywać konflikty/problemy, dokonywać wyborów, akceptować siebie i innych, poznawanie dystansu i granic.
3. Usługi świadczone będą w formie warsztatów i spotkań indywidualnych dla min 5 dzieci, w terminach i godzinach funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Borne Sulinowo oraz innych miejscach wskazanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowieoraz zgodnie ze szczegółowym harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę (od poniedziałku do piątku) oraz skonsultowanym z Zamawiającym i przez niego zatwierdzonym.
4. Miejsce świadczenia usług:
PWD w Bornym Sulinowie, ul. Szpitalna 1, Łubowie ul. Kościuszki 30 lub inne miejsce wskazane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie
Sale do realizacji zajęć zostaną zapewnione przez Zamawiającego.
5. Łącznie w ramach zamówienia wykonanych zostanie 250 godzin zegarowych zajęć grupowych.
6. Grupa docelowa: min 5 dzieci w wieku 6-18 lat, oddelegowanych przez Zamawiającego. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany uczestnika zajęć na innego, a także zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci w grupach.
7. Wykonawca w okresie świadczenia usług będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i jej zakresu w postaci m.in. dzienników zajęć, list obecności, sprawozdań z realizowanych usług (protokoły), harmonogramów wsparcia. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Ww. dokumenty muszą być przekazywane do Zamawiającego w oryginale.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) do stałej współpracy z personelem projektu;
b) do informowania Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których jest zobowiązany;
c) rozliczania z Zamawiającym na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Wykonawcę;
d) niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku/ Uczestniczce, który/a opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości;
e) realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalony między Stronami Harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
f) zrealizowania przedmiotu zamówienia osobiście (nie dopuszcza się powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy innym podmiotom bez wiedzy i zgody Zamawiającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt społeczny- zatrudnienie osoby bezrobotnej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących prowadzenia warsztatowych i indywidualnych zajęć pedagogicznych dla min. 5 dzieci. Dzieci są w wieku 6-18 lat, Czas trwania umowy - od podpisania umowy przez okres 7 miesięcy, (do 31.12.2022). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie.
2. Zakres realizowanych usług obejmować będzie wsparcie, które wpłynie na poprawę stanu emocjonalnego dziecka, poprzez kształtowanie właściwych postaw, umiejętność pracy w zespole i współdziałania, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, rozwinie inteligencję emocjonalną, nauczy się rozpoznawać własne emocje/uczucia i innych osób, zwiększy swoją samodzielność, nauczy się przestrzegać norm i obowiązujących zasad, radzić sobie ze stresem, rozwiązywać konflikty/problemy, dokonywać wyborów, akceptować siebie i innych, poznawanie dystansu i granic.
3. Usługi świadczone będą w formie warsztatów i spotkań indywidualnych dla min 5 dzieci, w terminach i godzinach funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Borne Sulinowo oraz innych miejscach wskazanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie oraz zgodnie ze szczegółowym harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę (od poniedziałku do piątku) oraz skonsultowanym z Zamawiającym i przez niego zatwierdzonym.
4. Miejsce świadczenia usług:
PWD w Bornym Sulinowie, ul. Szpitalna 1, Łubowie ul. Kościuszki 30 lub inne miejsce wskazane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie
Sale do realizacji zajęć zostaną zapewnione przez Zamawiającego.
5. Łącznie w ramach zamówienia wykonanych zostanie 250 godzin lekcyjnych zajęć.
6. Grupa docelowa: min 5 dzieci w wieku 6-18 lat, oddelegowanych przez Zamawiającego. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany uczestnika zajęć na innego, a także zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci w grupach.
7. Wykonawca w okresie świadczenia usług będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i jej zakresu w postaci m.in. dzienników zajęć, list obecności, sprawozdań z realizowanych usług (protokoły), harmonogramów wsparcia. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Ww. dokumenty muszą być przekazywane do Zamawiającego w oryginale.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) do stałej współpracy z personelem projektu;
b) do informowania Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których jest zobowiązany;
c) rozliczania z Zamawiającym na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Wykonawcę;
d) niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku/ Uczestniczce, który/a opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości;
e) realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalony między Stronami Harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
f) zrealizowania przedmiotu zamówienia osobiście (nie dopuszcza się powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy innym podmiotom bez wiedzy i zgody Zamawiającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt społeczny- zatrudnienie osoby bezrobotnej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących prowadzenia warsztatowych i indywidualnych zajęć logopedycznych dla min. 5 dzieci. Dzieci są w wieku 6-18 lat. Czas trwania umowy- od podpisania umowy przez okres 7 miesięcy, (do 31.12.2022). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie.
2. Zakres realizowanych usług obejmować będzie wsparcie, które wpłynie na usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się, usprawnienie motoryki narządów mowy, korygowanie wad wymowy, poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej, rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.
