eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego A.I.271.1.4.2021Ogłoszenie z dnia 2022-08-09

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego A.I.271.1.4.2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF.BOGUSŁAWA FRAŃCZUKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351194736

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Modrzewiowa 22

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-224

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 428-73-04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@kcr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kcr.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.kcr.pl/zamowienia-publiczne-2021-2/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego A.I.271.1.4.2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1684610-fc69-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299124

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026519/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00241849/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający - Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka - powierzył Wykonawcy: Konsorcjum Impel System Sp. z o.o. (Lider konsorcjum); Impel Facility Services Sp. z o.o.; Hospital Service Sp. z o.o.; ARS Medica Sp. z o.o. (Członkowie Konsorcjum), ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, zamówienie na „Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji”, znak postępowania A.I.271.1.4.2021.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-750d1b6a-c9ec-11eb-911f-9ad5f74c2a25

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A.I.271.1.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 198193,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego A.I.271.1.4.2021. Zamówienie obejmuje usługi polegające na świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji na terenie Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90910000-9 - Usługi sprzątania

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 214016,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 214016,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 214016,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Konsorcjum Impel System Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel Facility Services Sp. z o.o., Hospital Service Sp. z o.o., ARS Medica Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 932075380

7.3.3) Ulica: Ślężna 118

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 53-111

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1) Art.-Vending – agencja pracy,
2) Praxima – pranie.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 214016,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Uzupełnienie uzasadnienia dla trybu:
a) zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy i polega na powtórzeniu podobnych usług sprzątania do zamówienia podstawowego. Zamówienia były przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego,
b) nie minął okres 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
c) wartość zamówienia została wskazana (100% zamówienia podstawowego) w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz w SWZ zamówienia podstawowego,
d) wartość zamówienia nie przekracza 100% wartości zamówienia podstawowego i wynosi 198 193,60 zł netto.
2. Uzupełnienie pkt 8.3.) ogłoszenia (Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej): umowa zostaje zawarta na okres 11 miesięcy od dnia 1 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.