3. Usługi świadczone będą w formie warsztatów i spotkań indywidualnych dla min 5 dzieci, w terminach i godzinach funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Borne Sulinowo oraz innych miejscach wskazanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie oraz zgodnie ze szczegółowym harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę (od poniedziałku do piątku) oraz skonsultowanym z Zamawiającym i przez niego zatwierdzonym.
4. Miejsce świadczenia usług:
PWD w Bornym Sulinowie, ul. Szpitalna 1, Łubowie ul. Kościuszki 30 lub inne miejsce wskazane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie
Sale do realizacji zajęć zostaną zapewnione przez Zamawiającego
5. Łącznie w ramach zamówienia wykonanych zostanie 100 godzin lekcyjnych zajęć.
6. Grupa docelowa: min 5 dzieci w wieku 6-18 lat, oddelegowanych przez Zamawiającego. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany uczestnika zajęć na innego, a także zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci w grupach.
7. Wykonawca w okresie świadczenia usług będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i jej zakresu w postaci m.in. dzienników zajęć, list obecności, sprawozdań z realizowanych usług (protokoły), harmonogramów wsparcia. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Ww. dokumenty muszą być przekazywane do Zamawiającego w oryginale.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) do stałej współpracy z personelem projektu;
b) do informowania Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których jest zobowiązany;
c) rozliczania z Zamawiającym na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Wykonawcę;
d) niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku/ Uczestniczce, który/a opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości;
e) realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalony między Stronami Harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
f) zrealizowania przedmiotu zamówienia osobiście (nie dopuszcza się powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy innym podmiotom bez wiedzy i zgody Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt społeczny- zatrudnienie osoby bezrobotnej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących prowadzenia warsztatowych i indywidualnych zajęć socjoterapeutycznych dla min. 5 dzieci. Dzieci są w wieku 6-18 lat. Czas trwania umowy - od podpisania umowy przez okres 7 miesięcy, (do 31.12.2022). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie.
2. Zakres realizowanych usług obejmować będzie wsparcie, które wpłynie na nabywanie nowych zdolności psychologicznych oraz pozbycie się negatywnych emocji, odreagowanie stresu, pozytywne postrzeganie obrazu własnej osoby oraz wzmocnieniem pewności siebie, zdobywanie wiedzy o zasadach panujących w danej grupie społecznej, naukę reguł i norm, poznanie emocji oraz sposobów ich wyrażania oraz lepsze poznanie siebie i innych ludzi,nauczenie się nowych mechanizmów radzenia sobie oraz nowych sposobów myślenia, rozpoznawanie i kontrolowanie własnych emocji, zaspakajanie potrzeb wyższego rzędu, w tym potrzeby samorealizacji, aprobaty społecznej, wyposażenie się w zdolność radzenia sobie ze stresem.
3. Usługi świadczone będą w formie warsztatów i spotkań indywidualnych dla min 5 dzieci, w terminach i godzinach funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Borne Sulinowo oraz innych miejscach wskazanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie oraz zgodnie ze szczegółowym harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę (od poniedziałku do piątku) oraz skonsultowanym z Zamawiającym i przez niego zatwierdzonym.
4. Miejsce świadczenia usług:
PWD w Bornym Sulinowie, ul. Szpitalna 1, Łubowie ul. Kościuszki 30 lub inne miejsce wskazane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie
Sale do realizacji zajęć zostaną zapewnione przez Zamawiającego
5. Łącznie w ramach zamówienia wykonanych zostanie 200 godzin lekcyjnych zajęć.
6. Grupa docelowa: min 5 dzieci w wieku 6-18 lat, oddelegowanych przez Zamawiającego. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany uczestnika zajęć na innego, a także zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci w grupach.
7. Wykonawca w okresie świadczenia usług będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i jej zakresu w postaci m.in. dzienników zajęć, list obecności, sprawozdań z realizowanych usług (protokoły), harmonogramów wsparcia. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Ww. dokumenty muszą być przekazywane do Zamawiającego w oryginale.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) do stałej współpracy z personelem projektu;
b) do informowania Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których jest zobowiązany;
c) rozliczania z Zamawiającym na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Wykonawcę;
d) niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku/ Uczestniczce, który/a opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości;
e) realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalony między Stronami Harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
f) zrealizowania przedmiotu zamówienia osobiście (nie dopuszcza się powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy innym podmiotom bez wiedzy i zgody Zamawiającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt społeczny- zatrudnienie osoby bezrobotnej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących prowadzenia indywidualnych i/lub rodzinnych dla min. 38 rodzin (rodzice z dziećmi lub sami rodzice) porad pedagogicznych. Czas trwania umowy - od podpisania umowy przez okres 7 miesięcy, (do 31.12.2022). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie.
2. Zakres realizowanych usług obejmować będzie wsparcie, które wzmocni kompetencje rodzicielskie, poprawi relacje rodzic-dziecko, wspomoże rozwój dziecka, wpłynie na poprawę stanu emocjonalnego dziecka, poprzez kształtowanie właściwych postaw, umiejętność pracy w zespole i współdziałania, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, rozwinie inteligencję emocjonalną, nauczy się rozpoznawać własne emocje/uczucia i innych osób, zwiększy swoją samodzielność, nauczy się przestrzegać norm i obowiązujących zasad, radzić sobie ze stresem, rozwiązywać konflikty/problemy, dokonywać wyborów, akceptować siebie i innych, poznawanie dystansu i granic.
3. Usługi świadczone będą w formie spotkań indywidualnych lub rodzinnych dla min 38 rodzin, w terminach i godzinach funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Borne Sulinowooraz innych miejscach wskazanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę (od poniedziałku do piątku) oraz skonsultowanym z Zamawiającym i przez niego zatwierdzonym.
4. Miejsce świadczenia usług:
PWD w Bornym Sulinowie, ul. Szpitalna 1, Łubowie ul. Kościuszki 30 lub inne miejsce wskazane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie.
Sale do realizacji zajęć zostaną zapewnione przez Zamawiającego.
5. Łącznie w ramach zamówienia wykonanych zostanie 160 godzin lekcyjnych zajęć.
6. Grupa docelowa: min 38 rodzin, oddelegowanych przez Zamawiającego. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany uczestnika zajęć na innego, a także zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci w grupach.
7. Wykonawca w okresie świadczenia usług będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i jej zakresu w postaci m.in. dzienników zajęć, list obecności, sprawozdań z realizowanych usług (protokoły), harmonogramów wsparcia. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Ww. dokumenty muszą być przekazywane do Zamawiającego w oryginale.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) do stałej współpracy z personelem projektu;
b) do informowania Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których jest zobowiązany;
c) rozliczania z Zamawiającym na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Wykonawcę;
d) niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku/ Uczestniczce, który/a opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości;
e) realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalony między Stronami Harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
f) zrealizowania przedmiotu zamówienia osobiście (nie dopuszcza się powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy innym podmiotom bez wiedzy i zgody Zamawiającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt społeczny- zatrudnienie osoby bezrobotnej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących prowadzenia indywidualnych i/lub rodzinnych dla min. 38 rodzin (rodzice z dziećmi lub sami rodzice) porad psychologicznych. Czas trwania umowy-od podpisania umowy przez okres 7 miesięcy, (do 31.12.2022). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie.
2. Zakres realizowanych usług obejmować będzie wsparcie, które wpłynie na poprawę stanu emocjonalnego dziecka, poprzez kształtowanie właściwych postaw, umiejętność pracy w zespole i współdziałania, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, rozwinie inteligencję emocjonalną, nauczy się rozpoznawać własne emocje/uczucia i innych osób, zwiększy swoją samodzielność, nauczy się przestrzegać norm i obowiązujących zasad, radzić sobie ze stresem, rozwiązywać konflikty/problemy, dokonywać wyborów, akceptować siebie i innych, poznawanie dystansu i granic.
3. Usługi świadczone będą w formie spotkań indywidualnych lub rodzinnych dla min 38 rodzin, w terminach i godzinach funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Borne Sulinowo oraz innych miejscach wskazanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę (od poniedziałku do piątku) oraz skonsultowanym z Zamawiającym i przez niego zatwierdzonym.
4. Miejsce świadczenia usług:
PWD w Bornym Sulinowie, ul. Szpitalna 1, Łubowie ul. Kościuszki 30 lub inne miejsce wskazane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie.
Sale do realizacji zajęć zostaną zapewnione przez Zamawiającego.
5. Łącznie w ramach zamówienia wykonanych zostanie 320 godzin zegarowych zajęć.
6. Grupa docelowa: min 38 rodzin, oddelegowanych przez Zamawiającego. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany uczestnika zajęć na innego, a także zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci w grupach.
7. Wykonawca w okresie świadczenia usług będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i jej zakresu w postaci m.in. dzienników zajęć, list obecności, sprawozdań z realizowanych usług (protokoły), harmonogramów wsparcia. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Ww. dokumenty muszą być przekazywane do Zamawiającego w oryginale.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) do stałej współpracy z personelem projektu;
b) do informowania Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których jest zobowiązany;
c) rozliczania z Zamawiającym na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Wykonawcę;
d) niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku/ Uczestniczce, który/a opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości;
e) realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalony między Stronami Harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
f) zrealizowania przedmiotu zamówienia osobiście (nie dopuszcza się powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy innym podmiotom bez wiedzy i zgody Zamawiającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt społeczny- zatrudnienie osoby bezrobotnej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących prowadzenia grupowych zajęć - z zakresu terapeutycznego (plastyka, ruch- taniec, sport, słowo terapia, współpraca, muzykoterapia, silwoterapia, ergoterapia, socjoterapia) dla min. 49 dzieci, podzielonych na grupy według potrzeb i możliwości dziecka. Czas trwania umowy- od podpisania umowy przez okres 7 miesięcy, (do 31.12.2022). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie.

2.Zakres realizowanych usług obejmować będzie wsparcie, które wpłynie na poprawę stanu emocjonalnego dziecka, poprzez kształtowanie właściwych postaw, umiejętność pracy w zespole i współdziałania, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, rozwinie inteligencję emocjonalną, nauczy się rozpoznawać własne emocje/uczucia i innych osób, zwiększy swoją samodzielność, nauczy się przestrzegać norm i obowiązujących zasad, radzić sobie ze stresem, rozwiązywać konflikty/problemy, dokonywać wyborów, akceptować siebie i innych, poznawanie dystansu i granic.

3.Usługi świadczone będą w formie grupowych zajęć do min 49 dzieci, podzielonych po diagnozie na grupy. Podziału dokona specjalista zgodnie z wychowawcą. Zajęcia odbywają się w terminach i godzinach funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Borne Sulinowo oraz innych miejscach wskazanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę (od poniedziałku do piątku) oraz skonsultowanym z Zamawiającym i przez niego zatwierdzonym.
4.Miejsce świadczenia usług:
PWD w Bornym Sulinowie, ul. Szpitalna 1, Łubowie ul. Kościuszki 30 lub inne miejsce wskazane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie.
Sale do realizacji zajęć zostaną zapewnione przez Zamawiającego.
5.Łącznie w ramach zamówienia wykonanych zostanie 640 godzin lekcyjnych zajęć w tym:
 zajęcia plastyczne – 150 godz.
 ruch i taniec – 150 godz.
 zajęcia sportowe – 150 godz.
 słowo terapia – 30 godz.
 współpraca – 30 godz.
 muzykoterapia – 40 godz.
 silwoterapia – 30 godz.
 ergoterapia – 30 godz.
 socjoterapia – 30 godz.

6.Grupa docelowa: min 49 dzieci, oddelegowanych przez Zamawiającego. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany uczestnika zajęć na innego, a także zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci w grupach.
7.Wykonawca w okresie świadczenia usług będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i jej zakresu w postaci m.in. dzienników zajęć, list obecności, sprawozdań z realizowanych usług (protokoły), harmonogramów wsparcia. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Ww. dokumenty muszą być przekazywane do Zamawiającego w oryginale.
8.Wykonawca zobowiązany będzie do:
g) do stałej współpracy z personelem projektu;
h) do informowania Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których jest zobowiązany;
i) rozliczania z Zamawiającym na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Wykonawcę;
j) niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku/ Uczestniczce, który/a opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości;
k) realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalony między Stronami Harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
l) zrealizowania przedmiotu zamówienia osobiście (nie dopuszcza się powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy innym podmiotom bez wiedzy i zgody Zamawiającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt społeczny- zatrudnienie osoby bezrobotnej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

-Część I-XIII zamówienia: Zamawiający żąda przedstawienia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;- zał. Nr 4
Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował przynajmniej 1 osobą na realizację każdej z części zamówienia, która będzie posiadać potrzebne kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.:


Dla części I
jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. osobą posiadającą:
a) wykształcenie wyższe językowe: angielski lub j. niemiecki/certyfikat/zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia z zakresu j. angielskiego lub j. niemieckiego/uprawnienia do nauczania jednego z ww. języków na poziomie kl. VIII SP
b) min.2 letnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela j. angielskiego lub j. niemieckiego lub minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/zajęć językowych

Dla części II
jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. osobą posiadają łącznie:
a) wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego mgr na kierunku psychologia
b) min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu rozumienia i tworzenia informacji / komunikacji lub pokrewne

Dla części III
jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. osobą posiadającą łącznie:
a) wykształcenie wyższe muzyczne/certyfikat/zaświadczenie/ studia podyplomowe/ukończona szkoła muzyczna I lub II stopnia, umożliwiające przeprowadzenie zajęć z zakresu kompetencji muzycznych
b) min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela muzyki lub minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/zajęć muzycznych/ dyrygowaniu chórem / orkiestrą

Dla części IV
jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. osobą posiadają łącznie:
a) wykształcenie wyższe plastyczne/techniczne/studia podyplomowe /certyfikat/zaświadczenie/ukończenie kursu o tematyce-rękodzieło/ kwalifikacje w zawodzie umożliwiające przeprowadzenie zajęć z zakresu kompetencji plastyczno - technicznych
b) min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela plastyki/techniki lub minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/zajęć/warsztatów plastycznych/ technicznych/rękodzieła

Dla części V
jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. osobą posiadającą łącznie:
a) wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne/studia podyplomowe/ certyfikat zaświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia z zakresu wychowania fizycznego/gier zespołowych / fitness
b) min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego lub minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/zajęć /warsztatów sportowych

Dla części VI
jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. osobą posiadającą łącznie:
a) posiadającej wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym/ studia podyplomowe /certyfikat/ zaświadczenie umożliwiające przeprowadzenie zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych
b) min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela informatyki lub minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/zajęć o tematyce kompetencji cyfrowych lub szkoleń/warsztatów informatycznych i/lub z kompetencji cyfrowych, lub zajęć informatycznych

Dla części VII
jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. osobą posiadającą łącznie:
c) wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego mgr na kierunku psychologia
d) min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych zajęć psychologicznych
e) dodatkowy certyfikat/ kwalifikacje/ zaświadczenie umożliwiające prowadzenie terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem;

Dla części VIII
jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. osobą posiadającą łącznie:
a) wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego mgr na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;
b) min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu wsparcia pedagogicznego
Dla części IX
jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. osobą posiadającą łącznie:
a) wykształcenie wyższe w zakresie logopedii/ neurologopedii / studia podyplomowe z logopedii/ neurologopedii
b) minimum dwuletnie udokumentowane doświadczenie w pracy logopedy / neurologopedy

Dla części X
jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. osobą posiadającą łącznie:
a) wykształcenie wyższe / studia podyplomowe / certyfikat/ zaświadczenie umożliwiające przeprowadzenie indywidualnych zajęć socjoterapeutycznych tj.kwalifikacji z resocjalizacji, socjoterapii
b) minimum dwuletnie udokumentowane doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej

Dla części XI
jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. osobą posiadającą łącznie:
a) wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego mgr na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;
b) min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu wsparcia pedagogicznego
Dla części XII
jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. osobą posiadającą łącznie:
f) wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego mgr na kierunku psychologia
g) min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych zajęć psychologicznych
h) dodatkowy certyfikat/ kwalifikacje/ zaświadczenie umożliwiające prowadzenie terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem;

Dla części XIII
Wykonawca w ramach tej części zamówienia winien zapewnić min. 1 wykonawcę na każdą z form wsparcia przewidzianą i opisaną w tej części zamówienia. Zamawiający dopuszcza, iż jedna osoba skierowana do realizacji usług będzie posiadała uprawnienia do kilku form wsparcia zgodnych z przedmiotem zamówienia.
1) zajęcia plastyczne
a) wykształcenie wyższe artystyczne /studia podyplomowe /certyfikat/zaświadczenie/ukończenie kursu o tematyce-rękodzieło/ kwalifikacje w zawodzie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia
b) min.2 letnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela plastyki lub minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/zajęć/warsztatów plastycznych/ /rękodzieła
2) ruch- taniec
a) wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne/studia podyplomowe/ certyfikat zaświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia z zakresu wychowania fizycznego/gier zespołowych / fitness /taniec
b) min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego lub minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/zajęć /warsztatów sportowych / tanecznych / fitness
3) zajęcia sportowe
a) wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne/studia podyplomowe/ certyfikat zaświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia z zakresu wychowania fizycznego/ gier zespołowych
b) min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego lub minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/zajęć /warsztatów sportowych
4) słowo terapia
a) wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego mgr na kierunku psychologia
b) min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych zajęć psychologicznych
c) dodatkowy certyfikat/ kwalifikacje/ zaświadczenie umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu słowoterapii/ komunikacji lub pokrewne
5) współpraca
a) wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego mgr na kierunku psychologia
b) min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych zajęć psychologicznych
c) dodatkowy certyfikat/ kwalifikacje/ zaświadczenie umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu współpracy/ negocjacji lub pokrewne
6) muzykoterapia
a) wykształcenie wyższe/certyfikat/zaświadczenie/ studia podyplomowe/ umożliwiające przeprowadzenie zajęć z zakresu muzykoterapii
b) min. 2 letnie doświadczenie pozwalające na prowadzenie wsparcia z zakresu muzykoterapii
7) silwoterapia
a) wykształcenie wyższe/certyfikat/zaświadczenie/ studia podyplomowe/ umożliwiające przeprowadzenie zajęć z zakresu silwoterapii/ drzewoterapii
b) min. 2 letnie doświadczenie pozwalające na prowadzenie wsparcia z zakresu silwoterapii/ drzewoterapii
8) ergoterapia
a) wykształcenie wyższe/certyfikat/zaświadczenie/ studia podyplomowe/ umożliwiające przeprowadzenie zajęć z zakresu ergoterapii
b) min. 2 letnie doświadczenie pozwalające na prowadzenie wsparcia z zakresu ergoterapii
9) Socjoterapia
a) wykształcenie wyższe / studia podyplomowe / certyfikat/ zaświadczenie umożliwiające przeprowadzenie indywidualnych zajęć socjoterapeutycznych tj. kwalifikacji z resocjalizacji, socjoterapii
b) minimum dwuletnie udokumentowane doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: dotyczy części I-XIII zamówienia
- wykazu osób skierowanych do realizacji usług zgodnie z zał. Nr 4 do SWZ opisanym w rozdz. VI ust. 6.1.4 tiret pierwszy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 7 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
 w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
 w pkt. 8.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień Umowy o których mowa w art. 454 Ustawy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do udzielonego zamówienia, stosownie do art. 455 ustawy Pzp w przypadku:
1) zmian wynagrodzenia opisanych § 7 ust. 1 pkt. 1-4
2) zmiany terminu - w przypadku konieczności wydłużenia terminu obowiązywania umowy (realizacji zamówienia), o okres nie dłuższy niż trzy miesiące przy czym ilość godzin usług dla każdej z części nie ulegnie zmianie)
3) zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usług, osoba zastępująca winna spełniać wszystkie wymogi opisane w SWZ i wskazane w ofercie w stopniu nie mniejszym, niż na podstawie których oferta wykonawcy została uznana jako najkorzystniejsza(opiekunki), po spełnieniu wymogów opisanych w § 8 ust. 15.
3. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
2) zmiany danych tele-adresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,
3) zmiana wykazu osób o którym mowa § 8 ust. 1 niniejszej umowy

4.Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,
6) wpływ zmiany na termin zakończenia wykonania zamówienia,

5.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

6.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 14.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA:

7.7 Na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie ( Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą sankcyjną” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy sankcyjnej;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy sankcyjnej;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy sankcyjnej.

7.8 W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 7.7 Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188KSH) lub rejestru akcji (art. 3281 KSH).

7.9 W celu potwierdzenia istnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 7.7 Wykonawcy zagraniczni będą zobowiązani do przedkładania dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski. Zdanie 2 pkt. 7.8 stosuje się odpowiednio

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.